Podsumowanie prawne listopada 2017 r.

www.mgs-law.eu

Podsumowanie prawne listopada 2017 r.

Podsumowanie prawne listopada 2017聽r. obejmuje nast臋puj膮ce zagadnienia:

PRAWO ENERGETYCZNE

 • Za艂o偶enia do zmiany Prawa energetycznego
 • Projekt nowego rozporz膮dzenia w sprawie szczeg贸艂owych zasad kszta艂towania i kalkulacji taryf oraz rozlicze艅 w obrocie energi膮聽elektryczn膮
 • Rynek mocy – koniec negocjacji z Komisj膮 Europejsk膮 w ramach prenotyfikacji

NOWE PRAWO W CYBERPRZESTRZENI

 • Projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpiecze艅stwa

PRAWO OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENT脫W

 • Zgoda na marketing bezpo艣redni
 • 26 mln z艂 kary za reklamy suplement贸w diety

PRAWO ZAM脫WIE艃 PUBLICZNYCH

 • Zmiana Prawa zam贸wie艅 publicznych
 • Zmiany wysoko艣ci prog贸w unijnych oraz 艣redniego kursu z艂otego w stosunku do euro
 • Wzmocnienie 艣rodk贸w ochrony prawnej uczestnik贸w przetargu

ORZECZNICTWO

 • Zakres odpowiedzialno艣ci w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci za szkody wynikaj膮ce z za艣nie偶onych chodnik贸w po艂o偶onych wzd艂u偶 nieruchomo艣ci
 • Gwarancja minimalnej ochrony przez bezdomno艣ci膮 a przepisy ustawy o post臋powaniu egzekucyjnym w administracji
 • Przerwanie biegu przedawnienia tylko przez prawid艂owo sformu艂owany wniosek o zawezwanie do pr贸by ugodowej

– – –

PRAWO ENERGETYCZNE

 • Za艂o偶enia do zmiany Prawa energetycznego

Ministerstwo Energii przedstawi艂o za艂o偶enia do projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku 鈥 Prawo energetyczne. Prezes Urz臋du Regulacji Energetyki ma zosta膰 zast膮piony 3-osobow膮 Komisj膮 Nadzoru Rynku Energii. 聽Komisja ta b臋dzie:

– wykonywa艂a uprawnienia Prezesa UOKiK przewidziane w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument贸w wobec przedsi臋biorstw energetycznych w zakresie praktyk ograniczaj膮cych konkurencj臋, nadu偶ywania pozycji dominuj膮cej, kontroli koncentracji, stosowania niedozwolonych postanowie艅 wzorc贸w umownych oraz praktyk naruszaj膮cych zbiorowe interesy konsument贸w,

– mog艂a z urz臋du lub na wniosek strony zmieni膰 tre艣膰 umowy o 艣wiadczenie us艂ug przesy艂ania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii elektrycznej zawartej pomi臋dzy sprzedawc膮 a dystrybutorem lub operatorem systemu przesy艂owego, w celu umo偶liwienia sprzedawcy sprzeda偶y paliw gazowych lub energii elektrycznej lub 艣wiadczenia odbiorcom us艂ugi kompleksowej, lub zobowi膮za膰 strony tej umowy do jej zmiany.

Planowane s膮 tak偶e zmiany w zakresie przepis贸w reguluj膮cych polityk臋 energetyczn膮 pa艅stwa w spos贸b pozwalaj膮cy na elastyczne kszta艂towanie formu艂y dokumentu.

 • Projekt nowego rozporz膮dzenia w sprawie szczeg贸艂owych zasad kszta艂towania i kalkulacji taryf oraz rozlicze艅 w obrocie energi膮聽elektryczn膮

Ministerstwo Energii proponuje zmiany w tzw. rozporz膮dzeniu taryfowym poprzez wprowadzenie nowej taryfy w godzinach 23.00 鈥 7.00 z ni偶szymi cenami i stawkami op艂at. Taryfa ma by膰 dedykowana odbiorcom w gospodarstwach domowych ogrzewaj膮cych domy energi膮 elektryczn膮 oraz zu偶ywaj膮cych energi臋 do 艂adowania samochod贸w elektrycznych. Nowa taryfa ma zach臋ci膰 u偶ytkownik贸w do racjonalnego wykorzystywania energii elektrycznej.

