Prawne podsumowanie miesi膮ca: stycze艅 2016

Prawne podsumowanie miesi膮ca: stycze艅 2016

Przedstawiamy Pa艅stwu poni偶ej prawne podsumowanie miesi膮ca: stycze艅 2016r, a w nim:

PRAWO ENERGETYCZNE

 • Informacja w sprawie obowi膮zku zg艂aszania Agencji ds. Wsp贸艂pracy Organ贸w Regulacji Energetyki (ACER) danych dotycz膮cych transakcji zawieranych na hurtowych rynkach energii oraz danych podstawowych
 • Prezes URE informuje o braku wdro偶enia opinii wydanej przez ACER
 • Komisja Europejska pracuje nad regulacjami zwi臋kszaj膮cymi bezpiecze艅stwo gazowe

PRAWO OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENT脫W

 • Decyzje Prezesa UOKiK w sprawie ujemnego oprocentowania um贸w o kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich
 • Obowi膮zek pracownik贸w instytucji finansowych przekazywania klientom danych w spos贸b jasny, jednoznaczny i niewprowadzaj膮cy w b艂膮d

PRAWO CYWILNE I GOSPODARCZE

Nowelizacja ustawy o terminach zap艂aty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niekt贸rych innych ustaw

PRAWO PODATKOWE

W dniu 15 stycznia 2016 roku zosta艂a przyj臋ta i opublikowana ustawa o podatku od niekt贸rych instytucji finansowych. Ustawa wejdzie w 偶ycie w dniu 1 lutego 2016 roku.

PRZEGL膭D ORZECZNICTWA

 • Osadzony ma prawo dost臋pu do stron internetowych z informacj膮 prawn膮
 • Wyja艣nienia S膮du Najwy偶szego dotycz膮ce mo偶liwo艣ci dochodzenia kwoty 40 euro tytu艂em koszt贸w odzyskania nale偶no艣ci od kontrahenta
 • Orzeczenia s膮d贸w s膮 danymi publicznymi
 • S膮d Najwy偶szy o klauzulach niedozwolonych
 • Odszkodowanie za op贸藕nienie w dostarczeniu szat liturgicznych papie偶a dla pracowni krawieckiej
 • Zwierz臋ciu, kt贸ry samodzielnie wykona艂 swoje zdj臋cie nie przys艂uguj膮 prawa autorskie do wykonanego utworu

PRAWO ENERGETYCZNE

 • Informacja w sprawie obowi膮zku zg艂aszania Agencji ds. Wsp贸艂pracy Organ贸w Regulacji Energetyki (ACER) danych dotycz膮cych transakcji zawieranych na hurtowych rynkach energii oraz danych podstawowych

W dniu 7 kwietnia 2016 roku wejdzie w 偶ycie obowi膮zek przekazywania ACER danych na temat wybranych transakcji zawieranych na hurtowych rynkach energii, wynikaj膮cy z rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1227/2011 w sprawie integralno艣ci i przejrzysto艣ci hurtowego rynku energii (REMIT) oraz rozporz膮dzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1348/2014.

W zwi膮zku z powy偶szym, Prezes Urz臋du Regulacji Energetyki wyda艂 kr贸tk膮 informacj臋 dotycz膮c膮 realizacji tego obowi膮zku zawieraj膮c膮 informacj臋 o podmiotach, kt贸re zosta艂y obci膮偶one tym obowi膮zkiem, rodzajach transakcji podlegaj膮cych raportowaniu oraz terminach przekazywania informacji.

殴r贸d艂o: http://www.ure.gov.pl

 • Prezes URE informuje o braku wdro偶enia opinii wydanej przez ACER

W dniu 23 wrze艣nia 2015 roku ACER, na wniosek Prezesa Urz臋du Regulacji Energetyki, wyda艂a opini臋 Nr 09/2015 w sprawie zgodno艣ci decyzji krajowych organ贸w regulacyjnych zatwierdzaj膮cych metody alokacji transgranicznych zdolno艣ci przesy艂owych w regionie Europy 艢rodkowo-Wschodniej z rozporz膮dzeniem (WE) nr 714/2009 oraz wytycznymi w sprawie zarz膮dzania i alokacji dost臋pnej zdolno艣ci przesy艂owej po艂膮cze艅 wzajemnych mi臋dzy systemami krajowymi zawartymi w za艂膮czniku I do rozporz膮dzenia.

