Podsumowanie prawne listopada 2019聽r.

www.mgs-law.eu

Podsumowanie prawne listopada 2019聽r.

Podsumowanie prawne listopada 2019聽r. obejmuje nast臋puj膮ce zagadnienia:

 

PRAWO ENERGETYCZNE

Wyniki pierwszych tegorocznych aukcji OZE

Op艂ata OZE na przysz艂y rok pozostanie na zerowym poziomie

 

PRAWO W艁ASNO艢CI INTELEKTUALNEJ

Projekt nowelizacji procedury cywilnej

Wysoko艣膰 odszkodowania za naruszenie praw autorskich zgodna z Konstytucj膮

 

OCHRONA KONKURENCJI I KONSUMENT脫W

Najwy偶sza w historii kara za naruszenie zbiorowych interes贸w konsument贸w

Decyzje UOKiK w sprawie firm po偶yczkowych

 

PRAWO ZAM脫WIE艃 PUBLICZNYCH

Nowe kwoty progowe i nowy kurs z艂otego w stosunku do euro

 

PODATKI

Mikrorachunek podatkowy od 1 stycznia 2020 roku

 

PRACOWNICZE PLANY KAPITA艁OWE

PPK a numery telefon贸w i adresy e-mail pracownik贸w

 

UBEZPIECZENIE SPO艁ECZNE

Ma艂y ZUS Plus – Rada Ministr贸w przyj臋艂a projekt ustawy

 

– 聽–

Podsumowanie prawne listopada 2019聽r.:

 

PRAWO ENERGETYCZNE

Wyniki pierwszych tegorocznych aukcji OZE

Pod koniec listopada Prezes URE przeprowadzi艂 dwie aukcje OZE, pierwsze w 2019 r. Rozstrzygni臋cie zapad艂o tylko w jednej aukcji. Druga, kierowana m. in. do istniej膮cych instalacji biomasowych i biogazowni innych ni偶 rolnicze, o mocy powy偶ej 1 MW – pomimo ogromnej puli 艣rodk贸w do zagospodarowania (20,74 mld z艂otych) – pozosta艂a nierozstrzygni臋ta z uwagi na za ma艂膮 liczb臋 z艂o偶onych w niej ofert. Rozstrzygni臋cie aukcji wymaga艂o z艂o偶enia co najmniej trzech ofert, jednak ten pu艂ap nie zosta艂 osi膮gni臋ty. Kolejne aukcje zostan膮 przeprowadzone przez regulatora w grudniu.

 

Op艂ata OZE na przysz艂y rok pozostanie na zerowym poziomie

W ostatnich dniach listopada Prezes URE opublikowa艂 stawk臋 op艂aty OZE na 2020 r. 鈥 ponownie (ju偶 trzeci rok z rz臋du) zosta艂a ona okre艣lona na poziomie 0 z艂otych.

Op艂ata OZE ma na celu zapewnienie 艣rodk贸w na finansowanie mechanizm贸w wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych 藕r贸de艂 energii oraz biogazu rolniczego i ciep艂a w instalacjach OZE. 艢rodki z op艂aty OZE maj膮 przyczynia膰 si臋 do zapewnienia wymaganego udzia艂u energii elektrycznej z OZE w polskim miksie energetycznym.

Z informacji opublikowanych na stronie internetowej URE wynika, 偶e mo偶liwo艣膰 utrzymania op艂aty OZE na zerowym poziomie jest podyktowana brakiem osi膮gni臋cia przez wytw贸rc贸w uczestnicz膮cych w aukcjach maksymalnej zadeklarowanej ilo艣ci wytwarzanej energii elektrycznej, a tak偶e cenami energii elektrycznej na TGE, kt贸re obecnie utrzymuj膮 si臋 na niskim poziomie.