 • Rynek mocy – koniec negocjacji z Komisj膮 Europejsk膮 w ramach prenotyfikacji

Polski rz膮d zako艅czy艂 negocjacje w sprawie rynku mocy. W ich wyniku ustalono, 偶e nie b臋dzie koszyk贸w aukcyjnych, wszystkie elektrownie, stare i nowe, a tak偶e DSR i magazyny energii b臋d膮 uczestniczy膰 w tych samych aukcjach i dostan膮 t膮 sam膮 cen臋 za moc. Ponadto elektrownie, kt贸re wymagaj膮 nak艂ad贸w inwestycyjnych powy偶ej 3 mln z艂 na MW otrzymaj膮聽15-letnie kontrakty mocowe, a jednostki z nak艂adami 0,5 mln z艂 na MW otrzymaj膮 kontrakty 5-letnie. Skr贸cono z 15 do 4 godzin czas, w kt贸rym elektrownie maj膮 udost臋pnia膰 moc, co promowa膰 b臋dzie ESP i magazyny energii. Do rynku mocy dopuszczono tak偶e interkonektory, a od 2021 roku b臋d膮 to mog艂y by膰 bezpo艣rednio elektrownie zagraniczne.

NOWE PRAWO W CYBERPRZESTRZENI

 • Projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpiecze艅stwa

Ministerstwo Cyfryzacji przedstawi艂o projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpiecze艅stwa. Konieczno艣膰 kompleksowej regulacji wynika z potrzeby zapewnienia systemowego podej艣cia w obliczu stale rosn膮cych i dynamicznie si臋 zmieniaj膮cych zagro偶e艅 cyberbezpiecze艅stwa dla funkcjonowania pa艅stwa, gospodarki i spo艂ecze艅stwa, jak r贸wnie偶 z konieczno艣ci wdro偶enia do polskiego porz膮dku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/1148/UE.

System ma obejmowa膰聽przedsi臋biorc贸w w wielu sektorach: energetycznym, bankowym, s艂u偶by zdrowia, infrastruktury cyfrowej, transportu morskiego, kt贸rzy b臋d膮 zobligowani do wdro偶enia zabezpiecze艅, szacowania ryzyka zwi膮zanego z cyberbezpiecze艅stwem oraz przekazywania informacji o powa偶nych incydentach.

PRAWO OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENT脫W

 • Zgoda na marketing bezpo艣redni

UOKiK przygl膮da si臋聽telefonicznej kampanii Netii S.A. z/s w Warszawie. Ze skarg konsument贸w i analizy rozm贸w sprzeda偶owych wynika, 偶e przedsi臋biorca, korzystaj膮c z gotowych baz danych pozyskanych od podmiot贸w trzecich, m贸g艂 dzwoni膰 z ofert膮 do os贸b, od kt贸rych nie mia艂 wcze艣niejszej zgody na kontakt telefoniczny w tym celu. W wielu przypadkach pr贸bowano pozyska膰 zgod臋 konsumenta podczas pierwszej rozmowy. Tymczasem zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym, je偶eli przedsi臋biorca chce prezentowa膰 swoj膮 ofert臋 przez telefon, musi ju偶 przed pierwsz膮 rozmow膮 mie膰 jego zgod臋 na kontakt w celach marketingu bezpo艣redniego.

 • 26 mln z艂 kary za reklamy suplement贸w diety

Reklamy suplement贸w diety RenoPuren Zatoki Hot i RenoPuren Zatoki Junior by艂y prezentowane tak, aby sprawia艂y wra偶enie, 偶e maj膮 w艂a艣ciwo艣ci lecznicze. Podczas, gdy suplementy diety nie lecz膮 ani nie zapobiegaj膮 chorobom – s膮 艣rodkami spo偶ywczymi, czyli 偶ywno艣ci膮.

W toku post臋powania na zlecenie UOKiK, TNS sprawdzi艂, jak widzowie odbierali kwestionowane reklamy. Wyniki bada艅 potwierdzi艂y zarzuty postawione przez urz膮d, znaczna cz臋艣膰 badanych konsument贸w my艣li, 偶e produkty te maj膮 w艂a艣ciwo艣ci lecznicze. Widzowie postrzegali te suplementy diety jako produkty, kt贸re s膮 skuteczne w przypadku dolegliwo艣ci zwi膮zanych z zatokami.

Za powy偶sze dzia艂ania ukarana zosta艂a Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. z/s w Pabianicach w 25聽809聽824 z艂. Sp贸艂ka zmieni艂a kwestionowane przez UOKiK reklamy. Ponadto przedsi臋biorca zosta艂 zobowi膮zany do publikacji na w艂asny koszt o艣wiadcze艅 o tym, 偶e wprowadza艂 w b艂膮d, kt贸re pojawi膮 si臋 w telewizji Polsat, TVP 1 i na Youtube.

Decyzja nie jest prawomocna.

PRAWO ZAM脫WIE艃 PUBLICZNYCH

 • Zmiana Prawa zam贸wie艅 publicznych

W dniu 14 listopada 2017 r. wesz艂a w 偶ycie聽ustawa z dnia 29 wrze艣nia 2017 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Si艂 Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej聽oraz ustawy 鈥 Prawo zam贸wie艅 publicznych.

Nowelizacja dotyczy art. 131w ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zam贸wie艅聽publicznych odno艣nie podwy偶szenia maksymalnej wysoko艣ci jednorazowej zaliczki, kt贸ra mo偶liwa jest do udzielenia na poczet wykonania zam贸wienia w dziedzinach obronno艣ci i bezpiecze艅stwa udzielonego w trybie negocjacji bez og艂oszenia albo zam贸wienia z wolnej r臋ki. Warto艣膰 zaliczki zostaje podwy偶szona z dotychczasowych 25% do 33% warto艣ci wynagrodzenia wykonawcy. Dalej zamawiaj膮cy mo偶e udzieli膰 kolejnych zaliczek pod warunkiem, 偶e wykonawca w ramach realizacji zam贸wienia rozliczy 艣rodki w zakresie warto艣ci poprzednio udzielanych zaliczek lub wyka偶e, i偶 zaanga偶owa艂 ca艂o艣膰 艣rodk贸w w zakresie warto艣ci poprzednio udzielanych zaliczek.

Przepisy przej艣ciowe nowelizacji stanowi膮, i偶聽do um贸w w sprawach zam贸wie艅 publicznych zawartych zar贸wno przed dniem wej艣cia w 偶ycie tej ustawy, jak i do um贸w zawartych po dniu wej艣cia w 偶ycie ustawy w nast臋pstwie post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych wszcz臋tych i niezako艅czonych przed dniem wej艣cia w 偶ycie ustawy 鈥 stosuje si臋 przepisy sprzed nowelizacji.

 • Zmiany wysoko艣ci prog贸w unijnych oraz 艣redniego kursu z艂otego w stosunku do euro

Prezes Urz臋du Zam贸wie艅 Publicznych wszcz膮艂 procedur臋 legislacyjn膮 maj膮c膮 na celu wydanie:

– rozporz膮dzenia Ministra Rozwoju i Finans贸w w sprawie kwot warto艣ci zam贸wie艅 oraz konkurs贸w, od kt贸rych jest uzale偶niony obowi膮zek przekazywania og艂osze艅 Urz臋dowi Publikacji Unii Europejskiej,

– rozporz膮dzenia Prezesa Rady Ministr贸w w sprawie 艣redniego kursu z艂otego w stosunku do euro stanowi膮cego podstaw臋 przeliczania warto艣ci zam贸wie艅 publicznych,

– rozporz膮dzenia Ministra Rozwoju i Finans贸w w sprawie okre艣lenia kwot warto艣ci um贸w koncesji, od kt贸rych uzale偶niony jest obowi膮zek przekazywania og艂osze艅 Urz臋dowi Publikacji Unii Europejskiej.

W por贸wnaniu z dotychczasowym stanem prawnym kwoty warto艣ci zam贸wie艅 oraz konkurs贸w, a tak偶e koncesji, od kt贸rych jest uzale偶niony obowi膮zek przekazywania og艂osze艅 Urz臋dowi Publikacji Unii Europejskiej 鈥 ulegn膮 podwy偶szeniu. Zmiana prog贸w wynika z obowi膮zku na艂o偶onego w art. 69 dyrektywy 2014/17/WE oraz art. 78 dyrektywy 2004/18/WE na Komisj臋 Europejsk膮, kt贸ra zobowi膮zana jest do ich rewizji co 2 lata. Ten sam zapis zosta艂 przeniesiony do nowych dyrektyw 2014/24/UE oraz 2014/25/UE.

