Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych

Kancelaria MGS LAW jest administratorem danych osobowych Klientów, reprezentantów, pełnomocników i osób kontaktowych Klientów oraz innych osób, które nawiązują z nami kontakt, w szczególności wysyłając do nas zapytania lub inne wiadomości. Wszelkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych wskazanych osób znajdują się poniżej, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nimi:

 1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Klientów MGS LAW będących osobami fizycznymi
 2. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych reprezentantów, pełnomocników i osób kontaktowych Klientów MGS LAW
 3. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób, które kontaktują się z Kancelarią MGS LAW
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW MGS LAW BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI

Poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Można się z nami skontaktować się w następujący sposób:

 • telefonicznie pod numerem: 58 521 92 50;
 • pod adresem e-mail: office@mgs-law.eu;
 • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: MGS LAW Kancelaria Radców Prawnych Mądry, Sznycer, Sambożuk i Partnerzy, ul. Szymanowskiego 2 lok. 2.08, 80 – 280 Gdańsk.

 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

 1. zawarcia i wykonania umowy zawartej z MGS LAW– ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z umową
  z przetwarzaniem danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 3. spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego – ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty świadczące na naszą rzecz usługi z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, informatyczne, księgowo – finansowe i podatkowe, archiwizacyjne, a także nasi współpracownicy, realizujący na naszą rzecz usługi prawne.

Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać w następujących okresach czasu – w zależności od celu:

 1. zawarcia i wykonania umowy zawartej z MGS LAW – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy;
 2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych;
 3. wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

 

Okres przechowywania danych w celu określonym w pkt 2) może zostać skrócony w wyniku wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu.

Na podstawie RODO ma Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia.

W celu skorzystania z powyższych praw może się Pan/Pani z nami skontaktować – dane kontaktowe są podane wyżej.

Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

Ponadto ma Pani/Pan prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem danych osobowych.

Przyczyną tego sprzeciwu musi być Pani/Pana szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane we wskazanym celu, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W celu skorzystania z prawa sprzeciwu można skontaktować się z nami – dane kontaktowe są podane wyżej.

Informujemy, że podanie Pani/Pana danych było dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH REPREZENTANTÓW, PEŁNOMOCNIKÓW I OSÓB KONTAKTOWYCH KLIENTÓW MGS LAW

MGS LAW Kancelaria Radców Prawnych Mądry, Sznycer, Sambożuk i Partnerzy z siedzibą w Gdańsku (dalej jako: „MGS LAW”) jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), w związku z:

a) zawarciem i wykonywaniem umowy z naszym Klientem (dalej jako: „Klient”), w imieniu którego działa Pani/Pan jako osoba uprawniona do jego reprezentacji albo pełnomocnik (dalej jako: „Reprezentant”);

b) wskazaniem Pani/Pana przez naszego Klienta jako osobę kontaktową lub uprawnioną do uzgodnień dokonywanych w toku zawarcia lub wykonywania umowy (dalej jako: „Osoba kontaktowa”):

Można się z nami skontaktować się w następujący sposób:

 • telefonicznie pod numerem: 58 521 92 50;
 • pod adresem e-mail: office@mgs-law.eu;
 • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: MGS LAW Kancelaria Radców Prawnych Mądry, Sznycer, Sambożuk i Partnerzy, ul. Szymanowskiego 2 lok. 2.08, 80 – 280 Gdańsk.

 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

1)     zawarcia i wykonania umowy łączącej MGS LAW z Klientem, którego jest Pani/Pan Reprezentantem lub Osobą kontaktową – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość zawarcia i wykonywania umów łączących nas z naszymi Klientami;

2)     ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z umową zawartą z naszym Klientem, którego jest Pani/Pan Reprezentantem lub Osobą kontaktową lub z przetwarzaniem danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

3)     spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego – ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty świadczące na naszą rzecz usługi z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, informatyczne, księgowo – finansowe i podatkowe, archiwizacyjne, a także nasi współpracownicy, realizujący na naszą rzecz usługi prawne.

Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać w następujących okresach czasu – w zależności od celu:

1)     zawarcia i wykonania umowy łączącej MGS LAW z Klientem, którego jest Pani/Pan Reprezentantem lub Osobą kontaktową – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy;

2)     ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy z naszym Klientem, którego jest Pani/Pan Reprezentantem lub Osobą kontaktową lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych;

3)     wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

W odniesieniu do pkt 1) powyżej Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu tam wskazanego lub do czasu wygaśnięcia Pani/Pana prawa do reprezentowania Klienta, w imieniu którego Pani/Pan działa, lub poinformowania przez Klienta, w imieniu którego Pani/Pan działa, że nie jest Pani/Pan już Osobą kontaktową – w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

Okres przechowywania danych w celach określonych w pkt 1) lub 2) może zostać skrócony w wyniku wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu.

