Aktualności prawne

Sejm przyjął nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii

Facebook
Twitter
LinkedIn

Sejm w dniu 07.07.2023 r. przyjął obszerną nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Nowe przepisy zawierają szereg regulacji wprowadzonych w unijnej dyrektywie dotyczącej OZE (RED II), a stanowią uwieńczenie prac nad projektem oznaczonym symbolem UC99, nad którym prace trwały od około dwóch lat.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) opracowało kompleksowy projekt nowelizacji ustawy dotyczącej OZE. Głównym celem tej regulacji jest wprowadzenie przepisów unijnej dyrektywy dotyczącej odnawialnych źródeł energii (RED II) do polskiego prawa, w tym dotyczących stopniowego zwiększania udziału energii odnawialnej w sektorze ciepłowniczym i chłodniczym. Zgodnie z prawem UE państwa członkowskie miały obowiązek wdrożyć te przepisy do swoich krajowych regulacji do połowy 2021 roku.

Nowelizacja ustawy o OZE, przyjęta przez Sejm, zawiera również regulacje nie wynikające bezpośrednio z dyrektywy RED II.

Klastry energetyczne na nowych zasadach

Duże zmiany wprowadza się szczególnie w koncepcji klastrów energetycznych. Celem nowych przepisów jest zapewnienie systemowego wsparcia dla tej formy działalności oraz aktywacji inwestycji realizowanych w ramach klastrów.

Nowelizacja wprowadza preferencje dotyczące energii odnawialnej wytworzonej przez członków klastra i wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej, a następnie pobranej z tej sieci w celu zużycia przez strony porozumienia klastra energetycznego w danym okresie rozliczeniowym. W tym zakresie proponuje się zwolnienie z opłat związanych z OZE, opłaty kogeneracyjnej, akcyzy oraz obowiązków dotyczących świadectw pochodzenia i efektywności energetycznej.

Z drugiej strony wprowadza się nowe wymogi, które klastry będą musiały spełnić. Dotyczą one między innymi rejestracji w nowym rejestrze, który będzie prowadzony przez Urząd Regulacji Energetyki (URE), oraz konieczności zawarcia umowy przez klaster z firmą handlową. Dodatkowe wymagania obejmują produkcję co najmniej 30% energii z OZE w ramach klastra oraz pokrywanie przez energię wytworzoną w klastrze co najmniej 40% konsumpcji energii przez odbiorców w klastrze w skali rocznej.
Ponadto łączna moc zainstalowanych źródeł energii w klastrze musi wynosić co najmniej 150 MWe i 300 MWt, a także produkcja co najmniej 400 milionów m3 biogazu. Klastry będą również musiały posiadać magazyny energii o mocy stanowiącej co najmniej 2% łącznej mocy zainstalowanej w źródłach wytwórczych w klastrze.

Hybrydowe instalacje OZE

Nowelizacja ustawy o OZE zawiera również przepisy dotyczące „hybrydowych instalacji odnawialnych źródeł energii”. W Polsce jest ich wciąż niewiele, łączna moc wynosi nieco ponad 20 MW. Zgodnie z nowymi przepisami hybrydowe instalacje OZE będą mogły funkcjonować jedynie w połączeniu z magazynem energii.

Umowy PPA

Najnowsza nowelizacja ustawy o OZE zawiera przepisy precyzujące zasady zawierania umów sprzedaży energii, określanych jako umowy PPA. Przewidują one sprzedaż energii odnawialnej za pośrednictwem publicznych sieci oraz bezpośrednio do odbiorcy.

Zgodnie z proponowanymi przepisami, producent energii OZE, który zawarł umowę PPA, będzie zobowiązany przekazać informacje o najważniejszych warunkach tej umowy do Prezesa URE.

Peer-to-peer

Nowe przepisy wprowadzają również rewolucyjny model sprzedaży energii między prosumentami – działającymi samodzielnie lub za pośrednictwem agregatorów. Handel energią na zasadzie peer-to-peer (P2P) stanowi element nowego modelu funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, opartego na wymianie energii między dwoma lub większą liczbą „rówieśników” oraz na stałym i krótkoterminowym przełączaniu się odbiorców między różnymi dostawcami. Przepisy dotyczące P2P mają wejść w życie później niż większość przepisów z nowej nowelizacji ustawy o OZE – 1 stycznia 2026 roku.

W pierwszej fazie wdrażania tego modelu w Polsce przewiduje się możliwość partnerstwa w handlu energią elektryczną w odniesieniu do transakcji między prosumentami, prosumentami a konsumentami lub innymi podmiotami uregulowanymi przepisami ustawy o OZE i prawa energetycznego.

Inne zmiany wprowadzane przez przyjętą nowelizację, to między innymi uproszczenie procedur administracyjnych, takie jak zwolnienie z wymogu pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznych o mocy do 150 kW oraz utworzenie Krajowego Punktu Kontaktowego OZE. Jego zadaniem będzie wspieranie przedsiębiorców w realizacji inwestycji związanych z OZE. Ministerstwo Klimatu i Środowiska będzie odpowiedzialne za utworzenie Krajowego Punktu Kontaktowego OZE, który będzie dostępny w formie online.

Nowe prawo wprowadza również nowe regulacje dotyczące produkcji i dystrybucji biometanu, który będzie mógł być wprowadzany do sieci dystrybucyjnych lub przesyłowych gazu ziemnego, ale będzie musiał spełniać określone w Prawie energetycznym wymogi jakościowe. Definicja paliw gazowych zawarta w Prawie energetycznym zostanie również rozszerzona o biometan.

Nowelizacja OZE 07.07.2023 MGS LAW
O Nas

Witamy radcę prawnego Filipa Pilarskiego w Zespole MGS LAW

Do Zespołu MGS LAW dołączył radca prawny Filip Pilarski. Serdecznie witamy!  Serdecznie witamy mec. Filipa Pilarskiego w Zespole Prawa Energetycznego MGS LAW. Filip Pilarski jest radcą prawnym, specjalizującym się w szeroko pojętym prawie energetycznym oraz prawie ochrony konkurencji i konsumentów.  Mec. Filip Pilarski  posiada bogate doświadczenie zawodowe w obsłudze przedsiębiorstw energetycznych,

Czytaj więcej »
Publikacje

Komentarz M. Sznycera dla Dziennika Gazeta Prawna

Wypowiedź Michała Sznycera dla Dziennika Gazeta Prawna w artykule red. Michała Perzyńskiego z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie fuzji Orlen-PGNiG.  Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem M. Sznycera w Dzienniku Gazeta Prawna z dnia 23 stycznia 2024 r. W artkule redaktora Michała Perzyńskiego „Fuzja z PGNiG pod lupą audytorów” czytamy wypowiedzi ekspertów w sprawie fuzji ORLEN-PGNiG. 

Czytaj więcej »
Newsletter

Newsletter prawny i gospodarczy MGS LAW – grudzień 2023 r.

Zmiany w prawie, nowelizacje kodeksów i ustaw – Newsletter MGS LAW zawiera  informacje zebrane z końcem grudnia i opublikowane w styczniu 2024 r. Newsletter prawny i gospodarczy przygotowany przez Zespół Kancelarii MGS LAW to syntetyczne informacje na temat zmian w prawie i aktualnego orzecznictwa.     PRAWO ENERGETYCZNE Zatwierdzone taryfy na 2024 rok Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ochronie

Czytaj więcej »