Tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a zamówienia publiczne

Zgodnie z  brzmieniem art. 8 ust. 3 ustawy o zamówieniach publicznych (dalej jako PZP), informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa nie podlegają ujawnieniu w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, pod warunkiem, że wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz skutecznie wykazał, iż zastrzeżone informacje rzeczywiście stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Czym wobec tego jest „tajemnica przedsiębiorstwa”? Pojęcie […]