Aktualności prawne

Newsletter prawny MGS LAW

Facebook
Twitter
LinkedIn

KANCELARIA PRAWNA MGS LAW –  AKTUALNOŚCI PRAWNE 

Przedstawiamy Państwu poniżej zebrane informacje prawno-gospodarcze z ostatniego miesiąca publikowane na bieżąco w  mediach społecznościowych naszej kancelarii prawniczej:

 

  • Prawne wyzwania transformacji energetycznej w kierunku Green Dealu – Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem Kancelaria Prawna MGS LAW w dniach 9-11 czerwca 2021 r.
  • Wygrana Kancelarii Prawnej MGS LAW w sporze frankowym z mBank SA.
  • Projekt kolejnej nowelizacji Prawa energetycznego.
  • Praca zdalna w Kodeksie Pracy.
  • Nowelizacja ustawy odległościowej oddana do konsultacji publicznych.
  • Kolejne projekty offshore z prawem do pokrycia ujemnego salda.
  • Sejm poparł poprawki Senatu w sprawie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE).
  • Wsparcie Komisji Europejskiej dla polskich projektów offshore.
  • Projekt wydzielenia aktywów węglowych wpisany do wykazu prac legislacji.
  • Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej weszła w życie.

 

Prawne wyzwania transformacji energetycznej w kierunku Green Dealu – Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem KANCELARIA PRAWNEA MGS LAW w dniach 9-11 czerwca 2021 r.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawne wyzwania transformacji energetycznej w kierunku Green Dealu” organizowana przez Stowarzyszenie „Z energią o prawie” oraz SKN Prawa Energetycznego „on/off” odbędzie się w dniach 9-11 czerwca 2021 r. w formie online .

KANCELARIA PRAWNA MGS LAW jako jeden z Głównych Patronów Merytorycznych serdeczne zaprasza na konferencję, podczas której zostanie poruszona tematyka aktualnych wyzwań w prawie energetycznym w ujęciu międzynarodowym oraz krajowym. W trakcie dwóch dni eksperckich zostaną również poruszone kwestie związane z rozwojem technologii wodorowych, offshore, onshore oraz fotowoltaiki.

Z ramienia Kancelarii Prawnej MGS LAW wystąpią:

– Anna Eliszewska oraz Michał Sznycer  w panelu  „Aktualne wyzwania prawa energetycznego w polskim systemie prawnym”  (wystąpienie pierwszego dnia 09.06),

– Michał Sznycer – w panelu dotyczącym rozwoju technologii wodorowych (wystąpienie pierwszego dnia 09.06),

– Marcin Trzciński – w panelu dotyczącym rozwoju morskiej energetyki wiatrowej (wystąpienie drugiego dnia 10.06).

Konferencja została objęta patronatem m. in. Parlamentu Europejskiego, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a także innych podmiotów w swojej działalności związanych z szeroko pojętą energetyką. Jednym z Głównych Patronów Merytorycznych całego wydarzenia jest Kancelaria MGS LAW.

Więcej informacji na temat konferencji oraz zapisy znajdują się na stronie: https://konferencja-greendeal.umk.pl/

 

Wygrana Kancelarii Prawnej MGS LAW w sporze frankowym z mBank SA.

Postępowanie sądowe przeciwko mBank SA prowadzone przez Kancelaria Prawna MGS LAW w imieniu frankowiczów zakończyło się wygraną w I instancji.

Sąd Okręgowy w Gdańsku dnia 12 maja 2021 r. ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego kursem CHF z mBank SA oraz zasądził od banku na rzecz kredytobiorców wszystkie zapłacone przez nich raty za ostatnie 10 lat, stosując teorię dwu kondycji. Tym samym uwzględnił powództwo kredytobiorców w 100%.

Sprawa dotyczyła umowy kredowej  z 2008 r. indeksowanej do CHF na kwotę 759.000 zł. Sąd wydał wyrok po pierwszej rozprawie, oddalając większość wniosków dowodowych Banku, bez przeprowadzania dowodu z opinii biegłego.

