Podsumowanie prawne miesi膮ca: kwiecie艅 2017

www.mgs-law.eu

Podsumowanie prawne miesi膮ca: kwiecie艅 2017

PRAWO ENERGETYCZNE

 1. Prezes URE publikuje zaktualizowane wykazy odbiorc贸w przemys艂owych
 2. Projekt ustawy o elektromobilno艣ci i paliwach alternatywnych

PRAWO CYWILNE

 1. Prezydent podpisa艂 ustaw臋 o u艂atwieniach w dochodzeniu wierzytelno艣ci
 2. Kryterium rozr贸偶nienia umowy o dzie艂o od umowy zlecenia

PRAWO OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENT脫W

 1. Prezes UOKiK wszcz膮艂 post臋powanie w sprawie zmowy przetargowej dotycz膮cej zam贸wienia publicznego na urz膮dzenia kryptograficzne
 2. Prezes UOKiK przedstawi艂 kolejne istotne pogl膮dy w sprawach klauzul waloryzacyjnych
 3. Nowa strona internetowa zawieraj膮ca tre艣ci dotycz膮ce zwalczania praktyk ograniczaj膮cych konkurencj臋

PRAWO ZAM脫WIE艃 PUBLICZNYCH

 1. Informacje o zakresie podwykonawstwa nie podlegaj膮 uzupe艂nieniu w trybie art. 26 ust. 3 PZP
 2. Zalecenia Rady Ministr贸w dotycz膮ce aspekt贸w spo艂ecznych w zam贸wieniach publicznych.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

S膮d Administracyjny w Szczecinie uzna艂, 偶e wymiana przewod贸w w istniej膮cej linii energetycznej albo podwieszenie dodatkowego kabla stanowi膮 bie偶膮c膮 eksploatacj臋 sieci i nie wymagaj膮 zg艂oszenia jak r贸wnie偶 pozwolenia na budow臋.

PRAWO PRACY

Wynagrodzenie za czas urlopu

ORZECZENIA

W艂oski S膮d uzna艂, 偶e n臋kanie s膮siad贸w zapachem sma偶enia i gotowania to forma podlegaj膮cego karze „molestowania zapachowego”

– – –

PRAWO ENERGETYCZNE

1.Prezes URE publikuje zaktualizowane wykazy odbiorc贸w przemys艂owych

Na stronie Prezesa URE opublikowane zosta艂y ujednolicone wykazy odbiorc贸w przemys艂owych oraz podmiot贸w, kt贸re nie mog膮 korzysta膰 z uprawnie艅 przewidzianych dla odbiorc贸w przemys艂owych w latach 2016-2020, tj. podmiot贸w obj臋tych sankcj膮 okre艣lon膮 w art. 188 ust. 15 ustawy o odnawialnych 藕r贸d艂ach energii.

W wykazie odbiorc贸w przemys艂owych znajduje si臋 艂膮cznie 385 podmiot贸w. Wykaz podmiot贸w obj臋tych sankcj膮 – niemo偶no艣ci膮 korzystania z uprawnie艅 odbiorc贸w przemys艂owych w okresie 2016 鈥 2020 obejmuje 艂膮cznie 60 podmiot贸w.

2. Projekt ustawy o elektromobilno艣ci i paliwach alternatywnych

Trwaj膮 konsultacje publiczne projektu ustawy o elektromobilno艣ci i paliwach alternatywnych.

Projekt ma na celu stworzenie ram prawnych wsparcia dla rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, tj. paliw, kt贸re s艂u偶膮 cho膰by cz臋艣ciowo jako substytut dla pochodnych ropy naftowej i kt贸re maj膮 przyczyni膰 si臋 do wzrostu neutralno艣ci klimatycznej transportu oraz poprawy ekologiczno艣ci sektora transportu.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy paliwa alternatywne wymagaj膮 swoistej infrastruktury wykorzystywanej do tankowania czy te偶 艂adowania pojazd贸w mechanicznych nap臋dzanych tego rodzaju paliwami. Jest to kluczowe z punktu widzenia zapewnienia zainteresowania konsumenta zmian膮 pojazdu tankowanego konwencjonalnie na pojazd wykorzystuj膮cy paliwo alternatywne.

Projekt ustawy ma tak偶e na celu transpozycj臋 do polskiego porz膮dku prawnego dyrektyw臋 Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 pa藕dziernika 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (dalej dyrektywa 2014/94/UE).

Docelowo ustawa o elektromobilno艣ci i paliwach alternatywnych ma okre艣li膰 warunki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych w transporcie, zasady jej rozmieszczenia, a tak偶e zasady 艣wiadczenia us艂ug 艂adowania pojazd贸w elektrycznych oraz tankowania pojazd贸w nap臋dzanych gazem ziemnym.

Zasadnicza cz臋艣膰 przepis贸w ustawy ma wej艣膰 w 偶ycie w terminie 14 dni od dnia jej og艂oszenia.

PRAWO CYWILNE

 1. Prezydent podpisa艂 ustaw臋 o u艂atwieniach w dochodzeniu wierzytelno艣ci

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niekt贸rych ustaw w celu u艂atwienia dochodzenia wierzytelno艣ci zosta艂a podpisana przez Prezydenta RP.

Ustawa ma na celu wzmocnienie uprawnie艅 i gwarancji dla wierzycieli – w szczeg贸lno艣ci ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorstw. Ustawa wprowadza mechanizmy zmierzaj膮ce do zwi臋kszenia wiarygodno艣ci oceny zdolno艣ci p艂atniczych kontrahenta i sytuacji finansowej d艂u偶nika. Przepisy ustawy maj膮 ponadto na celu zwi臋kszenie skuteczno艣ci pozyskania zap艂aty wierzytelno艣ci (roszczenia g艂贸wnego, odsetek, koszt贸w procesu).

Ustawa okre艣la ponadto przes艂anki uzasadniaj膮ce zawarcie ugody w sprawach dotycz膮cych nale偶no艣ci cywilnoprawnych przez podmiot gospodaruj膮cy 艣rodkami publicznymi, podnosi g贸rny pr贸g warto艣ci przedmiotu sporu dla spraw rozpoznawanych w post臋powaniu uproszczonym i rozszerza zakres spraw rozpoznawanych w post臋powaniu grupowym.

2. Kryterium rozr贸偶nienia umowy o dzie艂o od umowy zlecenia

Niejednokrotnie w toku stosowania prawa w膮tpliwo艣ci budzi to, czy dana umowa stanowi umow臋 o dzie艂o, czy te偶 umow臋 zlecenia (o 艣wiadczenie us艂ug). Z uwagi na p艂ynne granice pomi臋dzy dzie艂em i us艂ug膮, orzecznictwo s膮dowe oraz pi艣miennictwo prawnicze wykszta艂ci艂o szereg zasad u艂atwiaj膮cych kwalifikacj臋 umowy jako umowy o dzie艂o lub umowy zlecenia.

Najbardziej rozpowszechnion膮 metod膮 oceny kwalifikacji prawnej um贸w z pogranicza obu kwalifikacji jest ustalenie, czy do rezultatu wykonanej umowy mo偶liwe jest zastosowanie przepis贸w o odpowiedzialno艣ci z tytu艂u r臋kojmi za wady fizyczne, kt贸ry to re偶im niew膮tpliwie znajduje zastosowanie do dzie艂a, nie znajduj膮c natomiast zastosowania do us艂ug lub zlece艅.

S膮d Najwy偶szy w wyroku z dnia 9 marca 2017 r. wskaza艂 r贸wnie偶 na inny aspekt, kt贸ry niekiedy mo偶e by膰 przydatny w ewaluacji, czy zawierana lub zawarta umowa stanowi umow臋 o dzie艂o, czy te偶 o 艣wiadczenie us艂ug (zlecenia): „Jednym z kryteri贸w rozr贸偶nienia umowy o dzie艂o od umowy zlecenia jest kryterium podmiotowe. Przyjmuj膮cy zam贸wienie w przypadku umowy o dzie艂o wybierany jest z uwagi na jego cechy podmiotowe, tj. odpowiedni zaw贸d, specyficzne umiej臋tno艣ci czy te偶 predyspozycje. W przypadku umowy zlecenia cechy osobowe zleceniobiorcy nie s膮 tak istotne i osobiste wykonanie zam贸wienia nie ma tak istotnego znaczenia, jak w przypadku umowy o dzie艂o.” (II GSK 1875/15).

PRAWO OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENT脫W

 1. Prezes UOKiK wszcz膮艂 post臋powanie w sprawie zmowy przetargowej dotycz膮cej zam贸wienia publicznego na urz膮dzenia kryptograficzne

Prezes UOKiK podejrzewa trzy Sp贸艂ki (Enigma Systemy Ochrony Informacji z Warszawy, Enamor z Gdyni i Koncept z Warszawy) o dokonanie zmowy przetargowej w post臋powaniu organizowanym w 2015 roku przez Komend臋 G艂贸wn膮 Policji pt. 鈥瀝ozbudowa sieci szyfrowej poprzez dostaw臋 i konfiguracj臋 urz膮dze艅 kryptograficznych wraz z odpowiedni膮 infrastruktur膮 centrum zarz膮dzania鈥.

W przedmiotowym przetargu sp贸艂ka Enigma Systemy Ochrony Informacji przygotowa艂a oferty podwykonawcze pozosta艂ym sp贸艂kom tj. Enamor i Koncept. Ceny zaproponowane przez dw贸ch ostatnich przedsi臋biorc贸w by艂y takie same (22 mln z艂otych). Oferty te by艂y jednak znacznie wy偶sze ni偶 szacunkowa warto艣膰 zam贸wienia okre艣lona przez zamawiaj膮cego na kwot臋 blisko 17 mln z艂. Z kolei oferta z艂o偶ona przez Enigm臋 przewidywa艂a, 偶e warto艣膰 zam贸wienia wynosi膰 ma blisko 15 mln z艂. Dla por贸wnania warto艣膰 zam贸wienia okre艣lona przez czwartego uczestnika przetargu (Krypton Polska) wynosi艂a blisko 6 mln z艂.

W ocenie Prezesa UOKiK propozycje Enamor i Koncept mog艂y by膰 ofertami kurtuazyjnymi – mog膮 stanowi膰 zmow臋 przetargow膮 polegaj膮c膮 na z艂o偶eniu ofert kurtuazyjnych. Mechanizm ten zak艂ada, 偶e przedsi臋biorca sk艂ada ofert臋, kt贸ra jest mniej korzystna dla zamawiaj膮cego od prawdopodobnej oferty zwyci臋zcy przetargu, co ma wywo艂a膰 wra偶enie u zamawiaj膮cego, 偶e cena konkurenta jest ra偶膮co niska.

W ww. spos贸b podmioty mog艂y pr贸bowa膰 wykaza膰, 偶e cena z艂o偶ona przez Krypton Polska jest ra偶膮co niska i wyeliminowa膰 tego przedsi臋biorc臋 z przetargu. Je偶eli jednak nie uda艂oby si臋 wyeliminowa膰 tego podmiotu z przetargu sp贸艂ki nadal mia艂y szanse na pozyskanie zam贸wienia. Zgodnie z warunkami przetargu, zamawiaj膮cy przewidzia艂 przeprowadzenie aukcji elektronicznej w przypadku, gdyby wp艂yn臋艂y co najmniej trzy niepodlegaj膮ce odrzuceniu oferty. W ramach aukcji elektronicznej uczestnicy mogliby sk艂ada膰 oferty zawieraj膮ce ni偶sze ceny ni偶 pierwotne.

Za udzia艂 w porozumieniu ograniczaj膮cym konkurencje w postaci zmowy przetargowej grozi kara finansowa do 10% obrotu danego przedsi臋biorcy.