 

PRAWO W艁ASNO艢CI INTELEKTUALNEJ

Projekt nowelizacji procedury cywilnej

Rz膮d przyj膮艂 projekt nowelizacji kodeksu post臋powania cywilnego, zgodnie z kt贸rym sprawy dotycz膮ce w艂asno艣ci intelektualnej w Polsce b臋d膮 trafia膰 do specjalistycznych s膮d贸w. Projekt autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwo艣ci zak艂ada powstanie czterech wydzia艂贸w s膮d贸w okr臋gowych: w Gda艅sku, Katowicach, Poznaniu i Warszawie oraz dw贸ch wydzia艂贸w s膮d贸w apelacyjnych w Katowicach i w Warszawie. Zgodnie z nowelizacj膮 do nowopowsta艂ych s膮d贸w trafia膰 b臋d膮 sprawy o prawa autorskie oraz dotycz膮ce ochrony znak贸w towarowych i wzor贸w, z kolei spory dotycz膮ce program贸w komputerowych, wynalazk贸w, wzor贸w u偶ytkowych, topografii uk艂ad贸w scalonych, odmian ro艣lin i tajemnic przedsi臋biorstwa o charakterze technicznym b臋d膮 kierowane do jednego s膮du 鈥 w Warszawie. Na skutek zmian s臋dziowie b臋d膮 mieli szans臋 specjalizowania si臋 w dziedzinie w艂asno艣ci intelektualnej. Nowelizacja ma wprowadzi膰 tak偶e obowi膮zek zast臋pstwa procesowego przez profesjonalnych pe艂nomocnik贸w. Zmiany mia艂yby zacz膮膰 obowi膮zywa膰 od 1 lipca 2020 r.

 

Wysoko艣膰 odszkodowania za naruszenie praw autorskich zgodna z Konstytucj膮

Trybuna艂 Konstytucyjny stwierdzi艂, 偶e przepis ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przewiduj膮cy, 偶e odszkodowanie za naruszenie maj膮tkowych praw autorskich mo偶e odpowiada膰 dwukrotno艣ci stosownego wynagrodzenia, kt贸re w chwili jego dochodzenia by艂oby nale偶ne tytu艂em udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu, nie narusza konstytucyjnej zasady sprawiedliwo艣ci spo艂ecznej. W wyroku z dnia 5 listopada 2019 r. (sygn. akt P 14/19) Trybuna艂 wskaza艂, 偶e 鈥瀉nalizowany przepis (鈥) skutecznie niweluje r贸偶nice szans zachodz膮cych mi臋dzy stronami stosunku cywilnoprawnego wynikaj膮cego z deliktu, jakim jest naruszenie autorskich praw maj膮tkowych przez ich bezprawne wykorzystanie. Uprawniony z tytu艂u autorskich praw maj膮tkowych jest bowiem w tym przypadku s艂absz膮 stron膮 relacji, co wynika z trudno艣ci zar贸wno mo偶liwo艣ci wykrycia naruszenia jak i udowodnienia konkretnej wysoko艣ci poniesionej szkody. Z tego powodu zdj臋cie ci臋偶aru udowodnienia wysoko艣ci szkody i ustawowe przyznanie prawa do dochodzenia dwukrotno艣ci nale偶nego wynagrodzenia, jest unormowaniem skutecznym z punktu widzenia celu wynikaj膮cego ze wskazanych konstytucyjnych wzorc贸w kontroli鈥.

 

OCHRONA KONKURENCJI I KONSUMENT脫W

Najwy偶sza w historii kara za naruszenie zbiorowych interes贸w konsument贸w

W latach 2014-2016 w toku kontroli przeprowadzanych przez organy nadzoru budowlanego zosta艂o wykazane, 偶e sp贸艂ka Yetico zajmuj膮ca si臋 produkcj膮 materia艂贸w budowlanych oferuje wyroby o w艂a艣ciwo艣ciach gorszych ni偶 deklarowane. Dotyczy艂o to przede wszystkim mniejszej ni偶 deklarowana wytrzyma艂o艣ci na rozci膮ganie prostopad艂e i odporno艣ci na napr臋偶enie 艣ciskaj膮ce. Prezes UOKiK podkre艣li艂, 偶e skala wykrytych nieprawid艂owo艣ci by艂a bardzo du偶a, a Yetico wprowadza艂o na rynek kolejne partie o niew艂a艣ciwych parametrach. Stwierdzi艂 tak偶e, 偶e takie dzia艂ania uderzy艂y w konsument贸w i nieprawdziwe informacje o istotnych parametrach p艂yt styropianowych mog艂y narazi膰 osoby, kt贸re ociepla艂y swoje domy, na konkretne straty, np. wysokie rachunki za ogrzewanie czy koszty demonta偶u wadliwego produktu. Informacje o nieprawdziwych cechach produkt贸w prezentowane by艂y m.in. na opakowaniach produkt贸w, na stronie internetowej producenta oraz w materia艂ach reklamowych. UOKiK za stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych polegaj膮cych na wprowadzeniu konsument贸w w b艂膮d co do parametr贸w oferowanych materia艂贸w budowlanych na艂o偶y艂 na Yetico prawie 50 mln kary –聽 najwy偶sz膮 w historii za naruszenie zbiorowych interes贸w konsument贸w. Decyzja nie jest jednak prawomocna, poniewa偶 Yetico z艂o偶y艂o od niej odwo艂anie.