Sąd uznał, iż umowa zawiera postanowienia abuzywne skutkujące jej nieważnością. Wyrok zapadł po niespełna sześciu miesiącach od złożenia pozwu.

 

Projekt kolejnej nowelizacji Prawa energetycznego

Duża nowelizacja wdrażająca Centralny System Informacji Rynku Energii została podpisana 1 czerwca przez Prezydenta, a na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji już pojawił się kolejny, obszerny projekt zmian ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Nowelizacja ma na celu implementację szeregu dyrektyw unijnych, w tym RED II. Projekt zakłada wprowadzenie wielu nowych definicji, w szczególności obywatelskiej społeczności energetycznej czy umowy z ceną dynamiczną energii elektrycznej. Przewidziany jest w nim także odrębny rozdział regulujący kwestie związane z obywatelską społecznością energetyczną. Proponuje się także zliberalizowanie wymogów w zakresie budowy linii bezpośredniej – ustawa ma wskazywać okoliczności, w których zgoda Prezesa URE na budowę takiej linii nie będzie wymagana.

Nowelizacja ma wprowadzać daleko idące zmiany dotyczące dostarczania energii elektrycznej do odbiorców końcowych, odnoszące się m. in. do procesu zmiany sprzedawcy, odszkodowań za rozwiązanie umowy zawartej na czas oznaczony oraz wprowadzić zasadę dostarczania energii do odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym wyłącznie na podstawie umowy kompleksowej. Projekt został skierowany do opiniowania m. in. przez Prezesa URE i Prezesa UOKiK, a jego treść wraz z uzasadnieniem i OSR można znaleźć TUTAJ.

 

Praca zdalna w Kodeksie Pracy?

Wszystko na to wskazuje. 19 maja 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt nowelizacji Kodeksu Pracy. Obecnie trwają nad nim konsultacje.
Proponowane zmiany mają zastąpić obecnie obowiązujące przepisy dotyczące pracy w warunkach telepracy. Dotychczasowe regulacje zdaniem rządu są bowiem niewystarczające i zbyt rzadko stosowane.

Ważną zmianą będzie wprowadzenie definicji pracy zdalnej. Zgodnie z projekt ma być wykonywana w całości lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą. Pracownik będzie mógł ją świadczyć wyłącznie po uzgodnieniu warunków z pracodawcą. Ustawodawca przewiduje jednak, że zmiany w tym zakresie można będzie wprowadzić również w czasie obowiązywania umowy.
Zmiana trybu pracy w czasie trwania umowy ma mieć charakter „przejściowy”. Strony będą mogły w terminie 3 miesięcy od wprowadzenia zmiany wystąpić z wnioskiem o przywrócenie poprzednich warunków. Istnieć mają wyjątki, kiedy to pracodawca może nakazać pracę zdalną, np.: po wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego.

Projekt zakłada, iż zaistnieje możliwość wykonywania pracy zdalnej na wniosek pracownika w wymiarze nieprzekraczającym 12 dni w roku kalendarzowym.

 

Nowelizacja ustawy odległościowej oddana do konsultacji publicznych

Mniej więcej w połowie kwietnia mogliśmy usłyszeć bardziej odważne zapowiedzi w związku z nowelizacją ustawy odległościowej oraz ujrzeć pierwsze kroki związane z działaniami w tym kierunku.

We wtorek 4 maja na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany zapowiadany projekt nowelizacji. Projekt zmian, tak jak wcześniej zapowiadano zostawi większą swobodę gminom przy decyzjach dotyczących inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych. Po zmianach nowelizacji plan miejscowy będzie mógł ustalić inną odległość niż ta wynikająca z zasady 10 h, jednak nie będzie ona mogła być mniejsza niż 500 m.
Ponadto ustawa wprowadza również nowe definicje takie jak całkowita wysokość elektrowni wiatrowej, eksploatujący elektrownię wiatrową czy też gmina pobliska.