Na podstawie RODO ma Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia.

W celu skorzystania z powyższych praw może się Pan/Pani z nami skontaktować – dane kontaktowe są podane wyżej.

Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

Ponadto ma Pani/Pan prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w jednym lub więcej następujących celów:

1)     zawarcia i wykonania umowy z naszym Klientem, którego jest Pani/Pan Reprezentantem lub Osobą kontaktową;

2)     ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem danych osobowych.

Przyczyną tego sprzeciwu musi być Pani/Pana szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu lub celach, co do których wyraził/a Pani/Pan sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W celu skorzystania z prawa sprzeciwu można skontaktować się z nami – dane kontaktowe są podane wyżej.

Jeżeli Pani/Pana dane nie zostały przekazane nam przez Panią/Pana osobiście, informujemy, że otrzymaliśmy je od naszego Klienta oraz że ich zakres obejmuje:

1)     w przypadku Reprezentantów: dane kontaktowe (w szczególności takie jak: imię, nazwisko, funkcja, adres e-mail, numer telefonu) i dane określone w dokumencie,
z którego wynika Pani/Pana prawo do reprezentowania naszego Klienta;

2)     w przypadku Osób kontaktowych: dane kontaktowe (w szczególności takie jak: imię, nazwisko, funkcja lub stanowisko, adres e-mail, numer telefonu).

Jeżeli Pani/Pana dane osobowe zostały podane przez Panią/Pana osobiście, informujemy, że:

1)     w przypadku, gdy jest Pani/Pan Reprezentantem – ich podanie było dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy/umów łączącej nas z Klientem, którego Pani/Pan reprezentuje;

2)     w przypadku, gdy jest Pani/Pan Osobą kontaktową – ich podanie było dobrowolne, a brak ich podania nie powoduje negatywnych konsekwencji.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB, KTÓRE KONTAKTUJĄ SIĘ Z  KANCELARIĄ MGS LAW

MGS LAW Kancelaria Radców Prawnych Mądry, Sznycer, Sambożuk i Partnerzy z siedzibą w Gdańsku (dalej jako: „MGS LAW”) – w związku z otrzymaniem od Pani/Pana wiadomości – jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Można się z nami skontaktować się w następujący sposób:

 • telefonicznie pod numerem: 58 521 92 50;
 • pod adresem e-mail: office@mgs-law.eu;
 • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: MGS LAW Kancelaria Radców Prawnych Mądry, Sznycer, Sambożuk i Partnerzy, ul. Szymanowskiego 2 lok. 2.08, 80 – 280 Gdańsk.

 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

1)     odpowiedzi na Pani/Pana wiadomości, podjęcia kontaktu w celu udzielenia tej odpowiedzi oraz prowadzenia korespondencji w tym zakresie – przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość udzielania odpowiedzi na wiadomości kierowane do MGS LAW;

2)     ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzoną korespondencją lub przetwarzaniem danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty świadczące na naszą rzecz usługi z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, informatyczne, księgowo – finansowe i podatkowe, archiwizacyjne, a także nasi współpracownicy, realizujący na naszą rzecz usługi prawne.

Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać w następujących okresach czasu w zależności od celu:

1)     odpowiedzi na Pani/Pana wiadomości, podjęcia kontaktu w celu udzielenia tej odpowiedzi oraz prowadzenia korespondencji w tym zakresie – w okresie niezbędnym do udzielenia wyczerpującej odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość;

2)     ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Powyższe okresy przechowywania danych mogą zostać skrócone w wyniku wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu.

Na podstawie RODO ma Pani/Pan prawo: do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia.

Ma Pani/ Pan także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

W celu skorzystania z powyższych praw może się Pan/Pani z nami skontaktować – dane kontaktowe są podane wyżej.

Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

Ponadto ma Pani/Pan prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych wobec przetwarzania Pani/Pana osobowych w każdym z wyżej wskazanych celów. Przyczyną sprzeciwu może być wyłącznie Pani/Pana szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane we wskazanym celu, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Podanie danych osobowych było dobrowolne, a ich niepodanie nie rodzi żadnych negatywnych konsekwencji, z wyjątkiem braku możliwości odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość.