Aktualności prawne

Newsletter prawny i gospodarczy MGS LAW – sierpień 2022 r.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zmiany w prawie, nowelizacje kodeksów i ustaw – informacje zebrane z końcem sierpnia 2022 r.

Newsletter prawny i gospodarczy przygotowany przez Zespół Kancelarii MGS LAW to syntetyczne informacje na temat zmian w prawie i aktualnego orzecznictwa.

PRAWO ENERGETYCZNE

  • Poselski projekt zamrożenia cen energii elektrycznej dla mikro- i małych przedsiębiorców
  • Projekt ustawy o dodatkach do źródeł ciepła
  • Szczyt ministrów energii UE
  • Projekt rozporządzenia w sprawie wymogów jakościowych dla wodoru

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  • Stanowisko UODO ws. kopiowania dowodów osobistych przez instytucje finansowe
  • Opinia EROD i EIOD dot. zwalczania wykorzystywania seksualnego dzieci w Internecie

PRAWO KARNE

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

PRAWO HANDLOWE

  • Planowane zmiany w Prawie Handlowym

PRAWO PRACY

  • Wzrost składki ZUS w 2023 roku

PROCESY FRANKOWE

  • Nowe orzecznictwo TSUE w sprawie „frankowiczów”

Zapraszamy do lektury!

PRAWO ENERGETYCZNE

Projekt ustawy o dodatkach do źródeł ciepła

Sejm pracuje nad projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Rozwiązania przewidziane w projekcie mają na celu m.in. zapewnienie wsparcia gospodarstwom domowym ogrzewanym pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym, gazem i olejem opałowym. Dodatek ma być jednorazowy i wynieść od 500 zł do 3000 zł, w zależności od źródła ciepła wykorzystywanego w gospodarstwie domowym, przy czym jego przyznanie nie jest uzależnione od progu dochodowego. W projekcie zaproponowano termin złożenia wniosku o wypłatę na 30 listopada 2022 r. Co ważne, warunkiem wymaganym do uzyskania dodatku będzie potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wnioski będą składane w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Z projektu ustawy wynika, że dodatek do źródeł ciepła nie będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, które złożyły wniosek bądź, którym przyznano dodatek do węgla.

Szczyt ministrów energii UE

Czechy,  sprawujące obecnie prezydencję w Radzie UE, na 9 września zwołały nadzwyczajną naradę ministrów ds. energii dotyczącą wzrostu cen energii. Celem spotkania jest omówienie propozycji Komisji Europejskiej mających zapobiec drastycznemu wzrostowi cen na rynku energii. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wskazuje, ze w ciągu roku ceny energii elektrycznej w państwach UE wzrosły prawie 10–krotnie, co wymusza przeprowadzenie reformy strukturalnej rynku energii. Wśród propozycji Komisji Europejskiej są limity cenowe na importowany z Rosji gaz, jak również obowiązkowe ograniczenie zużycia energii elektrycznej w godzinach szczytu. Obecnie toczą się dyskusje nad szczegółami pakietu rozwiązań, które dzielą poszczególne państwa członkowskie – najwięcej kontrowersji wzbudza kwestia formy limitu cenowego na gaz. Rozważane są różne warianty, w tym limit cenowy odnoszący się wyłącznie do  gazu kupowanego na rynku hurtowym, gazu importowanego z Rosji, czy też całości importu do UE (w tym LNG). Kolejnym obszarem rozmów jest opodatkowanie nadzwyczajnych zysków wygenerowanych przez koncerny energetyczne (tzw. windfall tax), przy czym brak jest konsensusu co do ostatecznego kształtu tego mechanizmu – omawiane są różne opcje, które zakładają m.in. prosty zwrot zysków lub dynamiczne limity cenowe, które zostają aktywowane po osiągnięciu określonych progów.

Projekt rozporządzenia w sprawie wymogów jakościowych dla wodoru

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia  w zakresie wymogów jakościowych dla wodoru. Podstawą rozwiązań zawartych w projekcie rozporządzenia są wytyczne do kontroli jakości wodoru oraz skroplonego gazu ziemnego (LNG) stosowane do napędu pojazdów samochodowych opracowane przez Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. Rozporządzenie stanowi odpowiedź na wejście w życie nowych przepisów, które wodór wykorzystywany do celów transportowych włączyły do polskiego systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw, czego konsekwencję nałożenie na producentów wodoru obowiązku został wystawiania certyfikatów jakości w oparciu o wykonane badania jakości. Powyższe wpływa na konieczność opracowania wymagań jakościowych dla wodoru wyznaczających odpowiednie parametry ilościowe i jakościowe.