W tre艣ci ww. opinii ACER wskaza艂a, 偶e brak skoordynowanego mechanizmu alokacji zdolno艣ci przesy艂owych na granicy niemiecko-austriackiej stanowi naruszenie Rozporz膮dzenia (WE) nr 714/2009, dlatego te偶 konieczne jest zaimplementowanie mechanizmu alokacji zdolno艣ci przesy艂owych na聽 granicy niemiecko-austriackiej, podobnie jak to ma miejsce na聽 pozosta艂ych granicach regionu CEE. W rezultacie powy偶szego ACER wezwa艂 regulator贸w i operator贸w system贸w przesy艂owych regionu Europy 艢rodkowo-Wschodniej do okre艣lonych dzia艂a艅, maj膮cych na celu przeciwdzia艂anie ww. zjawisku. 艢rodki zaradcze, wymienione w opinii, mia艂y polega膰 na:

 1. Przedstawieniu, w ci膮gu 4 miesi臋cy od wydania opinii, harmonogramu wdro偶enia skoordynowanych procedur alokacji mocy przesy艂owych na granicy niemiecko-austriackiej. Harmonogram powinien by膰 tak roz艂o偶ony w czasie, aby OSP oraz uczestnicy rynku mogli przygotowa膰 si臋 na nadchodz膮ce zmiany i dostosowa膰 si臋 do 聽nowych zasad,
 2. Niezw艂ocznym wdro偶eniu w regionie Europy 艢rodkowo-Wschodniej metody 艂膮czenia rynk贸w krajowych聽Market Coupling聽z uwzgl臋dnieniem rzeczywistych przep艂yw贸w energii w sieci tzw.聽Flow-Based Market Coupling,
 3. Przeprowadzeniu, w ci膮gu 4 miesi臋cy od przyj臋cia opinii, oceny, czy dotychczasowe 艣rodki zapobiegawcze s膮 wystarczaj膮ce, aby zapewni膰 bezpiecze艅stwo systemu oraz czy konieczne jest wprowadzenie dodatkowych 艣rodk贸w zapobiegawczych w regionie dla zapewnienia bezpiecze艅stwa systemu do czasu wprowadzenia zasad alokacji na 聽granicy niemiecko-austriackiej,
 4. Dokonaniu oceny przez regulator贸w i OSP z terenu Niemiec i Austrii dotycz膮cej konieczno艣ci wprowadzenia ewentualnych przej艣ciowych 艣rodk贸w zaradczych dla uczestnik贸w rynku w zwi膮zku z wprowadzeniem skoordynowanych zasad alokacji mocy przesy艂owych na granicy niemiecko-austriackiej,
 5. Dalszym wspieraniu przez wszystkie zainteresowane strony przej艣ciowego procesu integracji do czasu implementacji skoordynowanych zasad alokacji mocy przesy艂owych na granicy niemiecko-austriackiej. Wsparcie to mo偶e wi膮za膰 si臋 z 聽przyj臋ciem zasad zarz膮dzania ograniczeniami w regionie Europy 艢rodkowo-Wschodniej, kt贸re nie s膮 w pe艂ni zgodne z przepisami rozporz膮dzenia 714/2009 i 聽Aneksem do niego, do czasu wprowadzenia 艣rodk贸w rekomendowanych przez ACER w niniejszej opinii.

W przewidzianym w opinii czasie tj. w terminie do dnia 24 stycznia 2016 roku, pomimo prowadzonych negocjacji, regulatorzy oraz operatorzy, nie uzgodnili wsp贸lnego stanowiska w odniesieniu do wszystkich zalece艅 ACER wyra偶onych w ww. dokumencie. Oznacza to, 偶e opinia nie zosta艂a wdro偶ona. Zgodnie z kompetencjami ACER okre艣lonymi w Rozporz膮dzeniu 713/2009, ACER ma teraz obowi膮zek poinformowania Komisji Europejskiej o zaistnia艂ej sytuacji.

殴r贸d艂o: http://www.ure.gov.pl

 • Komisja Europejska pracuje nad regulacjami zwi臋kszaj膮cymi bezpiecze艅stwo gazowe

Komisja Europejska rozpocz臋艂a prace nad dokumentem, kt贸ry ma zwi臋kszy膰 solidarno艣膰 pa艅stw cz艂onkowskich i wsp贸艂prac臋 regionaln膮 w razie ewentualnych zak艂贸ce艅 w dostawie paliwa gazowego.

Jednym z postulowanych rozwi膮za艅 ma by膰 umo偶liwienie pa艅stwom Unii Europejskiej oraz przedsi臋biorstwom uprawnienia do wsp贸lnych zakup贸w paliwa gazowego, z zastrze偶eniem, 偶e wsp贸lne zakupy maj膮 by膰 mo偶liwe tylko w razie niedobor贸w b艂臋kitnego paliwa. Komisja Europejska zamierza r贸wnie偶 wprowadzi膰 mechanizm uprawniaj膮cy j膮 do wgl膮du w umowy komercyjne w sprawie zakupu paliwa gazowego, a tak偶e w porozumienia mi臋dzyrz膮dowe przed ich zawarciem. Zwi臋kszenie solidarno艣ci mi臋dzy pa艅stwami cz艂onkowskimi ma si臋 objawia膰 przez wprowadzenie rozwi膮za艅 maj膮cych na celu umo偶liwienie uczestnikom rynku dzielenia si臋 surowcem w celu zaspokojenia potrzeb chronionych klient贸w (np. gospodarstw domowych) w przypadku ewentualnych perturbacji na rynku paliwa gazowego.

PRAWO OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENT脫W

 • Decyzje Prezesa UOKiK w sprawie ujemnego oprocentowania um贸w o kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich

W dniu 聽20 stycznia 2015 roku Prezes UOKiK wszcz膮艂 post臋powania wyja艣niaj膮ce聽wobec wszystkich bank贸w, kt贸re oferowa艂y kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich.
W stosunku do dw贸ch bank贸w – ING Bank 艢l膮ski S.A. oraz mBank S.A. – zosta艂y wydane pierwsze decyzje dotycz膮ce nieuwzgl臋dniania ujemnego oprocentowania.聽Sze艣膰 kolejnych post臋powa艅 jest w toku.

ING Bank 艢l膮ski S.A. dobrowolnie zobowi膮za艂 si臋 do zmiany praktyk tj. do uwzgl臋dnienia ujemnego oprocentowania kredyt贸w, przeliczenia oprocentowania stosowanego dotychczas wobec klient贸w oraz oddania klientom kwoty stanowi膮cej r贸偶nic臋 mi臋dzy dotychczasowym oprocentowaniem, a tym, kt贸re powinno obowi膮zywa膰 klient贸w wobec obni偶enia wska藕nika LIBOR. Natomiast mBank S.A. nie uwzgl臋dni艂 ujemnego oprocentowania聽kredyt贸w hipotecznych we frankach szwajcarskich, dlatego Prezes UOKiK nakaza艂 zaniechanie stosowania tej praktyki oraz usuni臋cie skutk贸w stwierdzonego naruszenia przez zwr贸cenie kredytobiorcom kwoty wynikaj膮cej z przeliczenia oprocentowania przyjmuj膮cego warto艣膰 ujemn膮.聽Dodatkowo mBANK S.A. zosta艂 obci膮偶ony kar膮 pieni臋偶n膮 w wysoko艣ci ponad 6,5 mln z艂otych.

Wszcz臋cie post臋powania wyja艣niaj膮cego przez Prezesa UOKiK by艂o konsekwencj膮 umocnienia si臋 franka szwajcarskiego wobec z艂otego na pocz膮tku poprzedniego roku oraz spadku poni偶ej zera warto艣ci wska藕nika LIBOR, co mia艂o bezpo艣rednie prze艂o偶enie na wysoko艣膰 rat kredyt贸w hipotecznych w tej walucie. Wska藕nik LIBOR jest bowiem uwzgl臋dniany przez banki przy obliczaniu oprocentowania kredyt贸w hipotecznych we frankach szwajcarskich. Zaistnienie powy偶szych zdarze艅 powinno doprowadzi膰 do zmniejszenia oprocentowania kredyt贸w hipotecznych we frankach szwajcarskich, a tym samym powinno doj艣膰 do spadku wysoko艣ci rat kredyt贸w; nie wszystkie banki jednak uwzgl臋dni艂y ujemne oprocentowanie w udzielonych i oferowanych kredytach.