 

Decyzje UOKiK w sprawie firm po偶yczkowych

UOKiK wyda艂 decyzje dotycz膮ce trzech sp贸艂ek (Optima, Eurocent oraz iCredit), kt贸re w przypadku wcze艣niejszej sp艂aty kredytu zatrzymywa艂y m.in. op艂at臋 przygotowawcz膮, op艂at臋 za badanie zdolno艣ci kredytowej czy prowizj臋. Sp贸艂ka Eurocent (kt贸ra 20 marca 2018 roku og艂osi艂a upad艂o艣膰) zosta艂a zobowi膮zana do poinformowania o decyzji UOKiK w og贸lnopolskim dzienniku. Natomiast sp贸艂ki Optima oraz iCredit zosta艂y zobowi膮zane do zaprzestania stosowania bezprawnej praktyki. Dodatkowo po uprawomocnieniu si臋 decyzji musz膮 zawiadomi膰 o niej konsument贸w, kt贸rzy sp艂acili po偶yczki przed terminem, wraz聽 informacj膮 o mo偶liwo艣ci z艂o偶enia reklamacji i domagania si臋 zwrotu op艂at. Omawiane rozstrzygni臋cia odzwierciedlaj膮 stanowisko TSUE przedstawione we wrze艣niowym wyroku wydanym w procedurze prejudycjalnej (zainicjowanej przez S膮d Rejonowy Lublin-Wsch贸d) w sprawie C-383/18 (Lexitor). Opr贸cz zatrzymywania op艂at przy wcze艣niejszej sp艂acie kredytu UOKiK zakwestionowa艂 tak偶e praktyki polegaj膮ce m.in. na sztucznym zawy偶aniu pozaodsetkowych koszt贸w kredytu, sztucznego wyd艂u偶enia okresu sp艂aty po偶yczki czy kar umownych za nieprzedstawienie por臋czenia.

 

PRAWO ZAM脫WIE艃 PUBLICZNYCH

Nowe kwoty progowe i nowy kurs z艂otego w stosunku do euro

Komisja Europejska ustali艂a, 偶e warto艣ci progowe od 2020 roku wynios膮 dla:

1)聽聽聽聽聽聽聽聽聽 rob贸t budowlanych – 5 350 000 euro (obecnie to 5 480 000 euro) dla wszystkich zamawiaj膮cych

2)聽聽聽聽聽聽聽聽聽 dostaw i us艂ug:

139 000 euro (obecnie to 144 000 euro) dla zam贸wie艅 w administracji centralnej;

214 000 euro (obecnie to 221 000 euro) dla zam贸wie艅 w administracji samorz膮dowej;

428 000 euro (obecnie to 543 000 euro) dla zam贸wie艅 sektorowych.

Wy偶ej wymienione progi kwotowe obowi膮zywa膰 b臋d膮 od dnia 1 stycznia 2020 r., a do post臋powa艅 wszcz臋tych i niezako艅czonych przed t膮 dat膮 stosowa膰 si臋 b臋dzie przepisy dotychczasowe.

Okre艣lono tak偶e r贸wnowarto艣ci nowych kwot progowych w odniesieniu do walut krajowych, w zwi膮zku z czym 艣redni kurs z艂otego w stosunku do euro ulegnie zmianie z 4,3117 z艂 na 4,2693 z艂.

