Aktualności prawne

Newsletter prawny i gospodarczy MGS LAW – maj 2023 r.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Zmiany w prawie, nowelizacje kodeksów i ustaw – Newsletter MGS LAW zawiera  informacje zebrane z końcem maja i publikowane w czerwcu 2023 r.
Newsletter prawny i gospodarczy przygotowany przez Zespół Kancelarii MGS LAW to syntetyczne informacje na temat zmian w prawie i aktualnego orzecznictwa.
 
 
PRAWO ENERGETYCZNE
  • Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwalona przez Sejm
  • Rekompensaty za ograniczenia w produkcji energii z fotowoltaiki
  • Nowelizacja ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w sieci przesyłowe
OCHRONA KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 
  • Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – Dyrektywa ECN+
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  • Rekordowa kara dla Meta (Facebook) za naruszenie RODO
  • Wniosek o ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank
 
Zapraszamy do lektury!
 

 

 

PRAWO ENERGETYCZNE

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwalona przez Sejm

Przyjęta przez Sejm 26 maja 2023 roku nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza szereg istotnych zmian dla inwestorów z rynku odnawialnych źródeł energii. 

Nowe przepisy zakładają m.in., że odnawialne źródła energii lokalizowane poza budynkami będą mogły być lokowane – pod warunkiem przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – na użytkach rolnych klasy I – III i gruntach leśnych, na użytkach rolnych klasy IV, o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 150 kW lub wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej a także na gruntach innych niż ww., o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1000 kW.

Zdaniem ekspertów z branży OZE wprowadzenie zapisu odnoszącego się do użytków klasy IV może znacząco ograniczyć dostęp deweloperów do gruntów, na których będą mogli posadowić inwestycje.
Projekt nowelizacji będzie następnie procedowany przez Senat.

Rekompensaty za ograniczenia w produkcji energii z fotowoltaiki

W dniach 23 i 30 kwietnia 2023 roku Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE S.A.) wydały polecenie ograniczenia produkcji energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych przyłączonych do krajowego systemy elektroenergetycznego.
Jak podaje PSE, właścicielom instalacji PV którzy zrealizowali polecenia przysługuje prawo do rekompensaty finansowej z tytułu niewyprodukowania energii elektrycznej w ilości, w jakiej zostałaby ona wyprodukowana w przypadku niewydania polecenia przez PSE S.A. W celu uzyskania rekompensaty właściciele instalacji PV powinni złożyć do PSE S.A. wniosek o wypłatę rekompensaty finansowej na odpowiednim formularzu udostępnionym na stronie operatora.

Nowelizacja ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w sieci przesyłowe

Sejm uchwalił 26 maja 2023 roku nowelizację ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. Nowelizacja przewiduje m.in. że do kategorii strategicznych inwestycji zaliczone zostaną inwestycje w sieci dystrybucyjne o napięciu znamionowym 100 kV lub wyższym, które funkcjonalnie powiązane są ze strategicznymi inwestycjami w sieć przesyłową, a także wprowadzenie zmian w ustawach regulujących proces inwestycyjny w sieci elektroenergetyczne.

Dzięki nowelizacji stosowanie przepisów specustawy zostanie znacznie rozszerzone, obejmując swym zasięgiem liczne inwestycje funkcjonalnie związane z rozbudową i modernizacją sieci energetycznych. Do inwestycji tych zastosowanie będą miały wprowadzone specustawą zasady ułatwiające pozyskanie własności gruntów i wydawanie decyzji administracyjnych.

Nowelizacja będzie następnie procedowana w Senacie. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Powrót do SPISU TREŚCI

 
 
OCHRONA KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – Dyrektywa ECN+ 

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która weszła w życie 20 maja 2023 roku doprecyzowuje przepisy dotyczące kontroli i przeszukań prowadzonych u przedsiębiorcy, a także w mieszkaniu lub w jakimkolwiek innym pomieszczeniu, nieruchomości lub środku transportu.

Zmieniono również sposób nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców, którzy odmawiają współpracy z UOKiK na etapie gromadzenia materiału dowodowego lub przekazują fałszywe informacje w sprawie. Wysokość kary określono w wymiarze do 3% obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym wydanie decyzji.

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 2023 r. implementuje część rozwiązań zawartych w unijnej Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/1 z dnia 11 grudnia 2018 roku (tzw. Dyrektywa ECN+).

