Polityka prywatności

Dbamy o Twoje dane

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI
 1. Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) określa w jaki sposób wykorzystujemy i przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe (dalej: „dane”) w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej. Przedstawiamy także informacje o plikach cookie.
 2. Niniejsza Polityka dotyczy strony www.mgs-law.eu i jej podstron, a także wszystkich innych stron internetowych MGS LAW oraz naszych kont prezentowanych na portalach społecznościowych – z zastrzeżeniem szczegółowych zasad prywatności określonych podmioty odpowiedzialne za prowadzenie takich portali społecznościowych (dalej: „Serwis” lub „Serwisy”).
 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MGS LAW Kancelaria Radców Prawnych Mądry, Sznycer, Sambożuk i Partnerzy z siedzibą w Gdańsku, ul. Szymanowskiego 2, 80-280 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000319602, NIP: 583-305-19-17, REGON: 220716047 (dalej: „MGS LAW”).
 2. Podczas korzystania z Serwisów zbieramy w szczególności: adresy IP, adres URL, informacje o zachowaniu w Serwisach, kliknięcia w elementy stron internetowych w Serwisach, nazwy otwieranych plików, daty i godziny wejść do Serwisów, nazwę Pani/Pana dostawcy usług internetowych, informację o rodzaju Pani/Pana systemu operacyjnego oraz o rodzaju i wersji Pani/Pana przeglądarki.
 3. Jeżeli kontaktuje się Pani/Pan z MGS LAW za pośrednictwem formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisach społecznościowych, w zależności od rodzaju komunikatora, zbieramy także Pani/Pana: imię, nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu.
 4. Pani/Pana dane osobowe zbieramy poprzez: zaakceptowane przez Panią/Pana pliki cookies, skorzystanie przez Ciebie z komunikatorów dostępnych na portalach społecznościowych – przy czym informujemy, że korzystanie z portali społecznościowych odbywa się zgodnie z zasadami ustalonymi przez podmioty zarządzające danym portalem. Podanie Pani/Pana danych osobowych poprzez komunikator jest natomiast dobrowolne.
 5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu korzystania z pełnej funkcjonalności naszych Serwisów, realizacji na Pani/Pana rzecz usług świadczonych drogą elektroniczną, do celów analitycznych, aby poprawić jakość Serwisów, do celów rozwoju, naprawy lub testów różnych funkcjonalności Serwisów oraz w celach marketingowych polegającym na promocji naszych usług (w tym – za dobrowolną zgodą – do wysyłania newsletterów, przy czym szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w tym celu wysyłane są do subskrybentów newslettera po dokonaniu rejestracji).
 6. Podstawą prawną przetwarzania przez MGS LAW danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, do celów opisanych powyżej, jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO).
 7. Dane osobowe przetwarzane są w zależności od celu w jakim są przetwarzane:
 • w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia lub do momentu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub do momentu odwołania zgody na ich prowadzenie – w zależności od tego, jakie zdarzenie nastąpi wcześniej;
 • w związku z nawiązaniem przez Panią/Pana kontaktu przez z nami, dane będą przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na wiadomość i rozwiązanie poruszonej w niej sprawy;
 • w związku z przygotowywaną ofertą współpracy dane będą przetwarzane przez czas potrzebny na przygotowanie oferty i na czas jej obowiązywania oraz przez czas niezbędny dla wykazania prawidłowości wykonania praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej na podstawie przygotowanej oferty, tj. przez czas przedawnienia roszczeń lub czas przedawnienia zobowiązań podatkowych.
 
PRAWA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Ma Pani/Pan prawo dostępu do przetwarzanych przez MGS LAW danych osobowych, które Pani/Pana i otrzymania kopii Pani/Pana danych, które przetwarzamy.
 2. Ma Pani/Pan prawo do żądania sprostowania (poprawienia, uzupełnienia) Pani/Pana danych przetwarzanych w Serwisach, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia.
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania będą nasze prawnie uzasadnione interesy. Przyczyną tego sprzeciwu musi być Pani/Pana szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu lub celach, co do których wyrażony został sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 4. Jeżeli jest Pani/Pan stroną umowy zawartej z MGS LAW lub udzielił/a Pani/Pan zgody na przetwarzanie przez MGS LAW danych osobowych, ma Pani/Pan również prawo żądania przeniesienia danych, które przetwarzamy w oparciu , a jeżeli jest to technicznie możliwe, także do żądania, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi.
 5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 6. W przypadku akceptacji plików cookies ma Pani/Pan także prawo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym czasie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w przypadku akceptacji plików cookies znajdują się TUTAJ. 

 

Aby skorzystać z ww. praw należy skontaktować się z MGS LAW:

 • telefonicznie, pod numerem: 58 521 92 50;
 • elektronicznie, adres e-mail: office@mgs-law.eu;
 • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: MGS LAW Kancelaria Radców Prawnych Mądry, Sznycer, Sambożuk i Partnerzy ul. Szymanowskiego 2 lok. 2.08 Gdańsk 80-280.
PLIKI COOKIES
 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Pani/Pana urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania z Serwisów. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są przez nas w celu:
  a) dostosowania zawartości naszych stron internetowych do Pani/Pana preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Pani/Pana urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb;         
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 3. Stosujemy dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.
 4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Panią/Pana ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 5. Jeśli nie chce Pani/Pan, żeby pliki cookies były instalowane na  Pani/Pana urządzeniu, może Pani/Pan nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies w następujący sposób:
  a) w przeglądarce Internet Explorer należy: wybrać z menu głównego pozycję „Narzędzia/Opcje internetowe”, a następnie w sekcji „Prywatność” zaznaczyć „Zaawansowane” i wyłączyć pliki cookie.
  b) w przeglądarce Mozilla Firefox należy: wybrać z menu pozycję „Ustawienia”, a następnie pozycję „Prywatność i Bezpieczeństwo” i określić poziom prywatności
  c) w przeglądarce Opera należy: wybrać ”Ochrona prywatności” w pasku przeglądarki, a następnie wybrać „Zaawansowane”, dalej „Prywatność i bezpieczeństwo”, a potem „Ciasteczka i inne dane witryn”.
  d) w przeglądarce Google Chrome należy: z menu po prawej stronie wybrać pozycję „Ustawienia”, a następnie „Prywatność i Bezpieczeństwo” oraz „Pliki cookie i inne dane witryn”.
  e) w przeglądarce Safari: po uruchomieniu przeglądarki należy wybrać pozycję „Safari” na pasku sterowania,  wybrać „Preferencje” a następnie w sekcji Prywatność wybrać „Blokuj wszystkie cookie”.
  f) w przeglądarce Microsoft Edge należy: wybrać z menu po prawej stronie pozycję „Ustawienia”, następnie „Pliki cookie i ustawienia witryny”.

Są to przykładowe typy przeglądarek. W większości przeglądarek tego typu informacje dotyczące plików cookie można znaleźć w menu „Narzędzia” lub „Opcje”.

 1. Przypominamy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisach.