Pozas膮dowe rozwi膮zywanie spor贸w konsumenckich w energetyce

Pozas膮dowe rozwi膮zywanie spor贸w konsumenckich w energetyce

Wkr贸tce sektor energetyczny czeka rewolucja w pozas膮dowym rozwi膮zywaniu spor贸w konsumenckich.

Polski system pozas膮dowego rozwi膮zywania spor贸w konsumenckich zak艂ada wyst臋powanie podmiot贸w o charakterze sektorowym (podmioty utworzone dla rozwi膮zywania 艣ci艣le okre艣lonych spor贸w w konkretnych sektorach rynku) oraz podmiot贸w o charakterze publicznym (struktury Inspekcji Handlowej obejmuj膮ce swoim zasi臋giem ca艂y obszar kraju). W chwili obecnej pierwszy model pozas膮dowego rozwi膮zywania spor贸w konsumenckich znajduje zastosowanie na przyk艂ad w sektorze bankowym i lotnictwie (podmiotami zajmuj膮cymi si臋 rozpatrywaniem spor贸w konsumenckich s膮 odpowiednio Arbiter Bankowy oraz Komisja Ochrony Praw Pasa偶er贸w przy Prezesie Urz臋du Lotnictwa Cywilnego), za艣 drugi w sektorze energetycznym. Stan ten ma ulec zmianie po wej艣ciu w 偶ycie ustawy o pozas膮dowym rozwi膮zaniu spor贸w konsumenckich, kt贸ra przewiduje przekazanie wyspecjalizowanemu podmiotowi uprawnienia do pozas膮dowego rozwi膮zywania spor贸w konsumenckich na rynku energetycznym, kt贸rym ma by膰 Koordynator do spraw negocjacji.

W chwili obecnej odbiorca energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciep艂a w gospodarstwie w ci膮gu 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o nieuwzgl臋dnieniu jego reklamacji dotycz膮cej dostarczania energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciep艂a (wniesionej w ci膮gu 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zamiarze wstrzymania temu odbiorcy dostarczania energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciep艂a) mo偶e zwr贸ci膰 si臋 do sta艂ego polubownego s膮du konsumenckiego z wnioskiem o rozpatrzenie sporu w tym zakresie. Do czasu wydania wyroku przez sta艂y s膮d polubowny dostarczania energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciep艂a nie wstrzymuje si臋. Od 1 lipca 2016 roku analogiczne uprawnienie przys艂uguje r贸wnie偶 prosumentowi w zakresie sporu dotycz膮cego braku uwzgl臋dnienia jego reklamacji dotycz膮cej przy艂膮czenia mikroinstalacji, rozliczania i dystrybucji tej energii.

W projektowanym stanie prawnym odbiorca energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciep艂a w gospodarstwie w ci膮gu 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o nieuwzgl臋dnieniu jego reklamacji dotycz膮cej dostarczania energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciep艂a (wniesionej w ci膮gu 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zamiarze wstrzymania temu odbiorcy dostarczania energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciep艂a) b臋dzie m贸g艂 zwr贸ci膰 si臋 do Koordynatora do spraw negocjacji z wnioskiem o rozpatrzenie sporu w tym zakresie. Do czasu rozwi膮zania sporu przez Koordynatora do spraw negocjacji dostarczania energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciep艂a nie b臋dzie mo偶na wstrzyma膰. R贸wnie偶 w zakresie rozwi膮zywania spor贸w z prosumentami podmiotem uprawionym b臋dzie Koordynator do spraw negocjacji.

Koordynator do spraw negocjacji ma zosta膰 ustanowiony przy Prezesie Urz臋du Regulacji Energetyki w celu prowadzenia post臋powania w sprawie pozas膮dowego rozwi膮zywania spor贸w mi臋dzy odbiorcami paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciep艂a w gospodarstwie domowym a przedsi臋biorstwami energetycznymi oraz mi臋dzy prosumentami b臋d膮cymi konsumentami a przedsi臋biorstwami energetycznymi. Wniosek mo偶e dotyczy膰 spor贸w wynik艂ych z um贸w o przy艂膮czenie do sieci elektroenergetycznej, gazowej lub ciep艂owniczej (w tym przy艂膮czenia mikroinstalacji), um贸w o 艣wiadczenie us艂ug przesy艂ania lub dystrybucji energii elektrycznej lub gazu ziemnego, um贸w o 艣wiadczenie us艂ug przesy艂ania i dystrybucji ciep艂a, um贸w sprzeda偶y oraz um贸w kompleksowych.

Post臋powanie przed Koordynatorem do spraw negocjacji wszczynane b臋dzie na wniosek odbiorcy paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciep艂a w gospodarstwie domowym albo prosumenta b臋d膮cego konsumentem. Warunkiem wyst膮pienia z wnioskiem o wszcz臋cie post臋powania przed Koordynatorem do spraw negocjacji jest podj臋cie przez odbiorc臋 paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciep艂a w gospodarstwie domowym albo prosumenta b臋d膮cego konsumentem, pr贸by kontaktu z przedsi臋biorstwem energetycznym i bezpo艣redniego rozwi膮zania sporu.聽Wniosek o wszcz臋cie post臋powania przed Koordynatorem do spraw negocjacji powinien zawiera膰聽co najmniej oznaczenie stron, dok艂adnie okre艣lone 偶膮danie, a tak偶e wskazanie rodzaju post臋powania zgodnego z wyborem wnioskodawcy oraz jego podpis. Wnioskodawca聽mo偶e z艂o偶y膰 偶膮danie przeprowadzenia post臋powania polegaj膮cego na umo偶liwieniu zbli偶enia stanowisk stron w celu rozwi膮zania sporu przez jego strony albo przedstawienia stronom propozycji rozwi膮zania sporu (nie mo偶e wnosi膰 o rozstrzygni臋cie sporu i narzucenie stronom jego rozwi膮zania). Do wniosku o wszcz臋cie post臋powania przed Koordynatorem do spraw negocjacji nale偶y do艂膮czy膰 informacj臋, czy wyst臋powano do Prezesa Urz臋du Regulacji Energetyki z wnioskiem o rozstrzygni臋cie sporu w trybie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne, a tak偶e o艣wiadczenie, 偶e sprawa o to samo roszczenie mi臋dzy tymi samymi stronami nie jest w toku albo nie zosta艂a ju偶 rozpatrzona przez Koordynatora do spraw negocjacji, inny w艂a艣ciwy podmiot albo s膮d oraz kopi臋 korespondencji o podj臋ciu pr贸by kontaktu z przedsi臋biorstwem energetycznym i bezpo艣redniego rozwi膮zania sporu. W przypadku gdy wniosek o wszcz臋cie post臋powania przed Koordynatorem do spraw negocjacji nie zawiera koniecznych za艂膮cznik贸w Koordynator do spraw negocjacji wezwie wnioskodawc臋 do uzupe艂nienia wniosku w wyznaczonym terminie nie kr贸tszym ni偶 7 dni pod rygorem jego pozostawienia bez rozpatrzenia.

Koordynator do spraw negocjacji b臋dzie m贸g艂 odm贸wi膰 rozpatrzenia sporu w przypadku gdy przedmiot sporu wykracza poza kategorie spor贸w obj臋te w艂a艣ciwo艣ci膮 Koordynatora do spraw negocjacji, odbiorca paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciep艂a w gospodarstwie domowym albo prosument b臋d膮cy konsumentem nie podj膮艂 przed z艂o偶eniem wniosku o wszcz臋cie post臋powania przed Koordynatorem do spraw negocjacji pr贸by kontaktu z przedsi臋biorstwem energetycznym i bezpo艣redniego rozwi膮zania sporu, sprawa o to samo roszczenie mi臋dzy tymi samymi stronami jest w toku albo zosta艂a ju偶 rozpatrzona przez Koordynatora do spraw negocjacji, inny w艂a艣ciwy podmiot, albo s膮d albo gdy warto艣膰 przedmiotu sporu jest wy偶sza albo ni偶sza od prog贸w finansowych okre艣lonych w przepisach wykonawczych. Wyst膮pienie z wnioskiem o wszcz臋cie post臋powania przed Koordynatorem do spraw negocjacji powodowa膰 b臋dzie po stronie Prezes Urz臋du Regulacji Energetyki konieczno艣膰 zawieszenia tocz膮cego si臋 przed nim post臋powania prowadzonego w trybie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne podobnie jak w przypadku z艂o偶enia wniosku o rozstrzygni臋cie sporu w tym trybie w trakcie tocz膮cego si臋 post臋powania przed Koordynatorem do spraw negocjacji.

Co do zasady ustawa o pozas膮dowym rozwi膮zywaniu spor贸w konsumenckich ma wej艣膰 w 偶ycie w ci膮gu dw贸ch miesi臋cy od dnia jej og艂oszenia, z wyj膮tkiem cz臋艣ci przepis贸w kt贸re maj膮 zacz膮膰 obowi膮zywa膰 w dniu nast臋puj膮cym po ich 聽og艂oszeniu lub po up艂ywie 14 dni od dnia ich og艂oszenia w Dzienniku Ustaw.

W opisanym powy偶ej kszta艂cie projekt ustawy o pozas膮dowym rozwi膮zywaniu spor贸w konsumenckich zosta艂 uchwalony przez Sejm na trzecim czytaniu w dniu 23 wrze艣nia 2016 roku, a nast臋pnie zosta艂 przekazany Senatowi do dalszego procedowania.

Marta Reszke, aplikant radcowski