W efekcie powy偶szego obni偶enia kursu zamawiaj膮cy cz臋艣ciej b臋d膮 musieli stosowa膰 bardziej rygorystyczne procedury i publikowa膰 og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Unii Europejskiej.

 

PODATKI

Mikrorachunek podatkowy od 1 stycznia 2020 roku

Od 1 stycznia 2020 roku podatki PIT, CIT oraz VAT op艂acane b臋d膮 na indywidualny mikrorachunek podatkowy. Dotychczasowe rachunki bankowe Urz臋d贸w Skarbowych aktywne b臋d膮 wy艂膮cznie do 31 grudnia 2019r. W celu wygenerowania swojego mikrorachunku podatkowego mo偶na skorzysta膰 z poni偶szego linku https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/. Mikrorachunek mo偶na r贸wnie偶 otrzyma膰 w dowolnym urz臋dzie skarbowym.

Mikrorachunek generowany jest na podstawie nast臋puj膮cych danych:

1) PESEL, w przypadku os贸b fizycznych:

– nie prowadz膮cych dzia艂alno艣ci gospodarczej

– lub b臋d膮cych zarejestrowanym podatnikiem VAT

2) NIP, je艣li:

– prowadzona jest dzia艂alno艣膰 gospodarcza lub dany podmiot jest podatnikiem VAT

– lub dany podmiot jest p艂atnikiem podatk贸w, sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne i / lub zdrowotne.

Podatki inne ni偶 PIT, CIT i VAT b臋d膮 op艂acane na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki podatkowe urz臋d贸w skarbowych.

 

PRACOWNICZE PLANY KAPITA艁OWE

PPK a numery telefon贸w i adresy e-mail pracownik贸w

Dnia 8 listopada 2019 roku Prezes Urz臋du Ochrony Danych Osobowych zaj膮艂 stanowisko, zgodnie z kt贸rym pracodawca w zwi膮zku z obowi膮zkiem zawarcia umowy o prowadzenie Pracowniczych Plan贸w Kapita艂owych z wybran膮 instytucj膮 finansow膮, musi jej przekaza膰 numer telefonu i adres e-mail pracownika – je偶eli dysponuje tymi danymi.

Jak wskazano w uzasadnieniu, Pracodawca ma obowi膮zek prawny do pozyskania danych osobowych uczestnika PPK takich jak adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu i przekazania tych danych do wybranej instytucji finansowej. Takie dane stanowi膮 za艂膮cznik do umowy o prowadzenie Pracowniczych Plan贸w Kapita艂owych i zgodnie z ustaw膮 s膮 uznane za dane identyfikuj膮ce uczestnika PPK.

Zgodnie z art. 22[1] 搂 4 kodeksu pracy pracodawca 偶膮da podania innych danych osobowych ni偶 okre艣lone w 搂 1 i 3 (jak m.in. imi臋, nazwisko, adres zamieszkania czy numer PESEL), gdy jest to niezb臋dne do zrealizowania uprawnienia lub spe艂nienia obowi膮zku wynikaj膮cego z przepisu prawa. Takim obowi膮zkiem w przypadku ustawy o Pracowniczych Planach Kapita艂owych, jest pozyskanie przez pracodawc臋 danych pracownika potrzebnych do zawarcia umowy z wybran膮 instytucj膮 finansow膮. W tej sytuacji wa偶ny jest cel przetwarzania danych pracownika. Nale偶y podkre艣li膰, 偶e pracodawca musi przetwarza膰 takie dane jedynie w celu ich przekazania do wybranej instytucji finansowej.

Przepisy rozporz膮dzenia og贸lnego uprawiaj膮 administratora do przetwarzania danych osobowych, gdy jest to niezb臋dne do wype艂niania ci膮偶膮cego na nim obowi膮zku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Pami臋ta膰 przy tym nale偶y, 偶e takich danych jak adres poczty elektronicznej i numer telefonu pracownik nie musi posiada膰. W polskim systemie prawnym nie istnieje, 偶aden przepis, kt贸ry zobowi膮zywa艂by osob臋 fizyczn膮 do posiadania takich 艣rodk贸w komunikacji. Dysponowanie adresem poczty elektronicznej i telefonem jest i powinno pozosta膰 dobrowolne. Dlatego nale偶y pozostawi膰聽 obywatelowi wyb贸r podawania takich danych.