2. Prezes UOKiK przedstawi艂 kolejne istotne pogl膮dy w sprawach klauzul waloryzacyjnych

W sprawach tocz膮cych si臋 przeciwko bankom w przedmiocie op艂at pobranych na podstawie聽klauzul waloryzacyjnych Prezes UOKiK odni贸s艂 si臋 do聽sposobu obliczania oprocentowania. We wszystkich sprawach Prezes UOKiK podzieli艂 stanowisko konsument贸w i wskaza艂, 偶e na mocy聽zakwestionowanych postanowie艅 banki mog膮 w rzeczywisto艣ci dowolnie ustala膰 t臋 warto艣膰, przy czym kredytobiorcy nie s膮 w stanie zweryfikowa膰, czym kieruj膮 si臋 banki w podejmowaniu decyzji o wysoko艣ci kurs贸w walut i oprocentowania. Z tego wzgl臋du klauzule te zosta艂y uznane za Prezesa UOKiK za niedozwolone.

W kolejnych sprawach Prezes UOKiK, podkre艣li艂, 偶e banki nie informuj膮 kredytobiorc贸w, jakie s膮 warunki ubezpieczenia niskiego wk艂adu w艂asnego, jego zakres ani w jaki spos贸b przedsi臋biorca wylicza op艂aty z tego tytu艂u. Ponadto podkre艣lono, 偶e koszty za ubezpieczenie niskiego wk艂adu w艂asnego obci膮偶aj膮 kredytobiorc贸w kosztami 艣wiadczenia, a jedynym beneficjentem tego 艣wiadczenia jest bank. Prezes UOKiK uzna艂 przedmiotowe postanowienia za sprzeczne z dobrymi obyczajami i ra偶膮co naruszaj膮ce interesy konsument贸w.

Prezes UOKiK zakwestionowa艂聽r贸wnie偶 klauzule waloryzacyjne. Na mocy聽tych klauzul banki ustalaj膮 spos贸b wyliczania wysoko艣ci kwoty i poszczeg贸lnych rat kredytu w oparciu o kursy kupna i sprzeda偶y franka szwajcarskiego zawarte w tabeli, przy czym kredytobiorcy nie s膮 w stanie zweryfikowa膰, czym kieruj膮 si臋 banki w podejmowaniu decyzji o wysoko艣ci kurs贸w walut. Z tej przyczyny, w ocenie Prezesa UOKiK, klauzule waloryzacyjne powinny zosta膰 uznane za niedozwolone.

3. Nowa strona internetowa zawieraj膮ca tre艣ci dotycz膮ce zwalczania praktyk ograniczaj膮cych konkurencj臋

Nowa strona internetowa (konkurencja.uokik.gov.pl) w za艂o偶eniu ma stanowi膰 ma kompendium wiedzy na temat kompetencji i dzia艂a艅 Prezesa UOKiK w zakresie ochrony konkurencji. Strona zawiera m.in. informacje o tym, jakie dzia艂ania mog膮 narusza膰 prawo, rozstrzygni臋cia kt贸re mo偶e wyda膰 Prezes UOKiK, a tak偶e dotycz膮ce programu 艂agodzenia kar leniency.

Ponadto ww. strona internetowa ma stanowi膰 anonimow膮 platform臋 kontaktu mi臋dzy sygnalistami (podmiotami maj膮cymi wiedz臋 o niedozwolonym postanowieniu lub zachowaniu przedsi臋biorc贸w, kt贸re naruszaj膮 konkurencj臋), a organami zajmuj膮cymi si臋 ochron膮 konkurencji.

PRAWO ZAM脫WIE艃 PUBLICZNYCH

 1. Informacje o zakresie podwykonawstwa nie podlegaj膮 uzupe艂nieniu w trybie art. 26 ust. 3 PZP

Krajowa Izba Odwo艂awcza wyrokiem z dnia 20 lutego 2017 r. (sygn. akt KIO 236/17) stwierdzi艂a wyst膮pienie podstawy do odrzucenia oferty wykonawcy – jako merytorycznie niezgodnej z tre艣ci膮 SIWZ – z uwagi na brak oznaczenia zakresu rob贸t do powierzenia podwykonawcom. Zdaniem KIO, nie stwarza to po stronie zamawiaj膮cego obowi膮zku 偶膮dania uzupe艂nienia wst臋pnego o艣wiadczenia w zakresie wskazania firm podwykonawc贸w oraz braku podstaw do ich wykluczenia, a tym samym czyni bezprzedmiotowym zarzut naruszenia art. 36b ust. 1 ustawy PZP.

