H2 / wodór

2017

MGS LAW jako jedna z pierwszych kancelarii i firm doradczych w Polsce wykazała zainteresowanie i aktywność w obszarze rozwoju gospodarki wodorowej

2017

Nasze działania od 2017 roku obejmują w szczególności wsparcie prawne na etapach koncepcyjnych i wdrożeniowych innowacyjnych projektów, jak również zaangażowanie w tworzenie otoczenia regulacyjnego. Aktywności te współgrają z dynamiką inicjatyw mających na celu poszerzenie pola zastosowania technologii wodorowych w praktyce. 

Spektrum zagadnień obejmowanych analizą Kancelarii związane jest z wykorzystaniem technologii wodorowych w sektorze transportu i energetyki. Wodór jako nośnik energii staje się kluczowym założeniem wielu projektów biznesowych, dlatego rozpoznanie możliwości ich prawnej implementacji w realiach nieukształtowanego otoczenia regulacyjnego wymusza konieczność przyjmowania nieszablonowych rozwiązań. 

Pomorska Dolina Wodorowa

Kancelaria została jednym z pierwszych członków Klastra Technologii Wodorowych, jest także jednym z sygnatariuszy Pomorskiej Doliny Wodorowej, w ramach których podejmowane są działania związane z budową potencjału pozwalającego na uzyskanie wiodącego statusu w obszarze gospodarki związanej z zastosowaniem technologii wodorowych, w tym ekoinnowacji i rozwoju efektywności energetycznej oraz zarządzania efektywnością energetyczną, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii wodorowych. 

Działalność Klastra obejmuje także promocję i wdrożenie rozwiązań w zakresie technologii wodorowych oraz propagowanie, wspieranie i rozwój badań i produktów oraz usług na rzecz zastosowania technologii wodorowych w gospodarce krajowej w celu znaczącego podniesienia poziomu technologicznego gospodarki polskiej w Unii Europejskiej i poza Unią Europejską. Wielopłaszczyznowa platforma współpracy sprzyja efektywnemu połączeniu i wykorzystaniu potencjału zrzeszonych w Klastrze podmiotów na rzecz promocji i rozwoju technologii wodorowych. 

Klaster Technologii Wodorowych

W związku z uchwaleniem propozycji legislacyjnych na poziomie europejskim w ramach pakietu Fit For 55 znaczenie nisko- oraz zeroemisyjnego wodoru będzie rosło. Założeniem jest osiągnięcie 50% udziału zielonego wodoru w konsumpcji przemysłowej oraz wdrożenie infrastruktury wodorowej w transporcie, w szczególności zapewnienie dostępności stacji wodorowych, jak również reorientacja sektora motoryzacyjnego na produkcję pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi. 

 

W ramach Klastra Technologii Wodorowych jesteśmy co roku organizatorem konferencji PCHET (Polish Conference on Hydrogen Energy and Technology / Międzynarodowa Polska Konferencja Energii Wodorowej i Technologii).

Podczas konferencji prezentowane jest  szereg zagadnień związanych z wykorzystaniem technologii wodorowych w transporcie i energetyce.

Jesteśmy w ramach Klastra odpowiedzialni za obszary legislacyjne, analizujemy modele biznesowe wykorzystujące wodór jako nośnik energii.

Michał Sznycer, partner Kancelarii MGS LAW pełnił rolę moderatora sesji prawnej Konferencji Wodorowej.

Bezsprzecznie istotnym krokiem dla rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce jest przyjęcie dokumentu strategicznego „Polska strategia wodorowa do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.” W jego treści podkreślono znaczenie stworzenia całego łańcucha wartości dla rozwoju gospodarki wodorowej, w szczególności budowy: nowych mocy wytwórczych OZE, instalacji do produkcji wodoru i jego pochodnych z niskoemisyjnych źródeł, procesów i technologii, w tym instalacji elektrolizerów, sieci dystrybucji wodoru, stosownej infrastruktury przesyłowej i transportowej, magazynów wodoru, infrastruktury tankowania oraz produkcji ogniw paliwowych wykorzystywanych w energetyce, ciepłownictwie, transporcie i innych sektorach. 

U podstaw tych działań będzie leżeć zdefiniowanie odpowiednich ram prawnych – skoordynowanie procesu legislacyjnego w tym zakresie pozwoli na tworzenie impulsów rozwojowych, w tym budowania podaży i popytu oraz niwelowanie różnic w kosztach między konwencjonalnymi rozwiązaniami a rozwiązaniami w oparciu o wodór odnawialny i wodór niskoemisyjny, ustanowienie odpowiednich zasad pomocy państwa i zapewnienie finansowania technologii wodorowych. 

Uroczystość podpisania „Porozumienia sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce” odbyła się z udziałem Ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki, wiceministra Ireneusza Zyski, przedstawicieli administracji, przedsiębiorców, nauki oraz biznesu.

W imieniu Kancelarii MGS LAW porozumienie podpisał mec. Michał Sznycer. 

 

 

 

Kancelaria czynnie angażuje się w proces tworzenia otoczenia prawnego mającego urzeczywistnić wskazane cele – w wyniku analiz prowadzonych w ramach Klastra Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych r.pr. Michał Sznycer oraz r.pr. Anna Eliszewska przygotowali materiał analityczny zawierający zestawienie obecnych oraz projektowanych przepisów, które obejmują lub powinny w niedalekiej przyszłości obejmować uregulowania dotyczące wykorzystania wodoru.

Dokument został przekazany Ministerstwu Klimatu i Środowiska oraz ma stanowić element dalszych prac ukierunkowanych na wdrożenie strategii wodorowej oraz zaprojektowanie przepisów tworzonego u podstaw prawa wodorowego.

W ramach Klastra Kancelaria odpowiada także za merytoryczny wkład do pism, adresowanych do szeregu instytucji, których przedmiotem jest zobrazowanie barier i niespójności w przepisach prawa mogących znacząco ograniczać podejmowanie inicjatyw biznesowych mających za przedmiot wykorzystanie technologii wodorowych. 

Kancelaria była jednym z Głównych Patronów Merytorycznych Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w dn. 09-11.06.2021 r. 

Na konferencji „Prawne wyzwania transformacji energetycznej w kierunku Green Deal” poruszona została tematyka związana z rozwojem technologii wodorowych. Jako prelegenci na Konferencji wystąpili r.pr. Michał Sznycer oraz r.pr. Anna Eliszewska.

Kancelaria MGS LAW reprezentowana przez mec. Michała Sznycera w dn. 14.10.2021 r.  została sygnatariuszem „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”.  Porozumienie to stanowi wyraz woli administracji publicznej – rządowej i samorządowej, środowiska przedsiębiorców i nauki oraz jednostek otoczenia biznesu w zakresie podjęcia współpracy na rzecz budowy i rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. 

W ramach Klastra Technologii Wodorowych, gdzie jesteśmy odpowiedzialni za obszar regulacyjny i prawny jako lider Zespołu ds. legislacji uczestniczymy również w Środkowoeuropejskim Forum Technologii Wodorowych H2POLAND

Być może zainteresuje Cię również:

Wodór jako źródło energii odnawialnej

 

Partner odpowiedzialny za obsługę sektora