Specjalizacje

Kancelaria MGS LAW zajmuje się przede wszystkim obsługą podmiotów gospodarczych działających w różnych sektorach rynku. Charakterystykę działalności przedstawiamy w opisie poszczególnych specjalizacji.

• tworzenie i analiza modeli biznesowych, umów na rynku energii, w tym wzorców umów sprzedaży energii elektrycznej i gazu, kompleksowych, umów na rynku hurtowym (w tym w standardzie EFET);
• negocjacje i tworzenie umów PPA i cPPA, zarówno w wariancie umów fizycznych, ongrid, wirtualnych wraz z umowami towarzyszącymi (Direct Agreement) z instytucjami finansowymi;
• tworzenie modeli i wzorów umów w schemacie „As A Service” wraz z analizą ryzyk regulacyjnych oraz elementów związanych finansowaniem;
• wsparcie przy wdrażaniu nowych regulacji, (m.in. także rozporządzenia REMIT, dyrektywy MIFID2, rozporządzeń EMIR i MAR);
• pełne spektrum doradztwa prawnego na rynku energii, od wytwarzania aż do sprzedaży energii na rzecz odbiorcy końcowego – w tym doradztwo w procesie zmiany sprzedawcy (TPA);
• doradztwo przy wdrażaniu produktów na rynku detalicznym (bundle, prosumenci, oferty dedykowane)
• opracowywanie umów dla spółek obrotu energią w relacji z wytwórcami, w tym z prosumentami;
• prowadzenie postępowań przed regulatorami rynku energii elektrycznej, gazu i ciepła (URE, taryfy, koncesje, zezwolenia, spory, postępowania przed UOKiK);
• doradztwo prawne dla podmiotów z segmentu wytwarzania energii, w tym: CHP, OZE (onshore wind, PV, mikrogeneracja rozproszona);
• tworzenie umów i modeli prawnych na rynku obrotu gazem ziemnym oraz LNG, a także z wykorzystaniem wodoru;
• doradztwo prawne w zakresie obrotu prawami majątkowymi ze świadectw pochodzenia na polskim rynku, w tym reprezentacja przed Prezesem URE w postępowaniach o wydanie tych świadectw;
• tworzenie modeli prawnych dla przemysłu w zakresie wykorzystania infrastruktury energetycznej;
• szkolenia z prawa energetycznego dla branży energetycznej oraz dla innych uczestników rynku zainteresowanych tą tematyką;
• wsparcie prawne dla branży oświetleniowej i electromobility;
• realizacja projektów o charakterze przekształceniowym dla różnych sektorów energetyki;
• gospodarka wodorowa: WODÓR ;
• administracyjnoprawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego dla instalacji morskiej energetyki wiatrowej;
• wsparcie przedsiębiorców w spełnianiu wymogów z zakresu bezpieczeństwa budowy i eksploatacji instalacji morskiej energetyki wiatrowej;
• claim management

• Pełne wsparcie w dziedzinie prawa spółek handlowych;
• Doradztwo przy wyborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej;
• Przygotowywanie statutów, umów spółek i innych dokumentów korporacyjnych;
• Doradztwo i obsługa w zakresie zmian w umowach i statutach spółek, w tym w zakresie wysokości kapitału zakładowego;
• Doradztwo i obsługa w kwestiach związanych ze zbywaniem, obciążaniem i umarzaniem akcji lub udziałów w spółkach, zmianami osobowymi w spółkach, rozwiązaniem i likwidacją spółek oraz we wszystkich pozostałych kwestiach związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego;
• Obsługa zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń i innych organów spółek prawa handlowego;
• Bieżące doradztwo w zakresie korporacyjnego aspektu działalności Klienta, w szczególności przygotowywanie projektów uchwał organów spółek;
• Nadzór korporacyjny;
• Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie procesów reorganizacyjnych spółek, w tym przekształcenia, połączenia, podziały, zmiany w strukturze organizacyjnej, z uwzględnieniem aspektów podatkowych;
• Przygotowywanie i składanie do właściwych organów w imieniu Klienta wniosków o rejestrację nowego podmiotu i wniosków o rejestrację zmian;
• Obsługa transakcji nabycia i zbycia przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz innych aktywów;
• Doradztwo i obsługa w zakresie wspólnych przedsięwzięć biznesowych (konsorcja, projekty konsolidacyjne, umowy inwestycyjne), z uwzględnieniem specyfiki i wymagań prawa zamówień publicznych;
• Obsługa prawna grup kapitałowych o złożonej strukturze organizacyjnej i kapitałowej (grupy kapitałowe, koncerny, holdingi), również z udziałem Skarbu Państwa;
• Obsługa prawna stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych;
• Analizy due dilligence.

• Polubowne rozwiązywanie konfliktów, w tym prowadzenie negocjacji, mediacji postępowań polubownych.
• Reprezentowanie klientów przed wszystkimi instancjami sądów powszechnych i administracyjnych, przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także przed sądami arbitrażowymi.
• Sporządzanie wszelkich pism procesowych oraz udział w rozprawach.
• Wsparcie w ramach relacji pracodawca – związki zawodowe, w tym prowadzenie negocjacji, rokowań, konsultacji, korespondencji.
• Tworzenie projektów aktów prawa wewnątrzzakładowego w tym w szczególności: regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy.
• Wsparcie w procesie uzgodnienia ze związkami zawodowymi aktów prawa wewnątrzzakładowego.
• Wsparcie w procesie uzgadniania ze związkami zawodowymi zmian do aktów prawa wewnątrzzakładowego.
• Wsparcie przy rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
• Wsparcie działów HR w bieżących tematach z zakresu prawa pracy.
• Opiniowanie i opracowywanie projektów pism w ramach indywidualnych i zbiorowych stosunków prawa pracy.
• Optymalizacja zatrudnienia.
• Kompleksowa obsługa procesu przejęcia zakładu pracy lub jego części.
• Zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy.

• obsługa wierzyciela składającego wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika;

• wsparcie dla wierzyciela po ogłoszeniu upadłości w postaci: zgłoszenia wierzytelności, składania wniosków o wyłączenie z masy, reprezentowania wierzyciela w Radzie Wierzycieli;

• tzw. restrukturyzacja kapitałowa poprzez: przekształcenie, połączenie lub podział spółek w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, przekształcenie przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą w spółki kapitałowe, restrukturyzacja z uwzględnieniem mechanizmów aportowych m.in. przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;

• doradzanie przy negocjacjach pomiędzy dłużnikami a wierzycielami;

• przygotowywanie wniosków o otwarcie postępowania naprawczego i reprezentowanie klientów w tym postępowaniu.

 

 

 

• opracowanie i realizacja kontraktów handlowych (również w obrocie międzynarodowym;
• ochrona brandów oraz trademarków;
• obsługa prawna w zakresie obrotu konsumenckiego, w tym obsłudze reklamacji oraz prawnej oceny działań marketingowych i ich konsekwencji.


• bezpłatna analiza umowy kredytowej pod kątem występowania klauzul, które sąd może uznać za abuzywne
• wiedza i wsparcie prawne dla osób decydujących się na podjęcia walki z bankiem
• wskazanie możliwych strategii działania prowadzących do uznania umowy za nieważną lub do odfrankowienia umowy a także do zmniejszenia salda zadłużenia z tytułu kredytu oraz zwrotu nadpłaconych rat czy opłat z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego
• pomoc w kompletowaniu niezbędnej dokumentacji na potrzeby sprawy
• składanie w imieniu Klienta reklamacji oraz wniosków o historię kredytową
• wyliczenie wysokości nadpłaconych rat bankowego zobowiązania finansowego
• reprezentacja na każdym etapie postępowania w sprawach o unieważnienie kredytu w CHF, o odfrankowienie kredytu, zwrot kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu własnego
• reprezentacja w sprawach z powództwa banku przeciwko kredytobiorcom
• dyspozycja prawników i profesjonalne wsparcie w toku całego postępowania sądowego
• wsparcie prawne w procesie zmierzającym do rozliczenia z bankiem nieważnej umowy kredytu oraz do wykreślenia hipoteki stanowiącej obciążenie nieruchomości z tytułu udzielonego kredytu


