Podsumowanie prawne lutego 2018 r.

www.mgs-law.eu

Podsumowanie prawne lutego 2018 r.

Podsumowanie prawne lutego 2018聽r. obejmuje nast臋puj膮ce zagadnienia:

ZMIANY W PRAWIE

 • Ustawa o dystrybucji ubezpiecze艅 wejdzie w 偶ycie ponad p贸艂 roku p贸藕niej
 • Nowy projekt ustawy o ochronie danych osobowych

PRAWO KONKURENCJI I KONSUMENT脫W

 • Nieuczciwa praktyka rynkowa w postaci automatycznego dodawania us艂ugi do kart p艂atniczych
 • Reklama Magmisi贸w mog艂a wprowadza膰 konsument贸w w b艂膮d

ORZECZNICTWO

 • Gwarancja wadialna konsorcjum
 • Przed skarg膮 na przewlek艂o艣膰 musi by膰 ponaglenie
 • Nap艂yw spraw nie uzasadnia przewlek艂o艣ci post臋powania

_ _ _

ZMIANY W PRAWIE

 • Ustawa o dystrybucji ubezpiecze艅 wejdzie w 偶ycie ponad p贸艂 roku p贸藕niej

W dniu 12 lutego 2018 roku Prezydent RP podpisa艂 nowelizacj臋 ustawy o dystrybucji ubezpiecze艅. Celem zmiany przepis贸w jest przesuni臋cie terminu wej艣cia w 偶ycie nowych przepis贸w, kt贸re wdra偶aj膮 unijn膮 dyrektyw臋 dotycz膮c膮 dystrybucji ubezpiecze艅 鈥 b臋d膮 one stosowane dopiero od 1 pa藕dziernika 2018 roku, a nie ju偶 od 23 lutego, jak zak艂ada艂o pierwotne brzmienie ustawy.

Op贸藕nienie terminu wej艣cia w 偶ycie ustawy ma umo偶liwi膰 podmiotom dzia艂aj膮cym w bran偶y ubezpieczeniowej pe艂ne dostosowanie si臋 do nowych ram prawnych. O op贸藕nienie wej艣cia w 偶ycie przepis贸w do Komisji Europejskiej zwr贸ci艂a si臋 grupa 16 pa艅stw cz艂onkowskich UE, rekomendowa艂 to tak偶e Parlament Europejski. Komisja Europejska uwzgl臋dni艂a przedstawione argumenty i uwzgl臋dni艂a wskazane wnioski, co w konsekwencji pozwoli艂o polskiemu ustawodawcy na skorygowanie daty rozpocz臋cia stosowania ustawy o dystrybucji ubezpiecze艅 implementuj膮cej akt unijny.

 • Nowy projekt ustawy o ochronie danych osobowych

W dniu 8 lutego 2018 roku na stronie Rz膮dowego Centrum Legislacji opublikowano nowy projekt ustawy o ochronie danych osobowych. W por贸wnaniu z ostatni膮 wersj膮 projektu datowan膮 na wrzesie艅 zesz艂ego roku projekt przewiduje bardzo istotn膮 zmian臋 dotycz膮c膮 obowi膮zk贸w okre艣lonej grupy administrator贸w.

Zgodnie z projektem administrator, kt贸ry:

 • nie jest podmiotem publicznym;
 • zatrudnia mniej ni偶 250 os贸b;
 • nie udost臋pnia danych osobowych innym administratorom (z wyj膮tkiem sytuacji gdy osoba, kt贸rej dane dotycz膮 wyrazi艂a zgod臋 na udost臋pnienie swoich danych osobowych lub udostepnienie jest niezb臋dne do wype艂nienia obowi膮zku ci膮偶膮cego na administratorze);
 • nie przetwarza danych szczeg贸lnej kategorii (tzw. wra偶liwych)

nie stosuje si臋 okre艣lonych obowi膮zk贸w wskazanych w RODO (rozporz膮dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – og贸lnym rozporz膮dzeniu o ochronie danych). Przede wszystkim tacy administratorzy b臋d膮 mogli znacz膮co ograniczy膰 obowi膮zek informacyjny realizowany wobec os贸b, kt贸rych dane dotycz膮.

