Ustawodawca ułatwia dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody powstałej na skutek naruszenia prawa konkurencji

W dniu 27 czerwca 2017 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 roku – o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji – dalej: Ustawa (Dz.U. z 2017 r. poz. 1132). Stanowi ona implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z dnia 26 listopada 2014 roku – w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii […]