Aktualności prawne

Podsumowanie prawne października 2018r.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Podsumowanie prawne października 2018 r. obejmuje następujące zagadnienia:

ZMIANY W PRAWIE

 • Nowelizacja Prawa energetycznego
 • Prawo dla przedsiębiorców – zmiany w ustawie o KRS
 • Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

PRAWO KONSUMENCKIE

 • Zmiany umów na trwałym nośniku – trzy decyzje UOKiK
 • Reklama wprowadzająca w błąd – rabat po zakupach

ORZECZNICTWO

 • Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku przed rozpoczęciem terminu

– – –

ZMIANY W PRAWIE

 • Nowelizacja Prawa energetycznego

Na przełomie października i listopada Parlament przyjął nowelizację ustawy – Prawo energetycznego i innych ustaw. Zakłada ona m.in. podniesienie z 30 % do 100 % obowiązku sprzedaży energii przez giełdę – tzw. obligo giełdowe, choć z przegłosowanymi w ostatnim momencie istotnymi wyłączeniami z tego obowiązku.

Wprowadzono także ustawowe umocowanie operatora systemu dystrybucyjnego do działania w imieniu i na rzecz odbiorcy końcowego (tzw. sprzedaż rezerwowa) oraz dodatkowy mechanizm zabezpieczający na wypadek, gdyby sprzedawca rezerwowy nie podjął sprzedaży – w takiej sytuacji sprzedaż będzie realizował sprzedawca z urzędu.

Ponadto nowelizacja wprowadza zmiany wdrażające postanowienia Dyrektyw UE w zakresie funkcjonowania tzw. Kodeksów Sieciowych.

Nowelizacja w dniu 13 listopada 2018 została przekazana do podpisu Prezydentowi.

 • Prawo dla przedsiębiorców – zmiany w ustawie o KRS

Z dniem 1 października 2018 roku weszła w życie część przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Zmienione zostały przepisy m.in. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy o rachunkowości, ustawy Kodeks spółek handlowych czy ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Z początkiem października zaczęły obowiązywać przepisy, zgodnie z którymi sprawozdania finansowe lub sprawozdania z badania po zamieszczeniu w repozytorium dokumentów finansowych będą następnie przesyłane do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych. Tym samym zniesiony został obowiązek osobnego składania sprawozdań finansowych do Urzędów Skarbowych.

Zmianie uległa forma sprawozdań finansowych. Od października sporządza się je w postaci elektronicznej oraz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Wobec podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS wprowadzono obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego ds. finansów publicznych.

Ponadto, w wyniku zmiany przepisów Kodeksu spółek handlowych osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za tzw. przestępstwa gospodarcze nie może zostać powołana na prokurenta spółki handlowej.

 • Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

W dniu 4 października br. uchwalono ustawę o pracowniczych planach kapitałowych. PPK jest programem gromadzenia oszczędności emerytalnych – ma być prowadzony w celu systematycznego oszczędzania przez uczestników z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu 60 roku życia, przy czym proponuje się wprowadzenie jednolitego – dla kobiet i mężczyzn – wieku uprawniającego do wypłat.

Kto będzie uczestnikiem?

Pracownicy, którzy nie ukończyli 55. roku życia będą automatycznie zapisywani do PPK (przewidziana jest możliwość rezygnacji). Z kolei osoby w wieku od 55 do 70 lat mogą zostać zapisane do PPK wyłącznie na swój wniosek.

Jakie składki?

Pracodawca będzie zobowiązany do uiszczania składki podstawowej w wysokości 1,5 % naszego wynagrodzenia (z możliwością zadeklarowania dodatkowych 2,5 %). Pracownik zaś ma z tego wynagrodzenia odkładać kolejne 2 % (z możliwością zadeklarowania dodatkowych 2 %). Z kolei Państwo rocznie dopłacać będzie na każdego pracownika objętego PPK, kwotę 240 zł.

Od kiedy?

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku, jednak będzie wprowadzana etapami:

– w przypadku podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku – od dnia 1 lipca 2019 roku,

–  w przypadku podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku – od dnia 1 stycznia 2020 roku,

– w przypadku podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku – od dnia 1 lipca 2020 roku,

– w przypadku pozostałych podmiotów zatrudniających – od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Z obowiązku utworzenia PPK będą zwolnieni pracodawcy, którzy prowadzą już Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) oraz naliczają i odprowadzają składki podstawowe w wysokości min. 3,5% wynagrodzenia, przy czym koniecznym jest, aby do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych w danym podmiocie zatrudniającym.

