Specjalizacje

Kancelaria MGS LAW zajmuje się przede wszystkim obsługą podmiotów gospodarczych działających w różnych sektorach rynku. Charakterystykę działalności przedstawiamy w opisie poszczególnych specjalizacji.

HR, prawo pracy, relacje ze związkami zawodowymi


• Polubowne rozwiązywanie konfliktów, w tym prowadzenie negocjacji, mediacji postępowań polubownych.
• Reprezentowanie klientów przed wszystkimi instancjami sądów powszechnych i administracyjnych, przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także przed sądami arbitrażowymi.
• Sporządzanie wszelkich pism procesowych oraz udział w rozprawach.
• Wsparcie w ramach relacji pracodawca – związki zawodowe, w tym prowadzenie negocjacji, rokowań, konsultacji, korespondencji.
• Tworzenie projektów aktów prawa wewnątrzzakładowego w tym w szczególności: regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy.
• Wsparcie w procesie uzgodnienia ze związkami zawodowymi aktów prawa wewnątrzzakładowego.
• Wsparcie w procesie uzgadniania ze związkami zawodowymi zmian do aktów prawa wewnątrzzakładowego.
• Wsparcie przy rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
• Wsparcie działów HR w bieżących tematach z zakresu prawa pracy.
• Opiniowanie i opracowywanie projektów pism w ramach indywidualnych i zbiorowych stosunków prawa pracy.
• Optymalizacja zatrudnienia.
• Kompleksowa obsługa procesu przejęcia zakładu pracy lub jego części.
• Zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy.

Wsparcie prawne dla kredytobiorców

• Analiza umowy kredytowej pod kątem występowania klauzul niedozwolonych,

• Wskazanie możliwych strategii działania, prowadzących np. do zmniejszenia salda kredytu i zwrotu nadpłaconych rat czy opłat z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu,

• Przygotowanie niezbędnych dokumentów,

• Reprezentacja klienta przed sądem.

 

Zamówienia publiczne

• Pomoc w przygotowaniu oferty z jednoczesną analizą dokumentacji przetargowej pod kątem ryzyka dla wykonawcy

• Sporządzanie wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny


• Składanie odwołań jak i przystępowań do Krajowej Izby Odwoławczej i reprezentacja w postępowaniach przed KIO


• Sporządzanie opinii prawnych dotyczących zasadności i sposobu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych


• Reprezentacja wykonawców w postępowaniach sądowych przeciwko zamawiającym z tytułu zapłaty za roboty budowlane (w tym za roboty dodatkowe), doradztwo prawne w sprawach dotyczących roszczeń z gwarancji i rękojmi


• Sporządzanie i negocjowanie umów z podwykonawcami, przygotowywanie umów konsorcjum


• Reprezentacja wykonawców w postępowaniach dotyczących nieprawidłowości w przeprowadzaniu postępowań przez zamawiających.

 

 

Prawo własności intelektualnej

• Doradztwo w zakresie przenoszenia majątkowych praw autorskich, praw do patentów, patentów, praw ochronnych i praw z rejestracji.

• Doradztwo w zakresie sposobów zabezpieczenia i transferu wiedzy, know-how, tajemnicy przedsiębiorstwa.

• Opracowywanie oraz opiniowanie projektów umów przeniesienia praw majątkowych do przedmiotów prawa własności intelektualnej, w tym utworów, praw pokrewnych, patentów, wzorów przemysłowych oraz użytkowych.

• Opracowywanie oraz opiniowanie projektów umów licencyjnych.

• Reprezentowanie klientów w sprawach dotyczących naruszenia majątkowych lub osobistych praw autorskich i pokrewnych, praw własności przemysłowej, know-how oraz innych przedmiotów prawa własności intelektualnej.

• Doradztwo w zakresie zabezpieczenia interesów i praw podmiotów prowadzących procesy R+D (Research & Development – badania i rozwój).

• Doradztwo w zakresie procesów wdrożenia i komercjalizacji innowacji, w tym wynalazków, wzorów przemysłowych i użytkowych.

• Doradztwo w zakresie umów IT (wdrożenia, utrzymanie, hosting, strony internetowe, aplikacje i programy komputerowe itp.).

• Doradztwo w zakresie umów wydawniczych.

• Doradztwo w zakresie zabezpieczenia interesów i praw twórców, producentów lub nadawców utworów audiowizualnych.

• Pomoc prawna w zakresie rejestracji znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, oznaczeń geograficznych itp.

