Aktualności prawne

Informator dla Obywateli Ukrainy w Polsce

Facebook
Twitter
LinkedIn

Українська версія

English version 

 
W sobotę (12 marca 2022 roku) Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Nowe przepisy zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw, weszły w życie w życie tego samego dnia i będą obowiązywać z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 roku.

 

Informator dla Obywateli Ukrainy w Polsce

1) Legalizacja pobytu

Zgodnie z założeniami ustawy obywatele Ukrainy, którzy na skutek rosyjskiej agresji opuścili swoją ojczyznę, mogą legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy (licząc od 24 lutego 2022 roku). Ustawa dotyczy osób, które przybyły do Polski bezpośrednio z Ukrainy i zadeklarowały zamiar pozostania na terytorium RP. Legalizacja pobytu następuje z mocy prawa i osoby te nie muszą w tym zakresie podejmować żadnych czynności.

Obywatele Ukrainy mogą wystąpić z wnioskiem o nadanie numeru PESEL i założenie Profilu Zaufanego. Ułatwi to realizację wielu usług publicznych, takich jak dostęp do świadczeń społecznych. Rejestracja uchodźców, którzy chcą mieć nadany numer PESEL, ma być prowadzona od 16 marca 2022 roku. Osoby, które przekraczając granicę Rzeczypospolitej Polskiej nie zostały zarejestrowane przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej, powinny dodatkowo złożyć wniosek o rejestrację pobytu. Wniosek taki zostanie przez gminę przekazany do Komendanta Głównego Straży Granicznej, który prowadzić będzie rejestr obywateli Ukrainy, którzy wjechali na terytorium RP w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium ich kraju.

2) Świadczenia

Obywatele Ukrainy objęci przepisami ustawy mogą:

(a) ubiegać się o jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę z przeznaczeniem pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Wnioski o wypłatę tych środków składać należy do wójta (burmistrza lub prezydenta) właściwego ze względu na miejsce pobytu,
(b) otrzymywać świadczenia pieniężne i niepieniężne na zasadach i w trybie określonym w ustawie o pomocy społecznej,
(c) wystąpić o przyznanie świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, świadczenia dobry start, rodzinnego kapitału opiekuńczego, dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku (ustalając prawo do świadczeń uzależnionych od kryterium dochodowego, przy ustalaniu dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się członka rodziny, który nie przebywa na terytorium RP).

Każdemu, kto zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane świadczenie pieniężne przez okres 60 dni. W tym celu zawierane będą umowy z właściwymi gminami. Świadczenie to ma być określone przez Radę Ministrów i wedle doniesień wynosić 40,00 zł dziennie za każdą osobę.

Ukraińskie dzieci i młodzież mogą korzystać z nauki na takich samych warunkach jak polscy uczniowie i podlegają obowiązkowi szkolnemu.

Obywatel Ukrainy objęty przepisami ustawy ma zagwarantowany dostęp do publicznego systemu ochrony zdrowia na tych samych zasadach co obywatele polscy.

3) Praca

Obywatele Ukrainy legalnie przebywający na terytorium RP są uprawnieni do wykonywania pracy. Podmiot powierzający wykonywanie pracy powinien jedynie powiadomić właściwy powiatowy urząd pracy o zatrudnieniu takiej osoby. Osoby te mogą również zostać zarejestrowane jako bezrobotne albo poszukujące pracy.

Przy spełnieniu dodatkowego warunku, jakim jest posiadanie numer PESEL, obywatele Ukrainy mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

 

 

 

У суботу (12 березня 2022 року) президент Анджей Дуда підписав Закон «Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни». Нові законоположення були опубліковані у Віснику законів, набули чинності в той же день і будуть мати зворотну дію до 24 лютого 2022 року.

1) Легалізація перебування

Відповідно до положень Закону громадяни України, які залишили батьківщину внаслідок російської агресії, можуть на законних підставах перебувати на території Польщі протягом 18 місяців (починаючи з 24 лютого 2022 року). Закон поширюється на осіб, які прибули до Польщі безпосередньо з України та заявили про намір залишитися на території Республіки Польща. Перебування легалізується на підставі Закону, і ці особи не зобов’язані вчиняти жодних дій для легалізації свого перебування.

Громадяни України можуть подати заяву на отримання номера PESEL та цифрового підпису (Profil Zaufany). Це полегшить надання багатьох державних послуг, таких як доступ до соціальних виплат. Реєстрація біженців, які бажають отримати номер PESEL, проводиться з 16 березня 2022 року. Особи, які під час перетину кордону Республіки Польща не були зареєстровані комендантом відділення Прикордонної служби під час прикордонного контролю, повинні додатково подати заяву про реєстрацію перебування. Таку заяву ґміна направлятиме Головному комендантові Прикордонної служби, який веде реєстр громадян України, які в’їхали на територію Республіки Польща у зв’язку з військовими діями, що ведуться на території їхньої країни.

2) Фінансова допомога

Громадяни України, на яких поширюються положення Закону, можуть:

(a) подати заяву на отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу, призначену для покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та оплату житла. Заяви на виплату цих коштів потрібно подавати війтові (меру чи президенту місті) за своїм місцем перебування,

(b) отримувати грошову та негрошову допомогу на умовах і в порядку, визначених Законом «Про соціальну допомогу»,

(c) подати заяву на отримання сімейної допомоги, допомоги по догляду за дитиною, допомоги «Добрий старт», опікунського сімейного капіталу, субсидій за перебування дитини в яслах (встановити права на допомогу залежно від критерію доходу, при визначенні доходу на члена сім’ї , не враховуються члени сім’ї, які не перебувають на території Республіки Польща).