Ponadto co 2 lata aktualizowany jest rozporz膮dzeniem Prezesa Rady Ministr贸w kurs z艂otego w stosunku do euro. Podwy偶szeniu ulegn膮 nie tylko kwoty euro, ale tak偶e ich r贸wnowarto艣ci w z艂otych z uwagi na wzrost 艣redniego kursu z艂otego w stosunku do euro.

Zmiany dotycz膮ce wysoko艣ci prog贸w oraz nowy 艣redni kurs z艂otego w stosunku do euro b臋d膮 obowi膮zywa艂y z dniem 1 stycznia 2018 r., z uwzgl臋dnieniem odpowiednich regulacji intertemporalnych zawartych w ww. rozporz膮dzeniach.

 • Wzmocnienie 艣rodk贸w ochrony prawnej uczestnik贸w przetargu

W dniu 17 listopada br. S膮d Najwy偶szy podj膮艂 dwie jednobrzmi膮ce uchwa艂y (sygn. III CZP 56/17聽oraz III CZP 58/17), w kt贸rych przes膮dzi艂, i偶 zarzuty odwo艂ania od wyboru najkorzystniejszej oferty wniesione na podstawie art. 180 ust. 2 pkt. 6 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych (PZP) mog膮 obejmowa膰 tak偶e zaniechanie wykluczenia wykonawcy, kt贸ry z艂o偶y艂 ofert臋 wybran膮 przez zamawiaj膮cego lub zaniechanie odrzucenia oferty, kt贸ra powinna podlega膰 odrzuceniu. W drugiej przywo艂anej uchwale S膮d stan膮艂 na stanowisku, i偶 art. 198f ust. 2 zdanie czwarte wy艂膮cza mo偶liwo艣膰 uchylenia przez s膮d okr臋gowy na podstawie art. 386 搂 4 k.p.c. postanowienia Krajowej Izby Odwo艂awczej o odrzuceniu odwo艂ania.

S膮d Najwy偶szy wskaza艂, 偶e dla tzw. zam贸wie艅 podprogowych, czyli o warto艣ci zam贸wienia ni偶szych ni偶 kwoty okre艣lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, art. 180 ust. 2 PZP dok艂adnie okre艣la przedmiot zaskar偶enia, czyli to, co mo偶e w rzeczywisto艣ci podlega膰 zaskar偶eniu. Przedmiotem odwo艂ania jest bowiem wyb贸r najkorzystniejszej oferty, ale ten wyb贸r najkorzystniejszej oferty mo偶e by膰 skar偶ony z rozmaitych powod贸w. W rozpatrywanych sprawach zarzuty dotyczy艂y tego, 偶e wbrew stanowi faktycznemu zamawiaj膮cy nie odrzuci艂 oferty, lub nie wykluczy艂 oferenta z przetargu, mimo istniej膮cych ku temu przes艂anek. S膮d Najwy偶szy sprecyzowa艂, 偶e ta kategoria zarzut贸w tak偶e determinuje ocen臋 czy wyb贸r najkorzystniejszej oferty zosta艂 zgodnie ze standardami PZP.
Odnosz膮c si臋 do drugiego zagadnienia S膮d Najwy偶szy podkre艣li艂, 偶e post臋powanie przed Krajow膮 Izb膮 Odwo艂awcz膮 by艂o oceniane przez Trybuna艂 Konstytucyjny jako tryb post臋powania przeds膮dowego, a ustawodawca skierowa艂 rozstrzyganie tych spraw innemu organowi ni偶 s膮downictwo powszechne dlatego, 偶e jest to organ wyspecjalizowany. Post臋powanie odwo艂awcze przewidziane PZP przewiduje jeden, uniwersalny 艣rodek zaskar偶enia na postanowienia Krajowej Izby Odwo艂awczej, od kt贸rego ustawodawca nie przewidzia艂 dalszej 艣cie偶ki odwo艂awczej.

ORZECZNICTWO

 • Zakres odpowiedzialno艣ci w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci za szkody wynikaj膮ce z za艣nie偶onych chodnik贸w po艂o偶onych wzd艂u偶 nieruchomo艣ci

W dniu 24 listopada 2017r. S膮d Najwy偶szy podj膮艂 uchwa艂臋 (sygn. akt III CZP 38/17), w kt贸rej przes膮dzi艂 o zakresie odpowiedzialno艣ci w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci oraz gminy za szkod臋 wynikaj膮c膮 z nieuprz膮tni臋cia b艂ota, 艣niegu, lodu i innych zanieczyszcze艅 z chodnik贸w po艂o偶onych wzd艂u偶 nieruchomo艣ci.