• Zapewnienie reprezentacji rzecznika patentowego w postępowaniach prowadzonych przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

• Doradztwo w zakresie prawa reklamy.

• Prowadzenie szkoleń i warsztatów dotyczących prawa własności intelektualnej.

Upadłości i restrukturyzacje

• obsługa wierzyciela składającego wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika;


• wsparcie dla wierzyciela po ogłoszeniu upadłości w postaci: zgłoszenia wierzytelności, składania wniosków o wyłączenie z masy, reprezentowania wierzyciela w Radzie Wierzycieli;


• tzw. restrukturyzacja kapitałowa poprzez: przekształcenie, połączenie lub podział spółek w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, przekształcenie przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą w spółki kapitałowe, restrukturyzacja z uwzględnieniem mechanizmów aportowych m.in. przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;


• doradzanie przy negocjacjach pomiędzy dłużnikami a wierzycielami;


• przygotowywanie wniosków o otwarcie postępowania naprawczego i reprezentowanie klientów w tym postępowaniu.

 

 

FMCG

• opracowanie i realizacja kontraktów handlowych (również w obrocie międzynarodowym;


• ochrona brandów oraz trademarków;


• obsługa prawna w zakresie obrotu konsumenckiego, w tym obsłudze reklamacji oraz prawnej oceny działań marketingowych i ich konsekwencji.

Prawo karne

• obrona w procesach karnych, wykroczeniowych i karno-skarbowych,


• reprezentowanie pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych,


• prywatne akty oskarżenia,


• subsydiarne akty oskarżenia.

 

Prawo ubezpieczeń gospodarczych

• kwestie korporacyjne, podatkowe i regulacyjne związane z prowadzeniem działalności ubezpieczeniowej w Polsce przez krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń oraz pośredników ubezpieczeniowych obejmujące m.in. modele organizacyjne systemu sprzedaży tworzone przez zakłady ubezpieczeń, produkty ubezpieczeniowe, bancassurance, zasady wynagradzania i motywowania pośredników ubezpieczeniowych;


• doradztwo przy tworzeniu produktów ubezpieczeniowych;


• przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie umów ubezpieczenia dotyczących ubezpieczeń na życie, pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych, w tym m.in. umowy ubezpieczenia OC; umowy ubezpieczenia kredytów i innych ubezpieczeń gospodarczych, umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym;


• przygotowanie i opiniowanie ogólnych warunków ubezpieczeń;


• przygotowanie i opiniowanie umów regulujących współpracę banków z ubezpieczycielami (bancassurance);


• kompleksowe badania zakładów ubezpieczeń (due diligence);


• prowadzenie korespondencji z bankami i ubezpieczycielami, Komisją Nadzoru Finansowego oraz Rzecznikiem Finansowym;


• prowadzenie sporów ubezpieczeniowych.

 

Postępowanie sądowe i arbitrażowe

• Polubowne rozwiązywanie konfliktów, w tym prowadzenie negocjacji, mediacji postępowań polubownych.


• Reprezentowanie klientów przed wszystkimi instancjami sądów powszechnych i administracyjnych, przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także przed sądami arbitrażowymi.


• Sporządzanie wszelkich pism procesowych oraz udział w rozprawach.

 

Prawo rodzinne

• rozwody,


• regulowanie kontaktów rodziców z dziećmi,


• alimenty,


• miejsce pobytu dziecka,


• władza rodzicielska,


• podział majątku.

Ochrona danych osobowych i cyberbezpieczeństwo (RODO)

• Doradztwo prawne w zakresie wdrożenia w organizacji wymogów dotyczących ochrony danych osobowych (uwzględniające nowe przepisy ogólnego rozporządzenia o danych osobowych – RODO);

• Obsługa prawna administratorów danych i podmiotów przetwarzających, w szczególności weryfikacja zgodności z prawem przetwarzania danych, z uwzględnieniem przekazywania danych do państwa trzeciego;

• Doradztwo w kontaktach administratorów z osobami, których dane dotyczą w zakresie wniosków, żądań i sprzeciwów składanych do administratorów;

• Sporządzanie wewnętrznych regulacji i polityk przetwarzania danych osobowych;

• Doradztwo w zakresie prowadzenia rejestrów przetwarzania danych osobowych;

• Weryfikacja i tworzenie wzorców zgód na przetwarzanie danych osobowych i treści informacji przekazywanych osobom, których dane dotyczą;

• Sporządzanie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym aneksów dostosowujących umowy do wymogów wynikających z RODO;
• Doradztwo i zastępstwo w postępowaniach przed organem nadzorczym, w tym w zakresie raportowania przez administratora własnych naruszeń;

• Obsługa prawna w zakresie przetwarzania danych osobowych w grupach kapitałowych, z uwzględnieniem kwestii współadministrowania;

• Doradztwo w zakresie tworzenia branżowych kodeksów postępowania.