Усім, хто надасть проживання та харчування громадянам України, може бути призначена грошова допомога строком на 60 днів. Для цього будуть укладені договори з відповідними ґмінами. Ця допомога повинна бути визначена Радою міністрів і, як повідомляється, становитиме 40 злотих на день для кожної особи.

Українські діти та підлітки можуть отримувати освіту на тих самих умовах, що й польські учні, і підлягають обов’язковому навчанню.

Громадянину України, на якого поширюються положення Закону, гарантується доступ до державної системи охорони здоров’я на тих самих умовах, що й громадянам Польщі.

3) Робота

Громадяни України, які легально перебувають на території Республіки Польща, мають право на роботу. Суб’єкт, який доручає виконання роботи, повинен лише повідомити відповідне повітове управління праці про працевлаштування такої особи. Ці особи також можуть бути зареєстровані як безробітні або такі, що шукають роботу.

При виконанні додаткової умови, якою є наявність номера PESEL, громадяни України можуть здійснювати та вести підприємницьку діяльність на тих самих умовах, що й громадяни Польщі.

 

 

On Saturday (12 March 2022), President Andrzej Duda signed the Act on assistance to Ukrainian citizens in connection with an armed conflict in the territory of that country. The new regulations were published in the Journal of Laws, entered into force on the same day and will apply retroactively from 24 February 2022.

1) Legalization of stay

According to the provisions of this law, citizens of Ukraine who have left their homeland as a result of Russian aggression, may legally stay in Poland for 18 months (starting from 24 February 2022). The law applies to people who came to Poland directly from Ukraine and declared their intention to stay in the territory of the Republic of Poland. The stay is legalized by operation of law and these persons do not have to undertake any actions in this regard.

Ukrainian citizens may apply for a Polish personal identification number (PESEL) and a Trusted Profile (Profil Zaufany). This will facilitate the provision of many public services, such as access to social benefits. Registration of refugees who want to have a PESEL number is to be carried out from 16 March 2022. Those persons who, when crossing the border of the Republic of Poland, were not registered by the commanding officer of the Border Guard post during border control, should additionally submit an application for registration of stay. Such an application will be forwarded by the municipal authorities to the Commander-in-Chief of the Border Guard, who will keep a register of Ukrainian citizens who entered the territory of the Republic of Poland in connection with hostilities occurring on the territory of their country.

 

2) Benefits/allowances

Ukrainian citizens covered by the provisions of the law may:

(a) apply for a one-time cash benefit in the amount of PLN 300 per person to cover expenses for food, clothing, footwear, personal hygiene products and housing fees. Applications for this benefit should be submitted to the municipality head (mayor or president) competent for the place of stay,

(b) receive cash and in-kind benefits on the terms and in the manner specified in the Social Assistance Law,

(c) apply for family benefits, childcare benefits, good start benefits, family attendance allowance, co-financing of a tuition fee for a child’s stay in a nursery (when determining the entitlement to income-related benefits, a family member who is not staying on the territory of the Republic of Poland is not taken into account in calculating the family income per person).

Anyone who provides accommodation and meals to Ukrainian citizens may be awarded a cash benefit for a period of 60 days. For this purpose, contracts will be concluded with relevant municipalities. This benefit is to be determined by the Council of Ministers and reportedly will amount to PLN 40.00 per day per person.

Ukrainian children and youth can pursue education under the same conditions as Polish students and are subject to compulsory schooling.

A citizen of Ukraine covered by the provisions of this law is guaranteed access to the public health care system on the same terms as Polish citizens.

 

3) Employment

Ukrainian citizens legally residing in the territory of the Republic of Poland have the right to be employed. The entity entrusting the performance of work should only notify the competent district labour office about employing of such a person. They can also be registered as unemployed or job-seekers.

Subject to obtaining the PESEL number, citizens of Ukraine may undertake and conduct business activities on the same terms as Polish citizens.

 

 
Informator dla obywateli Ukrainy
Energetyka

Newsletter prawny MGS LAW – energetyka – maj 2024 r.

Aktualny newsletter MGS LAW obejmuje najnowsze informacje o zmianach w prawie energetycznym, o projektach i nowelizacjach kodeksów i ustaw.        PRAWO ENERGETYCZNE Projekt ustawy o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym Wejście w życie rozporządzenia REMITII Zapowiedź Prawa wodorowego Plan ochrony infrastruktury energetycznej Zespół ds. wydzielenia

Czytaj więcej »
O Nas

Anna Miałkowska, aplikantka adwokacka MGS LAW

Z wielką przyjemnością przedstawiamy dziś Państwu Annę Miałkowską, aplikantkę adwokacką w Zespole MGS LAW.   Anna Miałkowska w MGS LAW zajmuje się bieżącą obsługą spółek prawa handlowego, reprezentuje Klientów w sporach sądowych i pozasądowych oraz czynnie wspiera działalność kancelarii. Anna Miałkowska ma doświadczenie w doradztwie osobom fizycznym i prawnym, w szczególności w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego

Czytaj więcej »
O Nas

Nowe biuro w Warszawie MGS LAW

Z przyjemnością informujemy, że w związku ze stałym rozwojem Kancelarii, wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, otworzyliśmy dla Państwa nowe biuro w Warszawie.   Nowa, dodatkowa lokalizacja MGS LAW w Warszawie będzie udogodnieniem przy obsłudze naszych obecnych, jak i przyszłych Klientów ze stolicy i innych miejsc z Polski i zza granicy. Kancelaria MGS LAW w Warszawie, otwarta z początkiem

Czytaj więcej »