Pakiet legislacyjny dla energetyki prosumenckiej

Pakiet legislacyjny dla energetyki prosumenckiej

W dniu 15 maja Ministerstwo Klimatu opublikowa艂o oraz skierowa艂o do konsultacji trzy projekty rozporz膮dze艅 w sprawie:

 • wymaga艅 technicznych, warunk贸w przy艂膮czenia oraz wsp贸艂pracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym;
 • dokonywania rejestracji, bilansowania i udost臋pniania danych pomiarowych oraz rozlicze艅 prosument贸w energii odnawialnej;
 • dokonywania rejestracji, bilansowania i udost臋pniania danych pomiarowych oraz rozlicze艅 sp贸艂dzielni energetycznych.

Faza konsultacyjna potrwa dwa tygodni. Wej艣cie w 偶ycie wskazanych rozporz膮dze艅 nast膮pi w ci膮gu 14 dniu od ich og艂oszenia. Poni偶ej przedstawiamy za艂o偶enia dla poszczeg贸lnych regulacji:

 1. Projekt rozporz膮dzenia w sprawie wymaga艅 technicznych, warunk贸w przy艂膮czenia oraz wsp贸艂pracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym

Projekt rozporz膮dzenia jest wykonaniem ustawowego upowa偶nienia zawartego w ustawie Prawo Energetyczne, zgodnie z kt贸rym minister w艂a艣ciwy do spraw klimatu obowi膮zany jest okre艣li膰 w drodze rozporz膮dzenia szczeg贸艂owe wymagania techniczne w zakresie przy艂膮czania mikroinstalacji do sieci oraz warunki jej wsp贸艂pracy z systemem elektroenergetycznym, warunki przy艂膮czania mikroinstalacji do sieci oraz tryb wydawania warunk贸w przy艂膮czania dla tej instalacji oraz dokonywania zg艂oszenia przy艂膮czenia mikroinstalacji. Zgodnie z tre艣ci膮 uzasadnienia do projektu omawianego rozporz膮dzenia, jego tre艣膰 odzwierciedla wytyczne okre艣lone w upowa偶nieniu ustawowym, tj. potrzeb臋 zwi臋kszenia udzia艂u energii elektrycznej z mikroinstalacji prosument贸w energii odnawialnej w bilansie energetycznym pa艅stwa, bezpiecze艅stwo i niezawodne funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego, oraz wymagania w zakresie budowy i eksploatacji urz膮dze艅, instalacji i sieci.

Zasadniczym celem rozporz膮dzenia podkre艣lonym w uzasadnieniu jest redukcja i uproszczenie formalno艣ci zwi膮zanych z przy艂膮czaniem mikroinstalacji, a tym samym uatrakcyjnienie procesu inwestycyjnego. Realizacj臋 tego celu osi膮gni臋to poprzez zastosowanie nast臋puj膮cych rozwi膮za艅:

 • wprowadzano ujednolicony wz贸r zg艂oszenia mikroinstalacji, jak i wz贸r wniosku o wydanie warunk贸w przy艂膮czenia (jako za艂膮czniki do projektu rozporz膮dzenia)
 • wprowadzono mo偶liwo艣膰 prowadzenia post臋powania w drodze elektronicznej (搂2 ust. 2 projektu rozporz膮dzenia);
 • wprowadzono termin na uzupe艂nienie brak贸w formalnych, kt贸ry wynosi co najmniej 30 dni (搂5 ust. 1 projektu rozporz膮dzenia);
 • wprowadzono ujednolicony spos贸b okre艣lania 艂膮cznej mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji na potrzeby zg艂oszenia albo post臋powania o przy艂膮czenie mikroinstalacji;
 • wy艂膮czono mo偶liwo艣膰 偶膮dania przez przedsi臋biorstwo energetyczne informacji i pism wykraczaj膮cych poza zakres okre艣lony we wzorze w formularzu zg艂oszenia; jednocze艣nie we wzorze wniosku przewidziano miejsce na z艂o偶enie dodatkowych uwag i informacji, w szczeg贸lno艣ci dotycz膮cych okoliczno艣ci mog膮cych mie膰 wp艂yw na bezpiecze艅stwo funkcjonowania mikroinstalacji lub sieci przez zg艂aszaj膮cego