Projekt obecnie jest przedmiotem prac Komitetu do Spraw Europejskich.

PRAWO KONKURENCJI I KONSUMENT脫W

 • Nieuczciwa praktyka rynkowa w postaci automatycznego dodawania us艂ugi do kart p艂atniczych

Urz膮d Ochrony Konkurencji i Konsument贸w w toku przeprowadzonego post臋powania ustali艂, 偶e klienci banku Millenium, kt贸rzy mi臋dzy 28 marca 2015 r. a 1 pa藕dziernika 2016 r. podpisywali z bankiem umow臋 o kart臋 debetow膮 lub kredytow膮, automatycznie nabywali us艂ug臋 鈥濸akiet bezpiecze艅stwa鈥. Us艂uga ta polega艂a na powiadomieniach SMS o transakcjach oraz na ubezpieczeniu karty. W pocz膮tkowym okresie us艂uga by艂a bezp艂atna. Po okresie promocyjnym pobierane by艂y miesi臋czne op艂aty. 聽Bank przerzuci艂 na klient贸w konieczno艣膰 rezygnacji z us艂ugi, a wi臋c klient, kt贸ry chcia艂 zrezygnowa膰 musia艂 pilnowa膰 terminu, w kt贸rym przestawa艂a by膰 ona bezp艂atna. Inaczej wbrew swej woli m贸g艂 zosta膰 obci膮偶ony op艂atami.

W toku post臋powania bank zmieni艂 wzorce um贸w, zgodnie z kt贸rymi teraz to klienci decyduj膮 czy chc膮 korzysta膰 z 鈥濸akietu bezpiecze艅stwa鈥.

Zgodnie z decyzj膮聽Prezesa UOKiK obecni i byli posiadacze kart p艂atniczych mog膮 sk艂ada膰 do dnia 20 czerwca 2018 roku reklamacje zwi膮zane z automatycznym uruchomieniem 鈥濸akietu bezpiecze艅stwa鈥. Bank zwr贸ci im op艂aty za t臋 us艂ug臋. Musi tak偶e pozytywnie rozpatrzy膰 ju偶 z艂o偶one i odrzucone reklamacje. Dodatkowo dla klient贸w, kt贸rzy zawarli umowy mi臋dzy 28 marca 2015 r. a 1 pa藕dziernika 2016 r. i nadal korzystaj膮 z 鈥濸akietu bezpiecze艅stwa鈥, us艂uga ta przez miesi膮c (w marcu br.) b臋dzie bezp艂atna.

 • Reklama Magmisi贸w mog艂a wprowadza膰 konsument贸w w b艂膮d

Reklamy Magmisi贸w sugerowa艂y, 偶e powszechnym powodem k艂opot贸w dzieci z aktywno艣ci膮 fizyczn膮, koncentracj膮 czy rozdra偶nieniem jest brak magnezu i 偶e rozwi膮偶e je podanie 偶elk贸w. W reklamach telewizyjnych i internetowych nie informowano, 偶e Magmisie s膮 suplementem diety. Konsumenci mogli odnie艣膰 mylne wra偶enie, 偶e jest to produkt leczniczy.

UOKiK zarzuci艂 tak偶e wykorzystanie autorytetu pedagoga szkolnego, kt贸ry cieszy si臋 zaufaniem publicznym. Jednak w reklamie, wbrew swoim kompetencjom, udziela w porad leczniczych.

Prezes UOKiK zobowi膮za艂 Aflofarm Farmacja Polska do poinformowania konsument贸w o tym, 偶e reklamy Magmisi贸w mog艂y wprowadza膰 ich w b艂膮d. Komunikat ma by膰 wyemitowany w telewizji oraz radiu, a tak偶e widnie膰 na stronie internetowej.

ORZECZNICTWO

 • Gwarancja wadialna konsorcjum

Najnowsze rozstrzygni臋cie S膮du Najwy偶szego z dnia 15 lutego 2018 r. wydany w sprawie o sygn. akt IV CSK 86/17 z zakresu zam贸wie艅 publicznych wskazuje, 偶e gwarancja wadialna wystawiona po zawi膮zaniu konsorcjum聽wy艂膮cznie na pe艂nomocnika wykonawc贸w wsp贸lnie ubiegaj膮cych si臋 o udzielenie zam贸wienia publicznego stanowi skuteczne zabezpieczenia oferty wsp贸lnej i nie mo偶e stanowi膰 podstawy do wykluczenia z udzia艂u w post臋powaniu.