Poselski projekt zamrożenia cen energii elektrycznej dla mikro- i małych przedsiębiorców

19 sierpnia 2022 r. do Sejmu trafił poselski projekt zmiany ustawy – Prawo energetyczne proponujący mechanizm zamrożenia cen energii elektrycznej dla mikro i małych przedsiębiorców.  W ramach określonego w projekcie rozwiązania spółki obrotu wobec odbiorców końcowych będących mikro- albo małymi przedsiębiorcami miałyby stosować ceny i stawki opłat za energię elektryczną w wysokości nie wyższej niż ceny i stawki opłat za energię elektryczną stosowane w dniu 30 czerwca 2022 r. Z tytułu stosowania tego mechanizmu w projekcie przewidziane zostały rekompensaty dla sprzedawców, które docelowo mają pochodzić z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. Jak wynika z uzasadnienia projektu, proponowana przez jego autorów zmiana jest jedynym możliwym rozwiązaniem pozwalającym uchronić przedsiębiorców przed bankructwem. Należy zaznaczyć, że projekt zawiera jedynie kierunkowe wskazanie rozwiązania problemu rosnących cen energii elektrycznej, bez szczegółowego odniesienia się do praktycznych aspektów jego zastosowania.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Stanowisko UODO ws. kopiowania dowodów osobistych przez instytucje finansowe

Wobec pojawiających się wątpliwości dot. możliwości kopiowania przez banki dowodów osobistych klientów, UODO po raz kolejny wyraził  stanowisko w sprawie.

UODO podkreśla, że z Prawa bankowego wynika uprawnienie banków do przetwarzania dla celów prowadzonej przez nie działalności bankowej informacji zawartych w dokumentach tożsamości osób fizycznych. Powyższe oznacza, że banki mogą przetwarzać dane osobowe klientów zawarte w dokumentach tożsamości, co nie jest jednak równoznaczne z uprawnieniem do tworzenia kopii tych dokumentów.

W ocenie UODO tworzenie kopii dokumentów tożsamości klientów znajduje uzasadnienie wyłącznie w przypadku konieczności zastosowania środków bezpieczeństwa wynikających

z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Co istotne przed przystąpieniem do wykonania kopii bank zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny, czy

w danym przypadku konieczne jest tworzenie kopii dowodu osobistego klienta.

Zgodnie bowiem z  zasadami ograniczenia celu i minimalizacji danych dane osobowe muszą być zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, a także adekwatne, stosowne i ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.

Opinia EROD i EIOD dot. zwalczania wykorzystywania seksualnego dzieci w Internecie

Podczas 68 posiedzenia plenarnego Europejska Rada Ochrony Danych i Europejski Inspektor Ochrony Danych przyjęli wspólną opinię dotyczącą wniosku Komisji Europejskiej w sprawie rozporządzenia mającego na celu zapobieganie niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych. Rozporządzenie zakłada m.in. nałożenie na dostawców usług dostępu do Internetu, dostawców usług hostingu a także sklepy z aplikacjami obowiązków dotyczących wykrywania, zwalczania, usuwania i blokowania w Internecie materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych (CSAM) a także nagabywanie dzieci w celach wykorzystania seksualnego. W trakcie posiedzenia poruszona została również kwestia utworzenia Centrum UE i sieci krajowych organów koordynacyjnych zajmujących się zwalczaniem wykorzystywania seksualnego dzieci w Internecie.

PRAWO KARNE

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Rada Ministrów poinformowała na łamach rządowej strony internetowej o wznowieniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości pracy nad nowelizacją ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Co istotne w temacie tym obradowano już 3 lata temu jednak projekt ustawy „utknął” bez dalszego biegu w Sejmie. Jak czytamy w informacji o projekcie, celem proponowanej ustawy ma być zwiększenie efektywności tego instrumentu, zwłaszcza w odniesieniu do zwalczania poważnej przestępczości gospodarczej i skarbowej. Wskazano także, iż potrzeba ulepszenia komentowanego instrumentu spowodowana jest jego dotychczasową znikomą skutecznością. Ponadto liczba spraw prowadzonych wobec podmiotów zbiorowych jest niewielka a wysokość kar wskazuje na stosowanie regulacji jedynie wobec małych podmiotów zbiorowych.