• Doradztwo w wyborze optymalnych struktur organizacyjnych, przy pomocy których realizowany będzie dany projekt i wsparcie w ich tworzeniu;
• Współudział w tworzeniu planu projektu z uwzględnieniem wymagań prawnych regulujących dany rodzaj inwestycji;
• Doradztwo przy wyborze źródeł finansowania projektu, a następnie ich pozyskania;
• Wsparcie w pozyskiwaniu wszelkich decyzji administracyjnych w procesie inwestycyjno-budowlanym, wymaganych do jego pełnej realizacji;
• Przygotowywanie projektów umów w procesie inwestycyjnym oraz wsparcie w negocjacjach warunków współpracy z uczestnikami łańcucha dostaw;
• Audyt projektów inwestycyjnych pod kątem wykrycia zawartych w nich ryzyk prawnych oraz restrukturyzacja projektu celem jego optymalizacji;
• Zarządzanie roszczeniami oraz ryzykiem prawnym w projektach inwestycyjnych;
• Wsparcie prawne inwestorów w egzekwowaniu obowiązków z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji;
• Spory sądowe i arbitraż;

 

• Monitoring stanu zadłużenia.
• Negocjacje z dłużnikami.
• Występowanie z roszczeniami na drogę sądową.
• Prowadzenie egzekucji komorniczej.
• Windykacja masowa na obszarze całego kraju.

 

• Pomoc w przygotowaniu oferty z jednoczesną analizą dokumentacji przetargowej pod kątem ryzyka dla wykonawcy
• Sporządzanie wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny
• Składanie odwołań jak i przystępowań do Krajowej Izby Odwoławczej i reprezentacja w postępowaniach przed KIO
• Sporządzanie opinii prawnych dotyczących zasadności i sposobu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
• Reprezentacja wykonawców w postępowaniach sądowych przeciwko zamawiającym z tytułu zapłaty za roboty budowlane (w tym za roboty dodatkowe), doradztwo prawne w sprawach dotyczących roszczeń z gwarancji i rękojmi
• Sporządzanie i negocjowanie umów z podwykonawcami, przygotowywanie umów konsorcjum
• Reprezentacja wykonawców w postępowaniach dotyczących nieprawidłowości w przeprowadzaniu postępowań przez zamawiających.


• obrona w procesach karnych, od czasu zatrzymania poprzez posiedzenia aresztowe oraz negocjacje z organami ścigania wolnościowych środków zapobiegawczych;
• obrona w postępowaniach wykroczeniowych i karno-skarbowych (obrona od czasu kontroli KAS, formułowanie zastrzeżeń do kontroli oraz w postępowaniu sądowym);
• reprezentowanie pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych, formułowanie wniosków o naprawienie szkody, zadośćuczynienie, nawiązkę, zakazy kontaktowania się i zbliżania;
• prywatne akty oskarżenia, pomoc przy znieważeniach i pomówieniach również w zakresie przestępstw popełnianych w internecie;
• subsydiarne akty oskarżenia – pomoc pokrzywdzonym po niesłusznym umorzeniu postępowania lub odmowie wszczęcia.

 


• pomoc w formułowaniu testamentów, zapisów windykacyjnych oraz poleceń testamentowych;
• doradztwo sukcesyjne, dziedziczenie przedsiębiorstw i udziałów (akcji) w spółkach;
• stwierdzenia nabycia spadku, akty poświadczenia dziedziczenia, w tym postępowania transgraniczne;
• dział spadku wraz z podziałem majątku wspólnego i zniesieniem współwłasności, ustalanie nierównych udziałów;
• zachowek, niegodność dziedziczenia, wyłączenia spadkobierców
• umowy dotyczące dziedziczenia, zrzeczenie się dziedziczenia.

• rozwody, w tym zabezpieczenie kosztów utrzymania rodziny;
• regulowanie kontaktów rodziców z dziećmi, zakazy kontaktów
• alimenty, wraz z wnioskami o zabezpieczenie;
• miejsce pobytu dziecka, postępowania w trybie tzw. Konwencji Haskiej;
• władza rodzicielska, ograniczenia, pozbawienia rodzica władzy rodzicielskiej;
• podział majątku wraz z ustaleniem nierównych udziałów, przejmowanie składników majątku wspólnego na wyłączną własność jednego ze współmałżonków.


• Polubowne rozwiązywanie konfliktów, w tym prowadzenie negocjacji, mediacji postępowań polubownych.
• Reprezentowanie klientów przed wszystkimi instancjami sądów powszechnych i administracyjnych, przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także przed sądami arbitrażowymi.
• Sporządzanie wszelkich pism procesowych oraz udział w rozprawach.