 

2. Projekt rozporz膮dzenia w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udost臋pniania danych pomiarowych oraz rozlicze艅 prosument贸w energii odnawialnej

Projekt rozporz膮dzenia jest realizacj膮 ustawowego upowa偶nienia zawarte w ustawie o odnawialnych 藕r贸d艂ach energii, kt贸re nak艂ada na ministra w艂a艣ciwego do spraw klimatu obowi膮zek okre艣lenie w drodze rozporz膮dzenia szczeg贸艂owego zakresu oraz sposobu dokonywania rejestracji oraz bilansowania danych pomiarowych, szczeg贸艂owego sposobu dokonywania rozlicze艅 prosument贸w energii odnawialnej z uwzgl臋dnieniem rodzaju taryfy stosowanej przez prosumenta, szczeg贸艂owy zakres oraz spos贸b udost臋pnienia danych pomiarowych mi臋dzy przedsi臋biorstwami energetycznymi oraz mi臋dzy przedsi臋biorstwami energetycznymi a prosumentami energii odnawialnej. Projekt rozporz膮dzenia zosta艂 sporz膮dzony w oparciu o zawarte w upowa偶nieniu ustawowym wytyczne, tj. potrzeb臋 ujednolicenia sposobu dokonywania rozlicze艅 prosument贸w energii odnawialnej oraz ochron臋 ich interes贸w, a tak偶e bezpiecze艅stwo i niezawodne funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego. Jako cel wydania przedmiotowego rozporz膮dzenia wskazano przede wszystkim potrzeb臋 uszczeg贸艂owienia obowi膮zuj膮cych przepis贸w ustawowych, rozwianie w膮tpliwo艣ci interpretacyjnych, jak r贸wnie偶 bardziej precyzyjne uszczeg贸艂owienie sytuacji, kt贸re sta艂y si臋 problemowe w praktyce.

Najistotniejsze regulacje obejmuj膮:

 • sprecyzowanie, 偶e uk艂ad pomiarowo-rozliczeniowy powinien rejestrowa膰 odr臋bnie ilo艣膰 energii elektrycznej, kt贸ra w ci膮gu danej godziny fizycznie zosta艂a wprowadzona i pobrana z sieci elektroenergetycznej (搂 2 ust. 1 i 2 projektu rozporz膮dzenia);
 • okre艣lenie dok艂adnego sposobu bilansowania energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej na wszystkich fazach, w tym w przypadku przy艂膮czenia instalacji OZE jednofazowej na jednej fazie tr贸jfazowej instalacji elektrycznej (搂2 ust. 3 i 4 projektu rozporz膮dzenia);
 • doprecyzowano techniczn膮 kwesti臋 bilansowania w sytuacji, gdy instalacja odnawialnego 藕r贸d艂a energii jest jednofazowa, natomiast instalacja elektryczna jest tr贸jfazowa (搂2 ust. 4 projektu rozporz膮dzenia);
 • doprecyzowano techniczn膮 kwesti臋 rozliczania energii pobranej i wprowadzonej do sieci, ju偶 po zbilansowaniu (搂 3 projektu rozporz膮dzenia);
 • uregulowano aspekty techniczne udostepnienia danych pomiarowych, w tym przewidziano form臋 udost臋pnienia tych danych z wykorzystaniem platformy elektronicznej (搂4 projektu rozporz膮dzenia);
 • w za艂膮czniku do projektu rozporz膮dzenia zawarto ujednolicony dla wszystkich operator贸w system贸w dystrybucyjnych spos贸b udost臋pnienia danych pomiarowych.