Do najważniejszych procedowanych zmian należeć mają m.in.:

– wprowadzenie nowego terminu „podmiotu zbiorowego”;

– wyeliminowanie konieczności doprowadzenia do uprzedniego skazania osoby fizycznej jako warunku dla odpowiedzialności podmiotu zbiorowego tzw. prejudykatu;

– wprowadzenie odpowiedzialności osób prawnych za przestępstwa popełnione na ich korzyść, bez względu na możliwość zidentyfikowania osoby fizycznej, która jest sprawcą czynu zabronionego;

– wskazanie przez ustawę kręgu osób, za które podmiot ten ponosił będzie odpowiedzialność, będą to przede wszystkim członkowie organów podmiotu zbiorowego, jeżeli ich działania nie stanowią działania samego organu, osoby działające m.in. na podstawie pełnomocnictwa lub prokury oraz osoby będące pracownikami podmiotu zbiorowego – warunkiem odpowiedzialności za ich czyny ma być uzyskanie przez podmiot zbiorowy korzyści, choćby niemajątkowej, lub możliwość jej uzyskania;

– wskazanie przesłanek zawinienia przez podmiot zbiorowy, które obejmują winę w wyborze albo nadzorze oraz tak zwaną winę organizacyjną;

https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-odpowiedzialnosci-podmiotow-zbiorowych-za-czyny-zabronione-pod-grozba-kary

PRAWO HANDLOWE

Planowane zmiany w Prawie Handlowym

Wraz z początkiem sierpnia Ministerstwo Sprawiedliwości zgłosiło nowy projekt zmiany Kodeksu spółek handlowych. Projekt ma na celu implementacje do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2121 z 27 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w sprawie transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek. Przepisy projektu zawierają propozycję ochrony prawnej wierzycieli przy operacjach transgranicznych przyznając im możliwość zwrócenia się do sądu o ustanowienie zabezpieczeń w terminie miesiąca od ujawnienia lub udostępnienia jej planu takiej operacji, przy jednoczesnym uwiarygodnieniu, że przeprowadzenie konkretnej operacji transgranicznej może być zagrożeniem dla zaspokojenia ich roszczeń oraz że nie uzyskali odpowiednich zabezpieczeń od spółki.

Zgodnie z założeniami projektu wspólnicy, którzy zagłosowali przeciwko danej operacji transgranicznej mogą zażądać odkupu ich udziałów albo akcji w spółce przekształcanej. Co więcej, wspólnik który zażądał odkupu i nie zgadza się na cenę odkupu, może wnieść powództwo o dodatkowe wynagrodzenie pieniężne w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały o przekształceniu transgranicznym.

W stosunku do pracowników projekt zakłada przyznanie im ogólnych uprawnień ochronnych jak możliwość składania uwag do planu operacji transgranicznej oraz prawa do przeglądania dokumentów m.in.: planu przekształcenia transgranicznego; sprawozdań finansowych oraz sprawozdań zarządów z działalności spółki przekształcanej za trzy ostatnie lata obrotowe.

Założeniem projektu jest także poszerzenie zakresu sądu rejestrowego. W razie gdyby doszło do podejrzenia nadużycia w stosunku do pracowników, sędzia będzie mógł przeprowadzić konsultacje z właściwymi organami oraz wyznaczyć biegłego.

https://legislacja.gov.pl/projekt/12362751/katalog/12901057#12901057

PRAWO PRACY

Wzrost składki ZUS w 2023 roku.

30 sierpnia 2022 r. rząd przyjął projekt ustawy budżetowej. Prognozowane przeciętne wynagrodzenie w 2023 roku ma wynieść 6935 zł brutto. Podstawa wysokości składek ZUS dla przedsiębiorców stanowi 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na dany rok. W przyszłym roku stanowić będzie kwotę 4161 zł. Minimalne składki ZUS na rok 2023 wyniosą więc 1418,48 zł (bez składki zdrowotnej). Wysokość minimalnej składki w 2022 roku to 1211,28 zł. Oznacza to najwyższą jednorazową podwyżkę składki w historii bo aż o 207,20 zł miesięcznie.