 • Przed skarg膮 na przewlek艂o艣膰 musi by膰 ponaglenie

Wojew贸dzki S膮d Administracyjny w Bia艂ymstoku (WSA) stwierdzi艂, 偶e brak poprzedzenia skargi na przewlek艂o艣膰 post臋powania ponagleniem organu, skutkuje jej odrzuceniem.

We wskazanym orzeczeniu s膮d administracyjny wskaza艂, 偶e zgodnie z art. 53 搂 2b Prawa o post臋powaniu przed s膮dami administracyjnymi, skarg臋 na bezczynno艣膰 lub przewlek艂e prowadzenie post臋powania mo偶na wnie艣膰 w ka偶dym czasie po wniesieniu ponaglenia do w艂a艣ciwego organu. Zgodnie z Kodeksem post臋powania administracyjnego (KPA), je偶eli post臋powanie jest prowadzone d艂u偶ej ni偶 jest to niezb臋dne do za艂atwienia sprawy, stronie przys艂uguje prawo do wniesienia ponaglenia (art. 37 搂 1 pkt 2 KPA). Przypominaj膮c, ponaglenie zosta艂o do KPA wprowadzone w miejsce za偶alenia i wezwania do usuni臋cia naruszenia prawa.

W zwi膮zku z niewykazaniem przez skar偶膮cego, 偶e ponaglenie zosta艂o wniesione, WSA postanowieniem odrzuci艂 skarg臋. W uzasadnieniu s膮d wskaza艂, 偶e interpretacja wskazanych przepis贸w prowadzi do wniosku, 偶e niepoprzedzenie skargi na przewlek艂o艣膰 post臋powania ponagleniem, powoduje konieczno艣膰 jej odrzucenia.

Postanowienie WSA w Bia艂ymstoku z 13 lutego 2018 roku, sygn. akt II SAB/Bk 167/17

 • Nap艂yw spraw nie uzasadnia przewlek艂o艣ci post臋powania

Od wrze艣nia 2004r. w krajowym porz膮dku prawnym obowi膮zuje ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w post臋powaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i post臋powaniu s膮dowym bez nieuzasadnionej zw艂oki, kt贸ra to ustawa umo偶liwia stronom post臋powania z艂o偶enie skargi w przypadku opiesza艂ego prowadzenia przez s膮d sprawy s膮dowej.

W razie wniesienia skargi, ocenie podlega to, czy post臋powanie, kt贸rego dotyczy skarga, prowadzone by艂o „bez nieuzasadnionej zw艂oki”, kt贸re to poj臋cie od czasu wej艣cia w 偶ycie powy偶szej ustawy, jest r贸偶nie interpretowane.

W postanowieniu z 16 stycznia 2018 r. w sprawie o sygn. akt III SPP 59/17 S膮d Najwy偶szy w ramach interpretacji poj臋cia „nieuzasadniona zw艂oka” stwierdzi艂, 偶e: „Przy ocenie, czy w sprawie wyst膮pi艂a przewlek艂o艣膰, nie ma miejsca na szerokie uwzgl臋dnianie kwestii organizacyjnych, niestanowi膮cych sk艂adnika konkretnego post臋powania. W szczeg贸lno艣ci nie mo偶na – dla potrzeb stwierdzenia przewlek艂o艣ci post臋powania – w spos贸b decyduj膮cy przyjmowa膰, 偶e nap艂yw spraw mo偶e uzasadnia膰 rozpoznanie spraw z nieuzasadnion膮 zw艂ok膮.”

Powy偶sze oznacza, 偶e, co do zasady, niew艂a艣ciwa organizacja pracy s膮du nie mo偶e uzasadnia膰 przewlek艂ego prowadzenia cywilnego post臋powania s膮dowego.

Stronie, kt贸rej skarga na przewlek艂o艣膰 s膮dowego post臋powania cywilnego zostanie uwzgl臋dniona, przys艂uguje od Skarbu Pa艅stwa odszkodowanie w kwocie od 2.000 do 20.000 z艂.