殴r贸d艂o: https://uokik.gov.pl

 • Obowi膮zek pracownik贸w instytucji finansowych przekazywania klientom danych w spos贸b jasny, jednoznaczny i niewprowadzaj膮cy w b艂膮d

Prezes UOKiK w najnowszej decyzji dotycz膮cej Tax Care S.A. oraz S膮d Ochrony Konkurencji
i Konsument贸w w Warszawie w wyroku w sprawie Getin Noble Banku S.A. przypomnia艂,
偶e pracownicy instytucji finansowych musz膮 przekazywa膰 dane w spos贸b jasny, jednoznaczny i niewprowadzaj膮cy w b艂膮d. Jednocze艣nie powinni oni informowa膰 w takim samym stopniu zar贸wno o korzy艣ciach, jak i o ryzyku.

Post臋powanie przeciwko Tax Care S.A. zosta艂o wszcz臋te przez Prezesa UOKiK w nast臋pstwie z艂o偶enia przez konsument贸w licznych skarg co do produktu oferowanego przez ten podmiot dotycz膮cych – ubezpieczenie z elementem inwestycyjnym. Konsumenci podnosili, 偶e sp贸艂ka przedstawiaj膮c ofert臋 nie informowa艂a o faktycznych cechach produktu oraz o ryzyku zwi膮zanym z inwestycj膮, wskazuj膮 jedynie na mo偶liwe korzy艣ci. Po przeprowadzeniu post臋powania, Prezes UOKiK stwierdzi艂, 偶e Tax Care S.A. wprowadza艂a konsument贸w w b艂膮d co do rodzaju oferowanego produktu, okresu obowi膮zywania umowy, wysoko艣ci
i cz臋stotliwo艣ci op艂acania sk艂adki, przysz艂ych zysk贸w, ryzyka i op艂at zwi膮zanych z produktem, co skutkowa艂o wydaniem decyzji o zaniechaniu stosowania tej praktyki i na艂o偶eniu kary pieni臋偶nej聽w wysoko艣ci 770 990 z艂.

Wcze艣niej podobne zarzuty zosta艂y postawione przez Prezesa UOKiK wobec Getin Noble Bank S.A. W decyzji wydanej wobec tego banku wskazano, 偶e w膮tpliwo艣ci budzi艂y informacje przekazywane klientom dotycz膮ce grupowego ubezpieczenia na 偶ycie i do偶ycie
z ubezpieczeniowym funduszem kapita艂owym (Lucro聽oraz聽Plan Oszcz臋dno艣ciowy Bezpieczna Przysz艂o艣膰). Uznano bowiem, 偶e ryzyka zwi膮zane z ww. produktami nie zosta艂y wyeksponowane w wystarczaj膮cy spos贸b, w szczeg贸lno艣ci, 偶e wyja艣nienia dotycz膮ce mo偶liwo艣ci utraty oszcz臋dno艣ci zosta艂y napisane ma艂膮 czcionk膮 i niejasno, bran偶owym j臋zykiem, co mog艂o wprowadza膰 klient贸w w b艂膮d.

殴r贸d艂o: https://uokik.gov.pl

PRAWO CYWILNE I GOSPODARCZE

Nowelizacja ustawy o terminach zap艂aty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niekt贸rych innych ustaw

W dniu 1 stycznia 2016 roku wesz艂a w 偶ycie ustawa z dnia 9 pa藕dziernika 2015 roku zmianie ustawy o terminach zap艂aty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niekt贸rych innych ustaw.

Nowelizacja dotyczy mechanizmu naliczania odsetek za op贸藕nienie, odsetek ustawowych z Kodeksu cywilnego, a tak偶e odsetek maksymalnych. Zmiany zak艂adaj膮, 偶e wysoko艣膰聽odsetek聽ustawowych za op贸藕nienie聽stanowi膰 b臋dzie wysoko艣膰 r贸wn膮 sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punkt贸w procentowych聽(obecnie聽wynosi 7 %聽w stosunku rocznym), za艣 odsetki ustawowe sum臋 stopy referencyjnej NBP i
3,5 punkt贸w procentowych. Odsetki maksymalne nie mog膮 przekracza膰 dwukrotno艣ci odsetek ustawowych.