Z nowości w nowelizacji będziemy mogli również znaleźć dwa nowe rozdziały, które dotyczyć będą konsultacji publicznych projektu planu miejscowego, w którym przewiduje się granice terenów pod budowę elektrowni wiatrowych oraz zasady bezpiecznej eksploatacji elementów technicznych elektrowni wiatrowej.

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12346353/12785203/12785204/dokument501495.pdf

 

Kolejne projekty offshore z prawem do pokrycia ujemnego salda.

Projekty offshore MFW Bałtyk II i Bałtyk III, realizowane przez spółki Polenergia oraz Equinor jako jedne z pierwszych uzyskały prawo do pokrycia ujemnego salda (CfD). Inwestycje w obrębie projektów o łącznej mocy zainstalowanej równej 1400 MW będą wymagać nakładów inwestycyjnych sięgających nawet 19 mld zł. Z racji uzyskanego wsparcia, inwestorzy zobowiązali się do wytworzenia i wprowadzenia do sieci energii elektrycznej w okresie 7 lat od dnia wydania decyzji URE określającej wysokość wsparcia.

Prace budowlane w obrębie wskazanych projektów mogą rozpocząć się na przełomie 2023 i 2024 roku. MFW Bałtyk II oraz III do użytku mają zostać oddane najpóźniej do końca 2027 roku.

https://www.wnp.pl/energetyka/polenergia-i-equinor-otrzymaly-wsparcie-dla-projektow-offshore,466898.html

 

Sejm poparł poprawki Senatu w sprawie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE)

Na ostatnim posiedzeniu Sejm zaakceptował 23 poprawki zaproponowane przez Senat do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne i niektórych innych ustaw. Projekt nowelizacji ma teraz trafić do Prezydenta.

Najważniejszą z nowelizacji jest stworzenie CSIRE, tj. Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii. Jego operatorem ma zostać operator systemu przesyłowego. Nowa ustawa wskazuje na rodzaj gromadzonych i udostępnianych danych. W CSIRE będą gromadzone oraz przetwarzane informacje niezbędne do realizacji procesów rynku energii – procesu zmiany sprzedawcy oraz rozliczeń za dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. W projekcie określono harmonogram instalacji przez operatorów systemów dystrybucyjnych tzw. liczników zdalnego odczytu.

Przepisy obejmą także problematykę funkcjonowania magazynów energii elektrycznej, ujednolicono ich definicję i zwolniono magazynowanie energii elektrycznej z obowiązku taryfowego. Magazynowanie energii elektrycznej w magazynach energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej nie większej niż 10 MW nie będzie objęte obowiązkiem koncesyjnym. Rozliczenia za usługę przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej dla magazynu energii elektrycznej mają odbywać się według reguły salda.

https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/957_u.htm

 

Wsparcie Komisji Europejskiej dla polskich projektów offshore.

Polski program pomocy dla inwestycji w zakresie morskich farm wiatrowych został zaakceptowany przez Komisję Europejską. Celem programu jest przyznanie wsparcia dla inwestycji offshore w formie dwustronnej premii w ramach kontraktu na transakcje różnicowe dotyczące dwutlenku węgla w okresie 25 lat. Premia będzie naliczana jako różnica między ceną referencyjną, a ceną rynkową energii elektrycznej. Program wsparcia został podzielony na dwa etapy. W pierwszym z nich, projekty MFW otrzymają pomoc w ramach wyjątku od wymogu aukcji. W drugim programie pomoc będzie przyznawana na zasadzie otwartych i konkurencyjnych aukcji, które będą organizowane od 2025 r. Budżet programu wsparcia to ponad 22 mld euro.
Zdaniem komisji proponowana forma pomocy będzie stanowiła zachętę dla inwestorów i będzie sprzyjała rozwojowi morskiej energetyki wiatrowej.

https://biznesalert.pl/morskie-farmy-wiatrowe-offshore-wsparcie-energetyka-oze/

 

Projekt wydzielenia aktywów węglowych wpisany do wykazu prac legislacji.