Energetyka i gospodarka wodorowa


• tworzenie i analiza modeli biznesowych, umów na rynku energii, w tym wzorców umów sprzedaży energii elektrycznej i gazu, kompleksowych, umów na rynku hurtowym (w tym w standardzie EFET);
• negocjacje i tworzenie umów PPA i cPPA, zarówno w wariancie umów fizycznych, ongrid, wirtualnych wraz z umowami towarzyszącymi (Direct Agreement) z instytucjami finansowymi;
• tworzenie modeli i wzorów umów w schemacie „As A Service” wraz z analizą ryzyk regulacyjnych oraz elementów związanych finansowaniem;
• wsparcie przy wdrażaniu nowych regulacji, (m.in. także rozporządzenia REMIT, dyrektywy MIFID2, rozporządzeń EMIR i MAR);
• pełne spektrum doradztwa prawnego na rynku energii, od wytwarzania aż do sprzedaży energii na rzecz odbiorcy końcowego – w tym doradztwo w procesie zmiany sprzedawcy (TPA);
• doradztwo przy wdrażaniu produktów na rynku detalicznym (bundle, prosumenci, oferty dedykowane)
• opracowywanie umów dla spółek obrotu energią w relacji z wytwórcami, w tym z prosumentami;
• prowadzenie postępowań przed regulatorami rynku energii elektrycznej, gazu i ciepła (URE, taryfy, koncesje, zezwolenia, spory, postępowania przed UOKiK);
• doradztwo prawne dla podmiotów z segmentu wytwarzania energii, w tym: CHP, OZE (onshore wind, PV, mikrogeneracja rozproszona);
• tworzenie umów i modeli prawnych na rynku obrotu gazem ziemnym oraz LNG, a także z wykorzystaniem wodoru;
• doradztwo prawne w zakresie obrotu prawami majątkowymi ze świadectw pochodzenia na polskim rynku, w tym reprezentacja przed Prezesem URE w postępowaniach o wydanie tych świadectw;
• tworzenie modeli prawnych dla przemysłu w zakresie wykorzystania infrastruktury energetycznej;
• szkolenia z prawa energetycznego dla branży energetycznej oraz dla innych uczestników rynku zainteresowanych tą tematyką;
• wsparcie prawne dla branży oświetleniowej i electromobility;
• realizacja projektów o charakterze przekształceniowym dla różnych sektorów energetyki;
• gospodarka wodorowa: WODÓR ;
• administracyjnoprawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego dla instalacji morskiej energetyki wiatrowej;
• wsparcie przedsiębiorców w spełnianiu wymogów z zakresu bezpieczeństwa budowy i eksploatacji instalacji morskiej energetyki wiatrowej;
• claim management

Prawo morskie

• bieżąca obsługa podmiotów świadczących usługi portowe i stoczniowe;

• doradztwo przy świadczeniu kompleksowych usług w zakresie przeładunku i składowania, w relacjach bezpośrednich i z magazynowaniem produktów płynnych: petrochemicznych, chemicznych oraz pochodzenia roślinnego;

• spedycja i logistyka.

Obsługa projektów inwestycyjnych

Doradztwo w zakresie ochrony prawnej i zabezpieczenia praw majątkowych i osobistych, ustanowionych na dobrach niematerialnych.


• Doradztwo w zakresie przenoszenia majątkowych praw autorskich, praw do patentów, patentów, praw ochronnych i praw z rejestracji.


• Doradztwo w zakresie sposobów zabezpieczenia i transferu wiedzy, know-how, tajemnicy przedsiębiorstwa.


• Opracowywanie oraz opiniowanie projektów umów przeniesienia praw majątkowych do przedmiotów prawa własności intelektualnej, w tym utworów, praw pokrewnych, patentów, wzorów przemysłowych oraz użytkowych.


• Opracowywanie oraz opiniowanie projektów umów licencyjnych.


• Reprezentowanie klientów w sprawach dotyczących naruszenia majątkowych lub osobistych praw autorskich i pokrewnych, praw własności przemysłowej, know-how oraz innych przedmiotów prawa własności intelektualnej.


