Nowelizacja kodeksu pracy

Nowelizacja kodeksu pracy

Ju偶 niebawem, bo 22 lutego 2016 roku wchodz膮 w 偶ycie zmiany w Kodeksie pracy, kt贸re zrewolucjonizuj膮 zasady zawierania um贸w o prac臋 na czas okre艣lony. Poni偶ej przedstawiamy zestawienie najwa偶niejszych zmian oraz regulacji przej艣ciowych.

Rodzaje um贸w o prac臋

Po wej艣ciu w 偶ycie zmian w Kodeksie pracy b臋d膮 przewidziane tylko trzy rodzaje um贸w 鈥 umowa o prac臋 na czas nieokre艣lony, na czas okre艣lony i na okres pr贸bny. Nie b臋dzie ju偶 um贸w na czas wykonywania okre艣lonej pracy.

ZNOWELIZOWANE BRZMIENIE PRZEPISU:

Art. 25 K.P.

搂 1.Umow臋 o prac臋 zawiera si臋 na okres pr贸bny, na czas nieokre艣lony albo na czas okre艣lony.

搂 2.Umow臋 o prac臋 na okres pr贸bny, nieprzekraczaj膮cy 3 miesi臋cy, zawiera si臋 w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i mo偶liwo艣ci jego zatrudnienia w celu wykonywania okre艣lonego rodzaju pracy.

搂 3.Ponowne zawarcie umowy o prac臋 na okres pr贸bny z tym samym pracownikiem jest mo偶liwe:

1) je偶eli pracownik ma by膰 zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy;

2) po up艂ywie co najmniej 3 lat od dnia rozwi膮zania lub wyga艣ni臋cia poprzedniej umowy o prac臋, je偶eli pracownik ma by膰 zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy; w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres pr贸bny.

Kolejne umowy na czas okre艣lony

Zmienione przepisy zak艂ada膰 b臋d膮 mo偶liwo艣膰 zawarcia maksymalnie 3 um贸w o prac臋 na czas okre艣lony i jednocze艣nie, zar贸wno 偶adna z tych pojedynczych um贸w jak i umowy 艂膮cznie nie b臋d膮 mog艂y by膰 zawarte na czas d艂u偶szy ni偶 33 miesi膮ce. Czwarta umowa lub umowa po przekroczeniu 33 miesi臋cy b臋dzie z mocy prawa umow膮 o prac臋 na czas nieokre艣lony.

ZNOWELIZOWANE BRZMIENIE PRZEPISU:

Art. 251 K.P.

搂 1.Okres zatrudnienia na podstawie umowy o prac臋 na czas okre艣lony, a tak偶e 艂膮czny okres zatrudnienia na podstawie um贸w o prac臋 na czas okre艣lony zawieranych mi臋dzy tymi samymi stronami stosunku pracy, nie mo偶e przekracza膰 33 miesi臋cy, a 艂膮czna liczba tych um贸w nie mo偶e przekracza膰 trzech.

搂 2.Uzgodnienie mi臋dzy stronami w trakcie trwania umowy o prac臋 na czas okre艣lony d艂u偶szego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uwa偶a si臋 za zawarcie, od dnia nast臋puj膮cego po dniu, w kt贸rym mia艂o nast膮pi膰 jej rozwi膮zanie, nowej umowy o prac臋 na czas okre艣lony w rozumieniu 搂 1.

搂 3.Je偶eli okres zatrudnienia na podstawie umowy o prac臋 na czas okre艣lony jest d艂u偶szy ni偶 okres, o kt贸rym mowa w 搂 1, lub je偶eli liczba zawartych um贸w jest wi臋ksza ni偶 liczba um贸w okre艣lona w tym przepisie, uwa偶a si臋, 偶e pracownik, odpowiednio od dnia nast臋puj膮cego po up艂ywie okresu, o kt贸rym mowa w 搂 1, lub od dnia zawarcia czwartej umowy o prac臋 na czas okre艣lony, jest zatrudniony na podstawie umowy o prac臋 na czas nieokre艣lony.

Umowa na czas wykonywania okre艣lonej pracy

W miejsce dotychczasowej umowy na czas wykonywania okre艣lonej pracy, znowelizowany kodeks pracy przewidywa艂 b臋dzie szczeg贸lny rodzaj um贸w na czas okre艣lony, do kt贸rych nie b臋d膮 mia艂y zastosowania zasady przewidziane w znowelizowanym art. 251 搂 1 k.p., a wi臋c umowy te b臋d膮 mog艂y by膰 zawierane na okres d艂u偶szy ni偶 33 miesi膮ce. Te szczeg贸lne umowy uregulowane zostan膮 w art. 251 搂 4 k.p. o nast臋puj膮cym brzmieniu:

搂 4. Przepisu 搂 1 nie stosuje si臋 do um贸w o prac臋 zawartych na czas okre艣lony:

1) w celu zast臋pstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecno艣ci w pracy,

2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,

3) w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,

4) w przypadku gdy pracodawca wska偶e obiektywne przyczyny le偶膮ce po jego stronie

– je偶eli ich zawarcie w danym przypadku s艂u偶y zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezb臋dne w tym zakresie w 艣wietle wszystkich okoliczno艣ci zawarcia umowy.

Dodatkowo wskazane umowy b臋d膮 obligatoryjnie podlega艂y zg艂oszeniu do okr臋gowego inspektora pracy. Niewykonanie tego obowi膮zku stanowi膰 b臋dzie wykroczenie karane grzywn膮 w wysoko艣ci od 1.000,00 z艂 do 30.000,00 z艂. Obowi膮zek ten przewidziany b臋dzie w art. 251 搂 5 k.p.:

搂 5. Pracodawca zawiadamia w艂a艣ciwego okr臋gowego inspektora pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej, o zawarciu umowy o prac臋, o kt贸rej mowa w 搂 4 pkt 4, wraz ze wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia.