 

W piątek do wykazu prac legislacji został wpisany projekt dotyczący utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Utworzenie NABE, a tym samym wydzielenie aktywów węglowych ma pomóc spółkom Skarbu Państwa w procesie transformacji energetycznej. Po wydzieleniu wytwórczych aktywów węglowych koncerny energetyczne będą mogły poświęcić się w pełni energetyce zeroemisyjnej oraz niskoemisyjnej.
W ramach całego procesu Skarb Państwa przejmie aktywa węglowe od PGE, Enei, Taurona, a następie dokona ich koncentracji wokół jednego podmiotu, którym będzie PGE GiEK. Przyjęta forma ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne oraz stabilną transformację pozwalającą stopniowo wygaszać elektrownie węglowe, przy jednoczesnym rozwoju OZE. Projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w II kwartale 2021 roku.

https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r21034062,Transformacja-sektora-elektroenergetycznego-w-Polsce-Wydzielenie-wytworczych-akt.html

 

Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej weszła w życie

W sobotę 22 maja, weszła w życie nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej. Zmiany, które już nas obowiązują mają na celu zoptymalizować zużycie energii oraz pozytywnie wpłynąć na założenia klimatyczno-energetyczne.

Do 2030 r. Polska ma osiągnąć oszczędność energetyczną na poziomie blisko 65 TWh energii elektrycznej.

Jakie zmiany wprowadza ustawa? Usprawnione ma zostać monitorowanie oraz raportowanie oszczędności energii elektrycznej. Rozszerzony został również zakres zadań Prezesa URE. Po nowelizacji będzie mógł on wydawać świadectwa efektywności energetycznej obejmujące m.in.: sektor paliw ciekłych. W zmianach wprowadzono również nowe podmioty zobowiązane do uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej. Rozszerzony został katalog przedsięwzięć w stosunku do których będzie można wnioskować o wydanie świadectwa efektywności energetycznej. Nowela wprowadza także obowiązek wyposażenia budynków wielolokalowych w wodomierze i ciepłomierze z funkcją zdalnego odczytu.

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/9489,Jutro-wchodzi-w-zycie-nowelizacja-ustawy-o-efektywnosci-energetycznej.html

 

Wiadomości zebrał Zespół MGS LAW

 

www.mgs-law.eu
Energetyka

Newsletter prawny MGS LAW – energetyka – maj 2024 r.

Aktualny newsletter MGS LAW obejmuje najnowsze informacje o zmianach w prawie energetycznym, o projektach i nowelizacjach kodeksów i ustaw.        PRAWO ENERGETYCZNE Projekt ustawy o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym Wejście w życie rozporządzenia REMITII Zapowiedź Prawa wodorowego Plan ochrony infrastruktury energetycznej Zespół ds. wydzielenia

Czytaj więcej »
O Nas

Anna Miałkowska, aplikantka adwokacka MGS LAW

Z wielką przyjemnością przedstawiamy dziś Państwu Annę Miałkowską, aplikantkę adwokacką w Zespole MGS LAW.   Anna Miałkowska w MGS LAW zajmuje się bieżącą obsługą spółek prawa handlowego, reprezentuje Klientów w sporach sądowych i pozasądowych oraz czynnie wspiera działalność kancelarii. Anna Miałkowska ma doświadczenie w doradztwie osobom fizycznym i prawnym, w szczególności w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego

Czytaj więcej »
O Nas

Nowe biuro w Warszawie MGS LAW

Z przyjemnością informujemy, że w związku ze stałym rozwojem Kancelarii, wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, otworzyliśmy dla Państwa nowe biuro w Warszawie.   Nowa, dodatkowa lokalizacja MGS LAW w Warszawie będzie udogodnieniem przy obsłudze naszych obecnych, jak i przyszłych Klientów ze stolicy i innych miejsc z Polski i zza granicy. Kancelaria MGS LAW w Warszawie, otwarta z początkiem

Czytaj więcej »