Ustawodawca wprowadzi艂 wi臋c dodatkowe mo偶liwo艣ci informowania uczestnik贸w PPK poprzez zapewnienie im dost臋pu do systemu teleinformatycznego instytucji finansowej, a w przypadku, gdy b臋dzie to niemo偶liwe, przekazywanie takiej informacji na wniosek uczestnika PPK w postaci papierowej.

Bior膮c pod uwag臋 powy偶sze, pracodawca ma obowi膮zek prawny przekazania danych osobowych m.in. w postaci adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu od pracownika bez wyra偶enia jego zgody do wybranej instytucji finansowej, o ile pracownik takie dane mu udost臋pni.

 

UBEZPIECZENIE SPO艁ECZNE

Ma艂y ZUS Plus – Rada Ministr贸w przyj臋艂a projekt ustawy

Rada Ministr贸w w dniu 21 listopada 2019 roku, przyj臋艂a projekt tzw. Ma艂ego ZUS-u Plus. Zgodnie z za艂o偶eniami, z rozwi膮zania wprowadzonego ustaw膮 skorzystaj膮 najmniejsi przedsi臋biorcy, kt贸rzy b臋d膮 mogli p艂aci膰 obni偶one i liczone proporcjonalnie od dochodu sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne.

Rz膮d przedstawi艂 g艂贸wne za艂o偶enia programu w nast臋puj膮cy spos贸b:

  • Aby skorzysta膰 z nowego rozwi膮zania w 2020 r., trzeba b臋dzie wykaza膰 roczny przych贸d za 2019 r. nie przekraczaj膮cy 120 tys. z艂. Jest to niemal dwukrotne podniesienie progu w stosunku do mijaj膮cego roku (z 63 do 120 tys. z艂). W tym przypadku sk艂adki b臋d膮 liczone od dochodu i b臋d膮 ni偶sze 艣rednio o kilkaset z艂otych miesi臋cznie.
  • Z tego rozwi膮zania b臋d膮 mog艂y skorzysta膰 osoby prowadz膮ce ju偶 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, w tym przedsi臋biorcy, kt贸rzy maj膮 firm臋 od wielu lat.
  • Obni偶on膮 sk艂adk臋 b臋dzie mo偶na op艂aca膰 maksymalnie przez 36 miesi臋cy (3 lata) w ci膮gu kolejnych 60 miesi臋cy kalendarzowych (5 lat) prowadzenia dzia艂alno艣ci. Po tym okresie z ulgi b臋dzie mo偶na skorzysta膰 ponownie. Czasowe ograniczenie ulgi jest konieczne, aby p艂ac膮cy ni偶sze sk艂adki przedsi臋biorcy mogli uzbiera膰 sta偶 wymagany do emerytury. Chodzi o to, aby wzi膮膰 pod uwag臋 nie tylko aktualn膮 sytuacj臋 przedsi臋biorcy, ale tak偶e jego zabezpieczenie w przysz艂o艣ci. Dlatego te偶 tzw. Ma艂y ZUS plus b臋dzie rozwi膮zaniem dobrowolnym.
  • Dzi臋ki rozszerzeniu Ma艂ego ZUS-u najmniejsi przedsi臋biorcy ka偶dego miesi膮ca b臋d膮 oszcz臋dza膰 艣rednio po kilkaset z艂otych. Przyk艂adowo, przedsi臋biorca, kt贸rego miesi臋czny przych贸d w 2019 r. wynosi艂 艣rednio 7 tys. z艂, a doch贸d 鈥 3 tys. z艂, w 2020 r. zap艂aci na ubezpieczenia spo艂eczne ok. 474 z艂 miesi臋cznie (zaoszcz臋dzi ok. 518 z艂).
  • Z rozwi膮zania nie b臋d膮 mogli skorzysta膰 np. przedsi臋biorcy, kt贸rzy wykonuj膮 dzia艂alno艣膰 na rzecz swoich by艂ych pracodawc贸w. Chodzi o to, aby zapobiega膰 zjawisku 鈥瀢ypychania鈥 pracownik贸w z etatu na samozatrudnienie.