Zmianie uleg艂 r贸wnie偶 mechanizm naliczania odsetek w stosunku do przedsi臋biorc贸w, gdy偶 zamiast dotychczas naliczanych odsetek za op贸藕nienie naliczane b臋d膮 odsetki za op贸藕nienie w transakcjach handlowych, kt贸re stanowi膮 wysoko艣膰 r贸wn膮 sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i o艣miu punkt贸w procentowych.

Dotychczasowe regulacje znajd膮 zastosowanie do聽odsetek聽nale偶nych za okres do dnia 31 grudnia 2015 roku, natomiast do聽odsetek聽nale偶nych za okres聽od 1 stycznia 2016 roku聽stosuje si臋 przepisy znowelizowane.

PRAWO PODATKOWE

Ustawa o podatku od niekt贸rych instytucji finansowych

W dniu 15 stycznia 2016 roku zosta艂a przyj臋ta i opublikowana ustawa o podatku od niekt贸rych instytucji finansowych. Ustawa wejdzie w 偶ycie w dniu 1 lutego 2016 roku.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy jej celem jest pozyskanie dodatkowego 藕r贸d艂a finansowania wydatk贸w bud偶etowych, w szczeg贸lno艣ci wydatk贸w spo艂ecznych, o kt贸rych jest mowa w programie rz膮du. Ponadto ustawa ma na celu zwi臋kszenie udzia艂u sektora finansowego w finansowaniu wydatk贸w bud偶etowych. Podniesienie w ostatnich latach stawki podatku od towar贸w i us艂ug o 1 punkt procentowy zwi臋kszy艂o obci膮偶enia podatkowe spo艂ecze艅stwa o kwot臋 zbli偶on膮 do szacowanych dochod贸w bud偶etu pa艅stwa z tytu艂u przedmiotowego podatku. Jest wiec uzasadnione by sektor finansowy w wi臋kszym ni偶 dotychczas stopniu uczestniczy艂 w ponoszeniu obci膮偶e艅 podatkowych, tak jak ma to miejsce w innych pa艅stwach europejskich.

Podatek od niekt贸rych instytucji finansowych zosta艂 zdefiniowany jako podatek od aktyw贸w instytucji finansowych, do kt贸rych zaliczono m.in. banki krajowe, oddzia艂y bank贸w zagranicznych, sp贸艂dzielcze kasy oszcz臋dno艣ciowo-kredytowe, zak艂ady ubezpiecze艅 i zak艂ady reasekuracji oraz instytucje po偶yczkowe. Podstaw膮 opodatkowania jest nadwy偶ka sumy warto艣ci aktyw贸w podatnika, wynikaj膮ca z zestawienia obrot贸w i sald, ustalonego na ostatni dzie艅 miesi膮ca na podstawie zapis贸w na kontach ksi臋gi g艂贸wnej, z zastrze偶eniem, 偶e zobowi膮zane do zap艂acenia nowego podatku b臋d膮 instytucje, kt贸rych aktywna osi膮gn膮 okre艣lon膮 warto艣膰 np. 4 mld z艂, 2 mld z艂, 200 mld z艂.

Podatek wynosi 0,0366% podstawy opodatkowania miesi臋cznie.

PRZEGL膭D ORZECZNICTWA

 • Osadzony ma prawo dost臋pu do stron internetowych z informacj膮 prawn膮

Europejski Trybuna艂 Praw Cz艂owieka uzna艂, i偶 odm贸wienie osadzonemu dost臋pu do stron internetowych zawieraj膮cych informacje prawne, prowadzonych przez instytucje pa艅stwowe i Rad臋 Europy, stanowi艂o naruszenie prawa do wolno艣ci wypowiedzi.