Celem Dyrektywy ECN+ jest nadanie organom ochrony konkurencji i konsumentów państw członkowskich uprawnień zapewniających skuteczniejsze egzekwowanie prawa i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Jak podaje Prezes UOKiK – Tomasz Chróstny: „Część założeń dyrektywy ECN+ była już wcześniej obecna w polskim prawie, jednak niektóre obszary wymagały doprecyzowania. Nowelizacja ustawy z jednej strony wzmacnia kompetencje organu antymonopolowego, z drugiej zwiększa poziom ochrony stron postępowania, czyli przedsiębiorców i osób fizycznych.”

Więcej na temat wprowadzonych zmian znajduje się na stronie UOKiK: Implementacja Dyrektywy ICN+

 

Powrót do SPISU TREŚCI

 
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Rekordowa kara dla Meta (Facebook) za naruszenie przepisów RODO

Europejska Rada Ochrony Danych ukarała firmę Meta Platforms Ireland Limited grzywną w wysokości 1,2 mld euro. Jest to do tej pory największa w historii grzywna wydana na mocy przepisów o RODO.

Właściciel Facebooka został ukarany za przekazywanie danych osobowych swoich użytkowników z UE na platformy do Stanów Zjednoczonych. Wiążąca decyzja z dnia 13 kwietnia 2023 r. wynika z dochodzenia przeprowadzonego przez irlandzki organ ochrony danych.

Ponadto Meta została zobowiązana do dostosowania swoich transferów danych do przepisów RODO.

Czytaj więcej na oficjalnej stronie internetowej Unii Europejskiej: European Data Protection Board/edpb.europa.eu/news 

 
Powrót do SPISU TREŚCI  
 
 
PRAWO GOSPODARCZE
Wniosek o ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank

Bankowy Fundusz Gwarancyjny złożył do Sądu wniosek o ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank. Jak podano w oficjalnym komunikacie: „jest to kolejny standardowy etap procedury przymusowej restrukturyzacji, a Fundusz tym samym wypełnił zobowiązanie w tym zakresie nałożone przez Komisję Europejską.”

BFG wskazał także, że złożenie wniosku nie wpływa na sytuację VeloBank S.A., klientów tego banku oraz bezpieczeństwa środków w nim zgromadzonych. Wniosek nie zmieni także sytuacji osób posiadających kredyt walutowy w Getin Noble Bank S.A.

Czytaj na stronie: Bankowy Fundusz Gwarancyjny BFG/upadlosc-getin-noble-bank 

 

Powrót do SPISU TREŚCI  

Mamy nadzieję, że ten wybór tematów przypadł Państwu do gustu. Zapraszamy do obserwowania nas na bieżąco w AKTUALNOŚCIACH  i naszych mediach społecznościowych. 

Powrót do SPISU TREŚCI
MGS-LAW newsletter prawny maj 2023
Publikacje

Wypowiedź Bartosza Sambożuka dla Dziennika Gazeta Prawna

Bartosz Sambożuk, radca prawny, partner MGS LAW w wypowiedzi dla Dziennika Gazeta Prawna ocenia sytuację byłych zarządów koncernów państwowych.    Kolejne państwowe koncerny nie udzielają absolutoriów byłym zarządom. Skala tego zjawiska jest bezprecedensowa – komentuje Bartosz Sambożuk, radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa handlowego w wypowiedzi dla Dziennik Gazeta Prawna.

Czytaj więcej »
Publikacje

Bartosz Sambożuk komentuje dla Dziennika Gazeta Prawna

Bartosz Sambożuk, ekspert w dziedzinie prawa handlowego w wypowiedzi dla Dziennika Gazeta Prawna.   Radca prawny, partner MGS LAW Bartosz Sambożuk ocenia, że brak absolutorium wobec byłego zarządu i rady nadzorczej otwiera spółce drogę do ewentualnych roszczeń wobec sprawujących w niej kierownicze stanowiska w 2023 roku. Zapraszamy do lektury artykułu „Czarne chmury nad byłym zarządem

Czytaj więcej »
Energetyka

Doradzamy w transakcji związanej z budową dużej farmy fotowoltaicznej

MGS LAW doradza w transakcji związanej z finansowaniem i budową dużej farmy fotowoltaicznej Z dumą informujemy, że radcy prawni i adwokaci Kancelarii MGS LAW byli odpowiedzialni za przygotowanie dokumentacji do projektu realizowanego przez EDP Energia Polska z Columbus Energy S.A. Dokumentacja do projektu obejmującego budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej ok. 61 MW została przygotowana przez Zespół

Czytaj więcej »