Wysokość składek dla przedsiębiorców będzie prezentować się następująco:

            emerytalna (19,52 proc.) — 812 zł 23 gr

            rentowa (8 proc.) — 332 zł 88 gr

            wypadkowa (1,67 proc.) — 69 zł 49 gr

            chorobowa (2,45 proc., nieobowiązkowa) — 101 zł 94 gr

            Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (2,45 proc.) — 101 zł 94 gr

PROCESY FRANKOWE

Nowe orzecznictwo TSUE w sprawie „frankowiczów”

Na 8 września 2022 r. wyznaczono połączoną rozprawę Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach C-80/21, C-81/21, C-82/21. Wszystkie z wymienionych dotyczą kwestii kredytów frankowych. Przypominamy, że rozstrzygnięcie w tym zakresie miało zapaść już w marcu, jednak odroczono termin posiedzenia aż do września. Sąd Rejonowy w Warszawie zwrócił się z pytaniami prejudycjalnymi do TSUE zawieszając toczące się postępowania w przedmiocie umów frankowych. TSUE rozstrzygnąć ma kwestię uznania  warunków umownych odnoszących się do wypłaty oraz spłaty kredytu za częściowo abuzywne oraz kwestię zagadnienia czy po uznaniu za abuzywne postanowień umownych określających klauzulę przeliczeniową można wypełnić powstałą lukę kursem średnim NBP.

Ponadto, dnia 12 października 2022r. TSUE rozstrzygnąć ma zagadnienie tzw. bezumownego korzystania z kapitału. Obecnie przed polskimi sądami toczą się postępowania, w których banki zgłosiły roszczenia przeciwko kredytobiorcom domagając się od nich wynagrodzeń i opłat za „bezumowne korzystanie z kapitału”. Swoją strategię oparły na chęci zniechęcenia kredytobiorców do kierowania do Sądów spraw o uznanie umów frankowych za nieważne. Przy rozstrzygnięciu zasadności takiego świadczenia przewiduje się, że TSUE oprze je na treści Dyrektywy unijnej 93/13, która jednoznacznie stoi po stronie konsumentów. Wobec powyższego przegrana banków w toczących się procesach o tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu może spowodować wielomilionowe koszty dla tych instytucji.

Mamy nadzieję, że ten wybór tematów przypadł Państwu do gustu. Zapraszamy do obserwowania nas na bieżąco w AKTUALNOŚCIACH  i naszych mediach społecznościowych

www.mgs-law.eu (1)
Energetyka

Newsletter prawny MGS LAW – energetyka – maj 2024 r.

Aktualny newsletter MGS LAW obejmuje najnowsze informacje o zmianach w prawie energetycznym, o projektach i nowelizacjach kodeksów i ustaw.        PRAWO ENERGETYCZNE Projekt ustawy o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym Wejście w życie rozporządzenia REMITII Zapowiedź Prawa wodorowego Plan ochrony infrastruktury energetycznej Zespół ds. wydzielenia

Czytaj więcej »
O Nas

Anna Miałkowska, aplikantka adwokacka MGS LAW

Z wielką przyjemnością przedstawiamy dziś Państwu Annę Miałkowską, aplikantkę adwokacką w Zespole MGS LAW.   Anna Miałkowska w MGS LAW zajmuje się bieżącą obsługą spółek prawa handlowego, reprezentuje Klientów w sporach sądowych i pozasądowych oraz czynnie wspiera działalność kancelarii. Anna Miałkowska ma doświadczenie w doradztwie osobom fizycznym i prawnym, w szczególności w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego

Czytaj więcej »
O Nas

Nowe biuro w Warszawie MGS LAW

Z przyjemnością informujemy, że w związku ze stałym rozwojem Kancelarii, wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, otworzyliśmy dla Państwa nowe biuro w Warszawie.   Nowa, dodatkowa lokalizacja MGS LAW w Warszawie będzie udogodnieniem przy obsłudze naszych obecnych, jak i przyszłych Klientów ze stolicy i innych miejsc z Polski i zza granicy. Kancelaria MGS LAW w Warszawie, otwarta z początkiem

Czytaj więcej »