W post臋powaniu, zamawiaj膮cy za偶膮da艂 od wykonawc贸w, aby wskazali w ofertach firmy podwykonawc贸w. Ponadto korzystaj膮c z art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy PZP, za偶膮da艂 te偶 wskazania informacji o podwykonawcach w sk艂adanym o艣wiadczeniu w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udzia艂u w post臋powaniu.

Wykonawca w z艂o偶onej ofercie umie艣ci艂 informacj臋, 偶e 鈥瀦amierza powierzy膰 podwykonawcom roboty niezastrze偶one przez zamawiaj膮cego w SIWZ鈥 i 鈥炁糴 nazwy firm podwykonawc贸w nie s膮 znane na dzie艅 z艂o偶enia oferty鈥. Zamawiaj膮cy uzna艂 w zwi膮zku z tym, 偶e tre艣膰 z艂o偶onej oferty nie odpowiada tre艣ci SIWZ, co skutkowa艂o jej odrzuceniem na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.

W ocenie KIO takie zachowanie wykonawcy by艂o oczywi艣cie wadliwe, poniewa偶 nie zosta艂y skonkretyzowane roboty do powierzenia podwykonawcom, a skoro zamawiaj膮cy nie zastrzega艂 偶adnych kluczowych rob贸t do osobistego wykonania przez wykonawc臋, to wykonawca na podstawie z艂o偶onego o艣wiadczenia 鈥 m贸g艂by na postawie art. 140 ust. 1 ustawy PZP 鈥 powierzy膰 ca艂o艣膰 rob贸t podwykonawcom, czego ustawa PZP nie dozwala.聽 Przes膮dza艂o to o obowi膮zku odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, poniewa偶 istotne zobowi膮zanie w ofercie nie odpowiada艂o tre艣ci wyznaczonej w SIWZ oraz narusza艂o bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮ce przepisy ustawy PZP.

KIO uzna艂a poza tym, 偶e odst臋pstwo ma przy tym charakter nienaprawialny, przy zastosowaniu art. 87 ust. 1 i ust. 3 ustawy PZP. Skonkretyzowanie zakresu podwykonawstwa musia艂oby si臋 bowiem wi膮za膰 ze zmian膮 tre艣ci oferty po up艂ywie terminu sk艂adania ofert, czego art. 87 ust. 1 ustawy PZP zakazuje. Uzupe艂nianie lub wyja艣nianie oferty nie mo偶e prowadzi膰 do naruszenia norm odnosz膮cych si臋 do niezmienno艣ci zawartego w ofercie zobowi膮zania.

2. Zalecenia Rady Ministr贸w dotycz膮ce aspekt贸w spo艂ecznych w zam贸wieniach publicznych.

Rada Ministr贸w wyda艂a zalecenia w sprawie uwzgl臋dniania przez kierownik贸w administracji rz膮dowej aspekt贸w spo艂ecznych w zam贸wieniach publicznych. Poni偶ej najwa偶niejsze wskaz贸wki wynikaj膮ce dla zamawiaj膮cych z tego dokumentu.

W艣r贸d zalece艅 mo偶na wyodr臋bni膰 4 wa偶ne wskaz贸wki:

 • Kierownicy administracji rz膮dowej s膮 zobowi膮zani dba膰 o to, by w jednostkach, kt贸rymi kieruj膮, aspekty spo艂eczne, w tym w szczeg贸lno艣ci klauzule spo艂eczne, by艂y uwzgl臋dniane w mo偶liwie jak najszerszym zakresie oraz w jak najwi臋kszej liczbie post臋powa艅 o udzielenie zam贸wienia publicznego.
 • Kierownicy sporz膮dzaj膮cy plany post臋powa艅 o udzielenie zam贸wienia publicznego na ka偶dy rok bud偶etowy b臋d膮 musieli dokona膰 wst臋pnej analizy mo偶liwo艣ci uwzgl臋dnienia aspekt贸w spo艂ecznych w planowanych do udzielenia zam贸wieniach. Powinni te偶 sprawdza膰 mo偶liwo艣膰 uwzgl臋dnienia takich aspekt贸w przy udzielaniu zam贸wie艅 publicznych nieobj臋tych procedurami okre艣lonymi ustaw膮 Pzp.
 • Umowy w sprawach zam贸wie艅 publicznych okre艣laj膮ce spo艂eczne wymagania zwi膮zane z realizacj膮 zam贸wienia powinny zawiera膰 uprawnienia kontrolne zamawiaj膮cego oraz przewidywa膰 stosowne sankcje, kt贸re pozwol膮 zamawiaj膮cemu na skuteczne egzekwowanie stosowania przez wykonawc贸w tych wymaga艅 na etapie realizacji zam贸wienia.
 • W trakcie przygotowania i prowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego rekomenduje si臋 korzystanie z publikacji oraz innych materia艂贸w dotycz膮cych aspekt贸w spo艂ecznych w zam贸wieniach publicznych, opracowanych przez Prezesa UZP.

Dokument przypomina tak偶e o tym, w jaki spos贸b ustawodawca umo偶liwia zamawiaj膮cym uwzgl臋dnienie aspekt贸w spo艂ecznych w prowadzonych post臋powaniach przetargowych. Mowa przyk艂adowo o: (1) zam贸wieniach zastrze偶onych, kt贸re umo偶liwiaj膮 zamawiaj膮cemu ograniczenie prawa ubiegania si臋 o dane zam贸wienie do wykonawc贸w zatrudniaj膮cych osoby niepe艂nosprawne (zak艂ad贸w pracy chronionej), a po nowelizacji z czerwca 2016 r., tak偶e do innych wykonawc贸w, kt贸rych dzia艂alno艣膰 lub dzia艂alno艣膰 ich wyodr臋bnionych organizacyjnie jednostek, kt贸re b臋d膮 realizowa艂y zam贸wienie, obejmuje spo艂eczn膮 i zawodow膮 integracj臋 os贸b b臋d膮cych cz艂onkami grup spo艂ecznie marginalizowanych, (2)聽art. 29 ust. 4 ustawy PZP聽okre艣laj膮cym szczeg贸lne wymagania zwi膮zane z realizacj膮 zam贸wienia, w艣r贸d kt贸rych, opr贸cz wymogu zatrudnienia przyk艂adowo wymienionych w tym przepisie grup os贸b spo艂ecznie marginalizowanych, ustawa wyra藕nie dopuszcza sformu艂owanie r贸wnie偶 innych wymaga艅 o charakterze spo艂ecznym, (3) art. 29 ust. 3a ustawy PZP, kt贸ra nak艂ada na zamawiaj膮cych obowi膮zek wymagania od wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o prac臋 os贸b wykonuj膮cych wskazane przez zamawiaj膮cego czynno艣ci w zakresie realizacji zam贸wienia na us艂ugi lub roboty budowlane, je偶eli wykonanie tych czynno艣ci polega na wykonywaniu pracy w spos贸b okre艣lony w art. 22 搂 1 Kodeksu pracy.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

S膮d Administracyjny w Szczecinie uzna艂, 偶e wymiana przewod贸w w istniej膮cej linii energetycznej albo podwieszenie dodatkowego kabla stanowi膮 bie偶膮c膮 eksploatacj臋 sieci i nie wymagaj膮 zg艂oszenia jak r贸wnie偶 pozwolenia na budow臋.

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nakaza艂 sp贸艂ce dostarczenie w wyznaczonym terminie dokument贸w, w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem samowolnie wykonanych rob贸t budowlanych zwi膮zanych z przebudow膮 odcinka linii elektroenergetycznej.

Sp贸艂ka w wywiedzionej skardze wykazywa艂a, 偶e dokonana przez ni膮 wymiana przewod贸w mia艂a na celu usuni臋cie zagro偶enia z powodu ich z艂ego stanu technicznego. Wojew贸dzki S膮d Administracyjny w Szczecinie uzna艂 zasadno艣膰 skargi. S膮d stwierdzi艂, 偶e prace, kt贸re przeprowadzi艂a skar偶膮ca sp贸艂ka nie wymaga艂y zg艂oszenia jak r贸wnie偶 pozwolenia na budow臋.