Dotychczas oczywistym by艂o ponoszenie za tego typu szkody odpowiedzialno艣ci przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci, albowiem to na nich spoczywa obowi膮zek uprz膮tni臋cia b艂ota, 艣niegu, lodu i innych zanieczyszcze艅 z chodnik贸w wzd艂u偶 granicy nieruchomo艣ci, zgodnie z ustaw膮 o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminie. W rezultacie odpowiedzialno艣膰 ta zwi膮zana jest z uchybieniem przez w艂a艣ciciela obowi膮zkowi ustawowemu, kt贸ry na nim samym spoczywa.

W powy偶szej uchwale S膮du Najwy偶szego uznano, 偶e szkoda wyrz膮dzona nieuprz膮tni臋ciem zanieczyszcze艅 z chodnika stanowi r贸wnie偶 nast臋pstwo naruszenia przez gmin臋 jej w艂asnego obowi膮zku ustawowego wynikaj膮cego z powy偶ej przytoczonej ustawy, kt贸rym to obowi膮zkiem jest nadz贸r nad wykonywaniem przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci obowi膮zku uprz膮tni臋cia zanieczyszcze艅 z chodnika, a w razie stwierdzenia uchybienia w tym zakresie, gmina ma obowi膮zek wyda膰 decyzj臋 nakazuj膮c膮 w艂a艣cicielowi jego wykonanie.

W rezultacie powy偶szej uchwa艂y, poszkodowani b臋d膮 uprawnieni do dochodzenia roszcze艅 bezpo艣rednio od gmin. Wyp艂ata przez gmin臋 odszkodowania b臋dzie j膮 uprawnia膰 do dochodzenia roszczenia regresowego wobec w艂a艣ciciela, kt贸ry swojemu obowi膮zkowi uchybi艂, albowiem w 艂a艅cuchu przyczynowo 鈥 skutkowym, u podstaw szkody le偶y bezpo艣rednio i przede wszystkim fakt niewykonania obowi膮zku uprz膮tni臋cia chodnika.

Mo偶liwo艣膰 dochodzenia roszcze艅 bezpo艣rednio od gmin pozwoli poszkodowanym unikn膮膰 trudno艣ci w egzekucji, w tym pozwoli unikn膮膰 ewentualnej niewyp艂acalno艣ci w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci.

 • Gwarancja minimalnej ochrony przez bezdomno艣ci膮 a przepisy ustawy o post臋powaniu egzekucyjnym w administracji

W dniu 18 pa藕dziernika 2017 roku Trybuna艂 Konstytucyjny orzek艂, 偶e art. 144 ustawy o post臋powaniu egzekucyjnym w administracji [zgodnie z kt贸rym egzekutor usuwa z nieruchomo艣ci lub lokalu (pomieszczenia), kt贸re maj膮 by膰 opr贸偶nione lub wydane wierzycielowi, znajduj膮ce si臋 tam ruchomo艣ci, z wyj膮tkiem tych, kt贸re 艂膮cznie z nieruchomo艣ci膮 (lokalem, pomieszczeniem) podlegaj膮 wydaniu wierzycielowi, i wzywa osoby przebywaj膮ce na tej nieruchomo艣ci lub w tym lokalu (pomieszczeniu) do jego opuszczenia, z zagro偶eniem zastosowania przymusu bezpo艣redniego, a w razie oporu podejmuje odpowiednie kroki w celu zastosowania przymusu bezpo艣redniego] w zakresie, w jakim odnosi si臋 do egzekucji z nieruchomo艣ci lub lokalu (pomieszczenia) s艂u偶膮cych zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych zobowi膮zanego, jest niezgodny z art. 30, art. 71 ust. 1 i art. 75 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, przez to 偶e nie zawiera regulacji gwarantuj膮cych minimaln膮 ochron臋 przed bezdomno艣ci膮 osobom, kt贸re nie s膮 w stanie we w艂asnym zakresie zaspokoi膰 swoich potrzeb mieszkaniowych. Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wy偶ej przepis traci moc w zakresie, w jakim odnosi si臋 do egzekucji z nieruchomo艣ci lub lokalu (pomieszczenia) s艂u偶膮cych zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych zobowi膮zanego.

Okoliczno艣膰, i偶 zawezwanie do pr贸by ugodowej przerywa bieg przedawnienia, jest stanowiskiem ugruntowanym w orzecznictwie. Niemniej pojawiaj膮 si臋 spory co do tego, jak powinien taki wniosek by膰 sformu艂owany, aby odni贸s艂 zamierzony skutek.

 • Przerwanie biegu przedawnienia tylko przez prawid艂owo sformu艂owany wniosek o zawezwanie do pr贸by ugodowej

W wyroku z dnia 20 lipca 2017 roku sygn. akt I CSK 716/16, S膮d Najwy偶szy wyja艣ni艂, i偶 zawezwanie do pr贸by ugodowej przerywa bieg terminu przedawnienia, ale jedynie co do wierzytelno艣ci w zawezwaniu tym precyzyjnie okre艣lonej zar贸wno co do przedmiotu, jak i jej wysoko艣ci. W wezwaniu do pr贸by ugodowej nale偶y oznaczy膰 zwi臋藕le spraw臋. Pismo procesowe zawieraj膮ce taki wniosek powinno zawiera膰 oznaczenie sprawy na tyle dok艂adnie, by mo偶na by艂o stwierdzi膰 co ma by膰 przedmiotem post臋powania pojednawczego, jakiego konkretnego stosunku prawnego ma ono dotyczy膰. Zawezwanie do pr贸by ugodowej przerywa bieg terminu przedawnienia jedynie co do wierzytelno艣ci w zawezwaniu tym okre艣lonych, tak co do przedmiotu 偶膮dania, jak i wysoko艣ci. Nie przerywa za艣 co do innych roszcze艅, kt贸re mog膮 wynika膰 z tego samego stosunku prawnego, ani ponad kwot臋 w zawezwaniu okre艣lon膮. Zwi臋z艂e oznaczenie sprawy nie zwalnia wnioskodawcy od 艣cis艂ego sprecyzowania jego 偶膮dania tak, aby by艂o wiadomo, jakie roszczenia, w jakiej wysoko艣ci i kiedy wymagalne s膮 obj臋te wnioskiem. Bez spe艂nienia tego wymogu nie mo偶na by艂oby wi膮za膰 z zawezwaniem do pr贸by ugodowej skutku w postaci przerwy biegu przedawnienia roszczenia, skoro z zawezwania nie wynika nawet, z jakimi roszczeniami wyst臋puje wnioskodawca.

Wyrok w tej sprawie dotyczy艂 偶膮dania ukszta艂towania zasad dalszego korzystania z nieruchomo艣ci, na kt贸rej posadowiona zosta艂a linia energetyczna wysokiego napi臋cia. W uzasadnieniu wnioskodawcy wskazali, 偶e nie zawarto z nimi 偶adnej umowy umo偶liwiaj膮cej legalne korzystanie z tej linii. Jednocze艣nie posadowione na nieruchomo艣ci urz膮dzenia uniemo偶liwiaj膮 jakiekolwiek korzystanie z niej.聽 Zdaniem S膮du Najwy偶szego tak okre艣lone 偶膮danie nie spe艂nia warunk贸w zwi臋z艂ego oznaczenia sprawy w rozumieniu Kodeksu post臋powania cywilnego (art. 185 搂 1), nie skonkretyzowano w nim stosunku prawnego, kt贸ry mia艂 by膰 przedmiotem post臋powania pojednawczego. Powo艂ywanie si臋 na bli偶ej nieokre艣lon膮 umow臋 by艂o w tym wzgl臋dzie niewystarczaj膮ce, poniewa偶 w odniesieniu do nieruchomo艣ci mo偶na zawiera膰 r贸偶ne umowy, i nie wszystkie zmierzaj膮 do uregulowania stosunk贸w prawnorzeczowych (np. umowa dzier偶awy). W konsekwencji zawarte we wniosku o zawezwanie do pr贸by ugodowej 偶膮danie umownego ukszta艂towania zasad dalszego korzystania z nieruchomo艣ci nie spowodowa艂o przerwy biegu zasiedzenia s艂u偶ebno艣ci.