• Bieżące doradztwo podatkowe w ramach działalności inwestycyjnej i operacyjnej Klienta.
• Analiza i sporządzanie projektów umów pod kątem optymalizacji ich skutków prawno-podatkowych.
• Doradztwo w zakresie cen transferowych, w tym pomoc w przygotowaniu wymaganej dokumentacji dla transakcji z podmiotami powiązanymi oraz podmiotami mającymi siedzibę w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.
• Doradztwo podatkowe w zakresie transakcji zawieranych z podmiotami zagranicznymi.
• Doradztwo w zakresie skutków podatkowych podejmowanych działań restrukturyzacyjnych.
• Analizy podatkowe dokonywanych i planowanych transakcji gospodarczych.
• Wydawanie opinii podatkowych i udzielanie rekomendacji.
• Reprezentacja w postępowaniach kontrolnych, podatkowych i karno-skarbowych.
• Reprezentacja w postępowaniach sądowo-administracyjnych.


• Doradztwo prawne w zakresie wdrożenia w organizacji wymogów dotyczących ochrony danych osobowych (uwzględniające nowe przepisy ogólnego rozporządzenia o danych osobowych – RODO);
• Obsługa prawna administratorów danych i podmiotów przetwarzających, w szczególności weryfikacja zgodności z prawem przetwarzania danych, z uwzględnieniem przekazywania danych do państwa trzeciego;
• Doradztwo w kontaktach administratorów z osobami, których dane dotyczą w zakresie wniosków, żądań i sprzeciwów składanych do administratorów;
• Sporządzanie wewnętrznych regulacji i polityk przetwarzania danych osobowych;
• Doradztwo w zakresie prowadzenia rejestrów przetwarzania danych osobowych;
• Weryfikacja i tworzenie wzorców zgód na przetwarzanie danych osobowych i treści informacji przekazywanych osobom, których dane dotyczą;
• Sporządzanie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym aneksów dostosowujących umowy do wymogów wynikających z RODO;
• Doradztwo i zastępstwo w postępowaniach przed organem nadzorczym, w tym w zakresie raportowania przez administratora własnych naruszeń;
• Obsługa prawna w zakresie przetwarzania danych osobowych w grupach kapitałowych, z uwzględnieniem kwestii współadministrowania;
• Doradztwo w zakresie tworzenia branżowych kodeksów postępowania.


• Doradztwo w zakresie przenoszenia majątkowych praw autorskich, praw do patentów, patentów, praw ochronnych i praw z rejestracji.
• Doradztwo w zakresie sposobów zabezpieczenia i transferu wiedzy, know-how, tajemnicy przedsiębiorstwa.
• Opracowywanie oraz opiniowanie projektów umów przeniesienia praw majątkowych do przedmiotów prawa własności intelektualnej, w tym utworów, praw pokrewnych, patentów, wzorów przemysłowych oraz użytkowych.
• Opracowywanie oraz opiniowanie projektów umów licencyjnych.
• Reprezentowanie klientów w sprawach dotyczących naruszenia majątkowych lub osobistych praw autorskich i pokrewnych, praw własności przemysłowej, know-how oraz innych przedmiotów prawa własności intelektualnej.
• Doradztwo w zakresie zabezpieczenia interesów i praw podmiotów prowadzących procesy R+D (Research & Development – badania i rozwój).
• Doradztwo w zakresie procesów wdrożenia i komercjalizacji innowacji, w tym wynalazków, wzorów przemysłowych i użytkowych.
• Doradztwo w zakresie umów IT (wdrożenia, utrzymanie, hosting, strony internetowe, aplikacje i programy komputerowe itp.).
• Doradztwo w zakresie umów wydawniczych.
• Doradztwo w zakresie zabezpieczenia interesów i praw twórców, producentów lub nadawców utworów audiowizualnych.
• Pomoc prawna w zakresie rejestracji znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, oznaczeń geograficznych itp.
• Zapewnienie reprezentacji rzecznika patentowego w postępowaniach prowadzonych przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.
• Doradztwo w zakresie prawa reklamy.
• Prowadzenie szkoleń i warsztatów dotyczących prawa własności intelektualnej.