Zdaniem s膮du o ile przebudowa lub remont istniej膮cej sieci (s艂upy wraz z podwieszonymi przewodami) musi wi膮za膰 si臋 z ingerencj膮 w istniej膮ce trwa艂e elementy infrastruktury, to wymiana przewod贸w w istniej膮cej linii energetycznej albo podwieszenie dodatkowego kabla mieszcz膮 si臋 w zakresie bie偶膮cej eksploatacji sieci i nie s膮 obj臋te zakresem Prawa budowlanego.

Wyrok Wojew贸dzkiego S膮du Administracyjnego w Szczecinie z 29 grudnia 2016 roku, sygn. akt II SA/Sz 1042/16 (wyrok jest nieprawomocny).

PRAWO PRACY

Wynagrodzenie za czas urlopu

W zwi膮zku z przys艂uguj膮cym pracownikom prawem do wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, w praktyce cz臋sto pada pytanie o podstaw臋 obliczania tego wynagrodzenia.

W takiej sytuacji pracownikom przys艂uguje wynagrodzenie jakie by otrzymali, gdyby w tym czasie pracowali. Nale偶y wi臋c uwzgl臋dni膰 wynagrodzenie oraz inne 艣wiadczenia ze stosunku pracy. Przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego聽nie bierze si臋 jednak pod uwag臋 nale偶no艣ci pracowniczych, kt贸re maj膮 charakter nadzwyczajny, jednorazowy, nieperiodyczny lub kt贸re nie s膮 ekwiwalentem pracy wykonywanej przez pracownika. Wy艂膮czenie to obejmuje:

 • jednorazowe lub nieperiodyczne wyp艂aty za spe艂nienie okre艣lonego zadania b膮d藕 za okre艣lone osi膮gni臋cie;
 • wynagrodzenie za czas gotowo艣ci do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju;
 • gratyfikacje (nagrody) jubileuszowe;
 • wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, a tak偶e za czas innej usprawiedliwionej nieobecno艣ci w pracy;
 • ekwiwalent pieni臋偶ny za urlop wypoczynkowy;
 • dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego z tytu艂u zast臋pstwa s膮dowego;
 • wynagrodzenie za czas niezdolno艣ci do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w zwi膮zku z chorob膮 zaka藕n膮;
 • kwoty wyr贸wnania wynagrodzenia do wysoko艣ci minimalnego wynagrodzenia za prac臋;
 • nagrody z zak艂adowego funduszu nagr贸d i nale偶no艣ci przys艂uguj膮ce z tytu艂u udzia艂u w zysku lub w nadwy偶ce bilansowej;
 • odprawy emerytalne lub rentowe albo inne odprawy pieni臋偶ne;
 • wynagrodzenia i odszkodowania przys艂uguj膮ce w razie rozwi膮zania stosunku pracy.

ORZECZENIA

W艂oski S膮d uzna艂, 偶e n臋kanie s膮siad贸w zapachem sma偶enia i gotowania to forma podlegaj膮cego karze „molestowania zapachowego”

Mieszka艅cy bloku w miejscowo艣ci Monfalcone na p贸艂nocy W艂och wytoczyli pow贸dztwo przeciwko mieszka艅com parteru zarzucaj膮c im, 偶e dochodz膮cy z parterowego mieszkania zapach sma偶onego t艂uszczu oraz mocnych przypraw i dym, a tak偶e ha艂asy dochodz膮ce podczas gotowania s膮 bardzo dokuczliwe. S膮siedzi wskazywali, 偶e maj膮 wra偶enie, 偶e zapachy, dym i ha艂asy dochodz膮 z ich w艂asnej kuchni, a nie z lokalu po艂o偶onego kilka pi臋ter ni偶ej.

W艂oski S膮d podzieli艂 stanowisko s膮siad贸w i wyda艂 wyrok skazuj膮cy w sprawie dokuczliwych zapach贸w wobec os贸b gotuj膮cych we w艂asnej kuchni. S臋dziowie podzielili zatem wyrok skazuj膮cy na grzywn臋, wydany w ni偶szej instancji.