PPK będzie obowiązkowe dla pracodawców (nie dla mikroprzedsiębiorców), a dobrowolne dla pracowników.

Ustawę w dniu 29 października br. przekazano Prezydentowi do podpisu.

PRAWO KONSUMENCKIE

 • Zmiany umów na trwałym nośniku – trzy decyzje UOKiK

UOKIK wydał trzy decyzje w sprawie nieprawidłowego informowania o zmianach opłat przez banki: ING Bank Śląski, Getin Noble Bank i PKO BP. Powiadomienia o zmianach opłat nie były dokonywane na trwałym nośniku, lecz w bankowości elektronicznej zależnej wyłącznie od banku, a więc informacja mogła być zmieniona lub usunięta. Ponadto brak było pewności, że klienci banków w ogóle dowiedzieli się o udostępnieniu takiej informacji.

Postępowania zakończyły się decyzjami, w których banki zobowiązały się do udzielenia rekompensat.

 • Reklama wprowadzająca w błąd – rabat po zakupach

W spocie reklamowym Media Expert „Płacimy za oceny” pominięto ważne dla konsumentów informacje o tym, że rabat za każdą piątkę na świadectwie dziecka przysługuje po zrobieniu zakupów za co najmniej 300 zł i jest udzielany przy następnych zakupach.

W wydanej przez Prezesa UOKiK decyzji spółka zobowiązała się do przyznania dodatkowych 60 zł klientom, którzy wzięli udział w promocji.

ORZECZNICTWO

 • Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku przed rozpoczęciem terminu

W stanie faktycznym sprawy rozpatrywanej przez Sąd Najwyższy (sygn. akt III CZP 36/18), córka spadkodawcy odrzuciła spadek jako spadkobierca ustawowy, nie wiedząc nic o testamencie sporządzonym przez spadkodawcę. Gdy testament ujawniono pozostali spadkobiercy oświadczyli, że nie chcą dziedziczyć ani z tytułu testamentu, ani z ustawy. Ona jednak takiego oświadczenia już nie złożyła.

W tej sytuacji pojawiło się pytanie – czy skutecznym jest złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku przez osobę, w stosunku do której nie rozpoczął się jeszcze bieg termin określony w art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego?​

​W związku z powyższym Sąd Najwyższy w dniu 19 października br. wydał uchwałę, w której stwierdził, iż złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku przez osobę, w stosunku do której nie rozpoczął  się jeszcze bieg termin do złożenia takiego oświadczenia, jest bezskuteczne.

 

www.mgs-law.eu
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych CRBR
Wiadomości

Rejestr beneficjentów rzeczywistych – konsekwencje wyroku TSUE.

Rejestr beneficjentów rzeczywistych – jakie będą konsekwencje wyroku TSUE? W wyroku z dnia 22 listopada 2022 r. TSUE stwierdził nieważność przepisu V Dyrektywy AML umożliwiającego każdej osobie swobodny dostęp do danych zawartych w rejestrach beneficjentów rzeczywistych państw członkowskich, bez wykazania interesu prawnego. W ocenie TSUE publiczny dostęp do rejestru narusza prawa do prywatności i ochrony danych gwarantowanych

Czytaj więcej »
Energetyka

Regulacja cen na rynku energii – jak wpłynie na sytuację jego uczestników? M. Sznycer dla „Rzeczpospolitej”.  

Czy ustawowa marża wystarczy na pokrycie kosztów Spółek obrotu? Czy rekompensaty pomogą? Jaką rolę odegrają sprzedawcy rezerwowi? O sytuacji spółek na rynku detalicznym i hurtowym mówi dla  „Rzeczpospolitej” Michał Sznycer, partner MGS LAW, radca prawny, specjalista ds. prawa energetycznego: Publikacja w „Rzeczpospolitej”: Rząd zamraża rynek energii – przynajmniej na rok

Czytaj więcej »
Newsletter

Newsletter prawny i gospodarczy MGS LAW – październik 2022 r.

Zmiany w prawie, nowelizacje kodeksów i ustaw – informacje zebrane z końcem października 2022 r. Newsletter prawny i gospodarczy przygotowany przez Zespół Kancelarii MGS LAW to syntetyczne informacje na temat zmian w prawie i aktualnego orzecznictwa. PRAWO ENERGETYCZNE Dopłaty do węgla Strategiczne inwestycje w zakresie sieci przesyłowych  Ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej

Czytaj więcej »