3. Projekt rozporz膮dzenia w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udost臋pniania danych pomiarowych oraz rozlicze艅 sp贸艂dzielni energetycznych

Projekt rozporz膮dzenia wykonuje upowa偶nienie ustawowe zawarte w ustawie o odnawialnych 藕r贸d艂ach energii, w my艣l kt贸rego minister w艂a艣ciwy do spraw klimatu ma obowi膮zek okre艣lenia szczeg贸艂owego zakresu oraz sposobu dokonywania rejestracji danych pomiarowych oraz bilansowania ilo艣ci energii wprowadzonej i pobranej z sieci operatora systemu dystrybucyjnego przez wszystkich odbiorc贸w i wytw贸rc贸w energii elektrycznej sp贸艂dzielni energetycznej, szczeg贸艂owego sposobu dokonywania rozlicze艅, z uwzgl臋dnieniem cen i stawek op艂at w poszczeg贸lnych grupach taryfowych stosowanych wobec sp贸艂dzielni energetycznej i poszczeg贸lnych jej cz艂onk贸w, szczeg贸艂owego zakresu oraz sposobu udost臋pnienia danych pomiarowych, mi臋dzy przedsi臋biorstwami energetycznymi oraz mi臋dzy przedsi臋biorstwami energetycznymi a sp贸艂dzielni膮 energetyczn膮, jak r贸wnie偶 szczeg贸艂owego podmiotowego zakresu sp贸艂dzielni energetycznej. Przy tworzeniu projektu rozporz膮dzenia pod uwag臋 wzi臋to wytyczne zawarte w upowa偶nieniu ustawowym, tj. potrzeb臋 ujednolicenia sposobu dokonywania rozlicze艅 sp贸艂dzielni energetycznych oraz ochron臋 ich interes贸w, a tak偶e bezpiecze艅stwo i niezawodne funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego. Jak wskazano w projekcie, celem rozporz膮dzenia jest uszczeg贸艂owienie obowi膮zuj膮cych przepis贸w ustawowych, rozwianie w膮tpliwo艣ci interpretacyjnych, a tym samym rozbie偶no艣ci w ich stosowaniu, jak r贸wnie偶 bardziej precyzyjne uszczeg贸艂owienie sytuacji, kt贸re okaza艂y si臋 problemowe w praktyce.

Najistotniejsze regulacje obejmuj膮:

 • sprecyzowanie, 偶e uk艂ad pomiarowo-rozliczeniowy powinien rejestrowa膰 odr臋bnie ilo艣膰 energii elektrycznej, kt贸ra w ci膮gu danej godziny fizycznie zosta艂a wprowadzona i pobrana z sieci elektroenergetycznej (搂2 ust. 1 i 2 projektu rozporz膮dzenia);
 • sprecyzowanie dok艂adnego sposobu bilansowania energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej na wszystkich fazach, w tym w przypadku przy艂膮czenia instalacji OZE na jednej fazie do tr贸jfazowej instalacji elektrycznej (搂 2 ust. 3 i 4 projektu rozporz膮dzenia);
 • doprecyzowano techniczn膮 kwesti臋 bilansowania w sytuacji, gdy instalacja odnawialnego 藕r贸d艂a energii (OZE) jest jednofazowa, natomiast instalacja elektryczna jest tr贸jfazowa (搂 2 ust. 4 projektu rozporz膮dzenia);
 • dookre艣lono techniczny aspekt rozliczania energii pobranej i wprowadzonej do sieci, ju偶 po zbilansowaniu (搂3 projektu rozporz膮dzenia);
 • sprecyzowanie aspekt贸w technicznych, w tym formy udost臋pniania danych pomiarowych dla sp贸艂dzielni energetycznej b臋d膮c膮 wytw贸rc膮 lub odbiorc膮 energii elektrycznej, jak i wszystkich wytw贸rc贸w i odbiorc贸w energii b臋d膮cych cz艂onkami danej sp贸艂dzielni energetycznej (搂 4 projektu rozporz膮dzenia);
 • w za艂膮czniku do projektu rozporz膮dzenia przedstawiono ujednolicony dla wszystkich operator贸w system贸w dystrybucyjnych spos贸b udost臋pniania danych pomiarowych.

 

Opracowanie: Zesp贸艂 energetyczny MGS LAW