We wskazanych umowach cel ich zawarcia lub obiektywne przyczyny uzasadniaj膮ce ich zawarcie b臋d膮 musia艂y zosta膰 okre艣lone w tre艣ci samej umowy, zgodnie z nowym art. 29 搂 11 k.p.:

29 搂 11. W przypadku zawarcia umowy o prac臋 na czas okre艣lony w celu, o kt贸rym mowa w art. 251 搂 4 pkt 1-3, lub w przypadku, o kt贸rym mowa w art. 251 搂 4 pkt 4, w umowie okre艣la si臋 ten cel lub okoliczno艣ci tego przypadku, przez zamieszczenie informacji o obiektywnych przyczynach uzasadniaj膮cych zawarcie takiej umowy.

Okres wypowiedzenia um贸w o prac臋 na czas okre艣lony

Nowelizacja kodeksu pracy zak艂ada ujednolicenie okres贸w wypowiedzenia um贸w zawartych na czas okre艣lony oraz um贸w zawartych na czas nieokre艣lony. Okres wypowiedzenia tych um贸w b臋dzie jednolity i uzale偶niony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy (sumy okres贸w zatrudnienia niezale偶nie od przerw pomi臋dzy poszczeg贸lnymi okresami)

ZNOWELIZOWANE BRZMIENIE PRZEPISU:

Art. 36 K.P.

搂 1. Okres wypowiedzenia umowy o prac臋 zawartej na czas nieokre艣lony i umowy o prac臋 zawartej na czas okre艣lony jest uzale偶niony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

1) 2 tygodnie, je偶eli pracownik by艂 zatrudniony kr贸cej ni偶 6 miesi臋cy;

2) 1 miesi膮c, je偶eli pracownik by艂 zatrudniony co najmniej 6 miesi臋cy;

3) 3 miesi膮ce, je偶eli pracownik by艂 zatrudniony co najmniej 3 lata.

Przepisy przej艣ciowe

Przepisy dotychczas obowi膮zuj膮ce stosowa膰 nale偶y 鈥 pomimo wej艣cia w 偶ycie nowych regulacji 鈥 do um贸w o prac臋 na czas wykonywania okre艣lonej pracy oraz do um贸w o prac臋 na czas okre艣lony, je偶eli zosta艂y wypowiedziane przed dniem wej艣cia w 偶ycie nowelizacji.

Do um贸w na czas okre艣lony zawartych na okres maksymalnie 6 miesi臋cy albo um贸w takich zawartych na d艂u偶szy czas, w kt贸rych jednak nie przewidziano mo偶liwo艣ci ich rozwi膮zania za 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia, zastosowanie znajd膮 r贸wnie偶 wy艂膮cznie przepisy dotychczasowe. W zwi膮zku z tym, nawet po 22.02.2016 r. nie b臋dzie mo偶liwe ich rozwi膮zanie przez wypowiedzenie.

Umowy o prac臋 zawarte na okres d艂u偶szy ni偶 6 miesi臋cy, w kt贸rych zosta艂a zastrze偶ona mo偶liwo艣膰 ich wypowiedzenia, po 22.02.2016r. podlega膰 b臋d膮 wypowiedzeniu na zasadach znowelizowanych, a wi臋c z zastosowaniem okres贸w wypowiedzenia okre艣lonych w art. 36 k.p. (analogicznie jak w przypadku um贸w o prac臋 na czas nieokre艣lony). Jednak偶e sta偶 pracy, od kt贸rego uzale偶niony jest okres wypowiedzenia podlega 鈥瀢yzerowaniu鈥 i liczony b臋dzie od pocz膮tku od dnia 22.02.2016r.

W zakresie ustalenia 33-miesi臋cznego okresu obowi膮zywania um贸w o prac臋 na czas okre艣lony 鈥 z dniem 22.02.2016r. dotychczasowy okres, w kt贸rym strony stosunku pracy zwi膮zane by艂y umowami na czas okre艣lony podlega 鈥瀢yzerowaniu鈥. Tak wi臋c, 33-miesi臋czny okres liczony jest od dnia 22.02.2016r. Jednak umowa zawarta na czas okre艣lony, kt贸ra b臋dzie wi膮za艂a strony w dniu wej艣cia w 偶ycie nowych przepis贸w b臋dzie uwa偶ana za pierwsz膮 lub drug膮 umow臋 na czas okre艣lony z dopuszczalnego limitu tych um贸w (trwaj膮ca umowa b臋dzie uznana za drug膮 je艣li zosta艂a zawarta jako druga pod rz膮dami starych przepis贸w).

Dotychczasowe umowy o prac臋 zawarte w celach wskazanych w nowym art. 251搂 4 k.p., a wi臋c w celu:

1) zast臋pstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecno艣ci w pracy,

2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,

3) w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,

4) w przypadku gdy pracodawca wska偶e obiektywne przyczyny le偶膮ce po jego stronie

powinny zosta膰 w terminie 3 miesi臋cy od dnia wej艣cia w 偶ycie zmian (do 22.05.2016r.) uzupe艂nione poprzez wpisanie w tre艣ci umowy celu, dla kt贸rego umowa zosta艂a zawarta. Ponadto w terminie 5 dni roboczych od dnia uzupe艂nienia tre艣ci tych um贸w pracodawca zobligowany jest dokona膰 zg艂oszenia umowy do okr臋gowego inspektora pracy, zgodnie ze znowelizowanym art. 251 搂 5 k.p.

Radca prawny Anna Czechowska, Radca prawny Dariusz M膮dry