• Doradztwo w zakresie zabezpieczenia interesów i praw podmiotów prowadzących procesy R+D (Research & Development – badania i rozwój).


• Doradztwo w zakresie procesów wdrożenia i komercjalizacji innowacji, w tym wynalazków, wzorów przemysłowych i użytkowych.


• Doradztwo w zakresie umów IT (wdrożenia, utrzymanie, hosting, strony internetowe, aplikacje i programy komputerowe itp.).


• Doradztwo w zakresie umów wydawniczych.


• Doradztwo w zakresie zabezpieczenia interesów i praw twórców, producentów lub nadawców utworów audiowizualnych.


• Pomoc prawna w zakresie rejestracji znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, oznaczeń geograficznych itp.


• Zapewnienie reprezentacji rzecznika patentowego w postępowaniach prowadzonych przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.


• Doradztwo w zakresie prawa reklamy.


• Prowadzenie szkoleń i warsztatów dotyczących prawa własności intelektualnej.

 

Prawo społek, prawo korporacyjne, M&A

• Pełne wsparcie w dziedzinie prawa handlowego.


• Doradztwo przy wyborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej.


• Reprezentowanie Klientów przed właściwymi sądami i organami administracji.


• Przygotowywanie umów, statutów, dokumentów i formularzy.


• Kompleksowe przygotowywanie i przeprowadzanie zmian struktury organizacyjnej i formy prawnej, obsługa zgromadzeń wspólników, walnego zgromadzenia akcjonariuszy, walnego zebrania członków stowarzyszenia, posiedzeń zarządu i rad nadzorczych spółek kapitałowych.


• Przeprowadzamy procesy przekształceniowe i konsolidacyjne spółek osobowych oraz kapitałowych (w tym M&A) z uwzględnieniem optymalizacji podatkowej, dostosowanej indywidualnie do specyfiki prowadzonej przez Klientów działalności gospodarczej.


• Obsługa prawna grup kapitałowych o złożonej strukturze organizacyjnej i kapitałowej (grupy kapitałowe, koncerny, holdingi) również z udziałem Skarbu Państwa, w tym w zakresie umów o zarządzanie grupami kapitałowymi, zgód korporacyjnych, odpowiedzialności członków organów zarządczych i nadzorczych.


• Doradztwo przy wszelkich formach współpracy podejmowanej przez Klientów w celu prowadzenia działalności gospodarczej i realizacji przedsięwzięć biznesowych wspólnie z innymi podmiotami prawa (takimi jak m.in. konsorcja), z uwzględnieniem specyfiki i wymagań prawa zamówień publicznych.


• Pomoc w zakresie nabycia i zbycia przedsiębiorstw lub ich zorganizowanej części.


• Obsługa stowarzyszeń, fundacji, a także klubów sportowych.


• Nadzór korporacyjny, porozumienia akcjonariuszy, reorganizacja korporacyjna, umowy handlowe, fuzje, projekty konsolidacyjne, konsorcja i wspólne przedsięwzięcia, nabycia i zbycia przedsiębiorstw oraz aktywów.

 

Prawo podatkowe

• Bieżące doradztwo podatkowe w ramach działalności inwestycyjnej i operacyjnej Klienta.

• Analiza i sporządzanie projektów umów pod kątem optymalizacji ich skutków prawno-podatkowych.


• Doradztwo w zakresie cen transferowych, w tym pomoc w przygotowaniu wymaganej dokumentacji dla transakcji z podmiotami powiązanymi oraz podmiotami mającymi siedzibę w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.


• Doradztwo podatkowe w zakresie transakcji zawieranych z podmiotami zagranicznymi.


• Doradztwo w zakresie skutków podatkowych podejmowanych działań restrukturyzacyjnych.


• Analizy podatkowe dokonywanych i planowanych transakcji gospodarczych.


• Wydawanie opinii podatkowych i udzielanie rekomendacji.


• Reprezentacja w postępowaniach kontrolnych, podatkowych i karno-skarbowych.


• Reprezentacja w postępowaniach sądowo-administracyjnych.

 

 

Dochodzenie należności

• Monitoring stanu zadłużenia.


• Negocjacje z dłużnikami.


• Występowanie z roszczeniami na drogę sądową.


• Prowadzenie egzekucji komorniczej.


• Windykacja masowa na obszarze całego kraju.

Prawo spadkowe

• testamenty,


• stwierdzenia nabycia spadku,


• dział spadku,


• zachowek,


• umowy dotyczące dziedziczenia.