Powy偶sze by艂o wynikiem rozpatrzenia skargi wniesionej przez obywatela Estonii, kt贸ry odbywa kar臋 do偶ywotniego pozbawienia wolno艣ci. Administracja zak艂adu karnego odmawia艂a skar偶膮cemu dost臋pu do stron internetowych prowadzonych przez Rad臋 Europy, esto艅skie ministerstwo sprawiedliwo艣ci i esto艅ski parlament, zawieraj膮cych tre艣膰, t艂umaczenia i om贸wienia orzecznictwa Europejskiego Trybuna艂u Praw Cz艂owieka, a tak偶e innego rodzaju informacje prawne. W ocenie skar偶膮cego informacje znajduj膮ce si臋 tych stronach interesowych by艂y mu potrzebne do przygotowania si臋 do post臋powa艅 s膮dowych, kt贸re tocz膮 si臋 w sprawach przeciwko niemu. Odmowa dost臋pu uzasadniana by艂a ochron膮 bezpiecze艅stwa, a tak偶e wzgl臋dami ekonomicznymi.

Wyrok zosta艂 wydany przez Europejski Trybuna艂 Praw Cz艂owieka w dniu 19 stycznia 2016 roku, Kalda przeciwko Estonii, skarga nr 17429/10.

 • Wyja艣nienia S膮du Najwy偶szego dotycz膮ce mo偶liwo艣ci dochodzenia kwoty 40 euro tytu艂em koszt贸w odzyskania nale偶no艣ci od kontrahenta

Zgodnie z ustaw膮 z聽dnia 8 marca 2013 roku o terminach zap艂aty w聽transakcjach handlowych wierzycielowi od dnia nabycia uprawnienia do naliczania odsetek ustawowych za op贸藕nienie w transakcjach handlowych przys艂uguje uprawnienie do naliczania od d艂u偶nika r贸wnowarto艣ci kwoty 40 euro stanowi膮cej rekompensat臋 za koszty odzyskiwania nale偶no艣ci. Kwota ta podlega przeliczeniu na z艂ote wed艂ug 艣redniego kursu euro og艂oszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesi膮ca poprzedzaj膮cego miesi膮c,
w kt贸rym 艣wiadczenie pieni臋偶ne sta艂o si臋 wymagalne.

Wyja艣nienia dotycz膮ce interpretacji ww. przepisu zosta艂y wyja艣nione w uchwale S膮du Najwy偶szego z dnia 11 grudnia 2015 r., sygn. akt聽III CZP 94/15, w kt贸rej s膮d stwierdzi艂, 偶e r贸wnowarto艣膰 kwoty 40 euro przys艂uguje wierzycielowi聽bez konieczno艣ci wykazywania, 偶e koszty te zosta艂y rzeczywi艣cie poniesione przez wierzyciela. Jednocze艣nie S膮d przypomnia艂, 偶e roszczenie o rekompensat臋 w wysoko艣ci 40 euro powstaje po up艂ywie termin贸w zap艂aty ustalonych w umowie lub ustalonych zgodnie z przepisami ustawy.

 • Orzeczenia s膮d贸w s膮 danymi publicznymi

Orzeczenia s膮dowe, jako wydane w sprawie przez s膮d w ramach jego dzia艂alno艣ci orzeczniczej, opartej na przepisach powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa, s膮 danymi publicznymi i podlegaj膮 co do zasady udost臋pnieniu. Przypomnia艂 o tym Wojew贸dzki S膮d Administracyjny w Gda艅sku w wyroku z dnia 9 wrze艣nia 2015 roku, sygn. akt II SAB/Gd 32/15.

 • S膮d Najwy偶szy o klauzulach niedozwolonych

Klauzule niedozwolone s膮 to postanowienia umowne, kt贸re zosta艂y uznane wyrokiem S膮du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w w Warszawie za niedozwolone, co skutkuje wpisaniem tych postanowieniem to specjalnego rejestru – rejestru klauzul niedozwolonych. W rezultacie postanowienia takie nie mog膮 by膰 stosowane w umowach zawieranych z konsumentami. W艣r贸d praktyk贸w prawa powsta艂y jednak w膮tpliwo艣ci interpretacyjne dotycz膮ce tego czy uznanie za niedozwolon膮 klauzuli stosowanej przez jednego przedsi臋biorc臋 oznacza, 偶e ta sama klauzula nie mo偶e by膰 stosowana w innych wzorcach umownych przez tego samego lub innego przedsi臋biorc臋 tj. czy wpisanie konkretnego postanowienia umownego do rejestru oznacza ca艂kowity zakaz jego stosowania przez pozosta艂ych uczestnik贸w obrotu.

