H2 / wodór

2017

MGS LAW jako jedna z pierwszych kancelarii i firm doradczych w Polsce wykazała zainteresowanie i aktywność w obszarze rozwoju gospodarki wodorowej

2017

Nasze działania od 2017 roku obejmują w szczególności wsparcie prawne na etapach koncepcyjnych i wdrożeniowych innowacyjnych projektów, jak również zaangażowanie w tworzenie otoczenia regulacyjnego. Aktywności te współgrają z dynamiką inicjatyw mających na celu poszerzenie pola zastosowania technologii wodorowych w praktyce. 

Spektrum zagadnień obejmowanych analizą Kancelarii związane jest z wykorzystaniem technologii wodorowych w sektorze transportu i energetyki. Wodór jako nośnik energii staje się kluczowym założeniem wielu projektów biznesowych, dlatego rozpoznanie możliwości ich prawnej implementacji w realiach nieukształtowanego otoczenia regulacyjnego wymusza konieczność przyjmowania nieszablonowych rozwiązań. 

Pomorska Dolina Wodorowa

Kancelaria została jednym z pierwszych członków Klastra Technologii Wodorowych, jest także jednym z sygnatariuszy Pomorskiej Doliny Wodorowej, w ramach których podejmowane są działania związane z budową potencjału pozwalającego na uzyskanie wiodącego statusu w obszarze gospodarki związanej z zastosowaniem technologii wodorowych, w tym ekoinnowacji i rozwoju efektywności energetycznej oraz zarządzania efektywnością energetyczną, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii wodorowych. 

Działalność Klastra obejmuje także promocję i wdrożenie rozwiązań w zakresie technologii wodorowych oraz propagowanie, wspieranie i rozwój badań i produktów oraz usług na rzecz zastosowania technologii wodorowych w gospodarce krajowej w celu znaczącego podniesienia poziomu technologicznego gospodarki polskiej w Unii Europejskiej i poza Unią Europejską. Wielopłaszczyznowa platforma współpracy sprzyja efektywnemu połączeniu i wykorzystaniu potencjału zrzeszonych w Klastrze podmiotów na rzecz promocji i rozwoju technologii wodorowych. 

Klaster Technologii Wodorowych

W związku z uchwaleniem propozycji legislacyjnych na poziomie europejskim w ramach pakietu Fit For 55 znaczenie nisko- oraz zeroemisyjnego wodoru będzie rosło. Założeniem jest osiągnięcie 50% udziału zielonego wodoru w konsumpcji przemysłowej oraz wdrożenie infrastruktury wodorowej w transporcie, w szczególności zapewnienie dostępności stacji wodorowych, jak również reorientacja sektora motoryzacyjnego na produkcję pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi. 

 

W ramach Klastra Technologii Wodorowych jesteśmy co roku organizatorem konferencji PCHET (Międzynarodowa Polska Konferencja Energii Wodorowej i Technologii). Podczas konferencji prezentowane jest  szereg zagadnień związanych z wykorzystaniem technologii wodorowych w transporcie i energetyce. Jesteśmy w ramach Klastra odpowiedzialni za obszary legislacyjne, analizujemy modele biznesowe wykorzystujące wodór jako nośnik energii.

Bezsprzecznie istotnym krokiem dla rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce jest przyjęcie dokumentu strategicznego „Polska strategia wodorowa do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.” W jego treści podkreślono znaczenie stworzenia całego łańcucha wartości dla rozwoju gospodarki wodorowej, w szczególności budowy: nowych mocy wytwórczych OZE, instalacji do produkcji wodoru i jego pochodnych z niskoemisyjnych źródeł, procesów i technologii, w tym instalacji elektrolizerów, sieci dystrybucji wodoru, stosownej infrastruktury przesyłowej i transportowej, magazynów wodoru, infrastruktury tankowania oraz produkcji ogniw paliwowych wykorzystywanych w energetyce, ciepłownictwie, transporcie i innych sektorach. 

U podstaw tych działań będzie leżeć zdefiniowanie odpowiednich ram prawnych – skoordynowanie procesu legislacyjnego w tym zakresie pozwoli na tworzenie impulsów rozwojowych, w tym budowania podaży i popytu oraz niwelowanie różnic w kosztach między konwencjonalnymi rozwiązaniami a rozwiązaniami w oparciu o wodór odnawialny i wodór niskoemisyjny, ustanowienie odpowiednich zasad pomocy państwa i zapewnienie finansowania technologii wodorowych. 

 

 

 

Kancelaria czynnie angażuje się w proces tworzenia otoczenia prawnego mającego urzeczywistnić wskazane cele – w wyniku analiz prowadzonych w ramach Klastra Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych r.pr. Michał Sznycer oraz r.pr. Anna Eliszewska przygotowali materiał analityczny zawierający zestawienie obecnych oraz projektowanych przepisów, które obejmują lub powinny w niedalekiej przyszłości obejmować uregulowania dotyczące wykorzystania wodoru. Dokument został przekazany Ministerstwu Klimatu i Środowiska oraz ma stanowić element dalszych prac ukierunkowanych na wdrożenie strategii wodorowej oraz zaprojektowanie przepisów tworzonego u podstaw prawa wodorowego. W ramach Klastra Kancelaria odpowiada także za merytoryczny wkład do pism, adresowanych do szeregu instytucji, których przedmiotem jest zobrazowanie barier i niespójności w przepisach prawa mogących znacząco ograniczać podejmowanie inicjatyw biznesowych mających za przedmiot wykorzystanie technologii wodorowych. 

Kancelaria była jednym z Głównych Patronów Merytorycznych Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawne wyzwania transformacji energetycznej w kierunku Green Deal”, w trakcie której poruszona została tematyka związana z rozwojem technologii wodorowych. Jako prelegenci na Konferencji wystąpili r.pr. Michał Sznycer oraz r.pr. Anna Eliszewska.

W dniu 14 października MGS LAW reprezentowana przez r.pr. Michała Sznycera została sygnatariuszem „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce” stanowiącego wyraz woli administracji publicznej – rządowej i samorządowej, środowiska przedsiębiorców i nauki oraz jednostek otoczenia biznesu w zakresie podjęcia współpracy na rzecz budowy i rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. 

Partner odpowiedzialny za obsługę sektora