Powy偶sze zagadnienie zosta艂o wyja艣nione przez S膮d Najwy偶szy w uchwale z dnia 20 listopada 2015 roku, sygn. akt III CZP 17/15, w kt贸rej stwierdzi艂, 偶e prawomocno艣膰 materialna wyroku uznaj膮cego postanowienie wzorca umowy za niedozwolone wy艂膮cza pow贸dztwo o uznanie za niedozwolone postanowienia tej samej tre艣ci normatywnej, stosowanego przez przedsi臋biorc臋 pozwanego w sprawie, w kt贸rej wydano ten wyrok, jednak nie wy艂膮cza pow贸dztwa o uznanie za niedozwolone postanowienia tej samej tre艣ci normatywnej, stosowanego przez przedsi臋biorc臋 nieb臋d膮cego pozwanym w sprawie, w kt贸rej wydano ten wyrok.

Powy偶sze oznacza, 偶e uznanie danego postanowienia stosowanego przez przedsi臋biorc臋 za niedozwolone wy艂膮cza mo偶liwo艣膰 wielokrotnego pozywania go przez r贸偶nych konsument贸w za t臋 sam膮 klauzul臋 niedozwolon膮. Jednocze艣nie uznanie danego postanowienia stosowanego przez konkretnego przedsi臋biorc臋 za niedozwolone dotyczy tylko tego przedsi臋biorcy, a wi臋c nie wy艂膮cza mo偶liwo艣ci stosowania tego samego postanowienia przez innych przedsi臋biorc贸w, a co za tym idzie wszcz臋cia przeciwko tym przedsi臋biorcom post臋powania o uznanie stosowanego postanowienia (kt贸re w stosunku do innego przedsi臋biorcy zosta艂o wpisane do rejestru) za klauzul膮 niedozwolon膮.

 • Odszkodowanie za op贸藕nienie w dostarczeniu szat liturgicznych papie偶a dla pracowni krawieckiej

Wyrokiem w艂oskiego s膮du w Turynie pracownia krawiecka, znajduj膮ca si臋 w miejscowo艣ci Santarcangelo di Romagna, otrzyma艂a wysokie odszkodowanie od firmy kurierskiej za op贸藕nienie, wynosz膮ce 12 dni, w dostarczeniu szat liturgicznych dla papie偶a Franciszka.

Pracownia otrzyma艂a zlecenie uszycia kompletu sutann dla papie偶a, kt贸re mia艂y zosta膰 wykorzystane do przewodniczenia uroczysto艣ciom Wielkiego Tygodnia. Ze wzgl臋du na zaniedbania mi臋dzynarodowego przedsi臋biorcy zajmuj膮cego si臋 transportem przesy艂ka zosta艂a dostarczona z op贸藕nieniem do odbiorcy, co doprowadzi艂o do nadszarpni臋cia wizerunku pracowni krawieckiej. S膮d uzna艂 za zasadne roszczenie powoda i nakaza艂 wyp艂aci膰 mu odszkodowanie. Wysoko艣膰 odszkodowania nie zosta艂a ujawniona, ale szacuje si臋 je na kilkaset tysi臋cy euro.

 • Zwierz臋ciu, kt贸ry samodzielnie wykona艂 swoje zdj臋cie nie przys艂uguj膮 prawa autorskie do wykonanego utworu

W 2011 roku makak, wykorzystuj膮c chwil臋 nieuwagi fotografa, w艂asnor臋cznie wykona艂 swoje zdj臋cie. Fotografia w kr贸tkim czasie sta艂a si臋 hitem Internetu. Nied艂ugo potem zdj臋cie wykonane przez zwierz臋 znalaz艂o si臋 w albumie wydanym przez fotografa, co spotka艂o si臋 z ogromn膮 krytyk膮 obro艅c贸w praw zwierz膮t. Organizacja chcia艂a, aby makak zosta艂 uznany za autora zdj臋膰, a wszystkie zyski ze sporych fotografii trafi艂y do faktycznego autora. Argumentacja przedstawiona przez obro艅c贸w praw zwierz膮t nie zosta艂a przyj臋ta pozytywnie przez s膮d federalny w San Francisco, kt贸ry stwierdzi艂, 偶e prawa autorskie nie rozci膮gaj膮 si臋 na zwierz臋ta.