Aktualności prawne

Newsletter prawny i gospodarczy MGS LAW – czerwiec 2023 r.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Zmiany w prawie, nowelizacje kodeksów i ustaw – Newsletter MGS LAW zawiera  informacje zebrane z końcem czerwca i publikowane w lipcu 2023 r.
Newsletter prawny i gospodarczy przygotowany przez Zespół Kancelarii MGS LAW to syntetyczne informacje na temat zmian w prawie i aktualnego orzecznictwa.
 
 
PRAWO ENERGETYCZNE
 • Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo – pompowych oraz inwestycji towarzyszących – podpisana przez Prezydenta
 • Nowelizacja prawa energetycznego przyjęta przez Sejm
PRAWO CYWILNE
 • Obszerna nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • Kara za nieskuteczne zabezpieczenia techniczne dla systemu informatycznego
 • Pierwsze przepisy regulujące sztuczną inteligencję
 
Zapraszamy do lektury!
 

 

 

PRAWO ENERGETYCZNE

 
Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo – pompowych oraz inwestycji towarzyszących 

Prezydent podpisał w dniu 06 czerwca 2023 roku ustawę o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo – pompowych oraz inwestycji towarzyszących. Ustawa ta reguluje m.in. zasady, warunki i tryb przygotowania oraz realizacji inwestycji dotyczących elektrowni szczytowo – pompowych. Co ciekawe, inwestycje w zakresie budowy elektrowni szczytowo – pompowych zaliczone zostały do inwestycji celu publicznego.

Zmiany wprowadzone przez ustawodawcę mają na celu usprawnienie procedury administracyjnej związanej z uzyskiwaniem niezbędnych pozwoleń. Ustawa wprowadza również przepisy umożliwiające inwestorowi zapewnienie koniecznego do realizacji inwestycji prawa do nieruchomości przy jednoczesnym zapewnieniu prawa do odszkodowania z tytułu wywłaszczenia lub odszkodowania za ograniczenie innych niż własność praw do nieruchomości.

Z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowej stanie się ostateczna – nieruchomości znajdujące się na obszarze objętym liniami rozgraniczającymi teren inwestycji przejdą na własność Skarbu Państwa.

Wedle nowych przepisów, odszkodowania za wywłaszczanie bądź odszkodowania za ograniczenie innych niż własność praw do nieruchomości będą ustalane na regułach zbliżonych do przypadków określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. W przypadku, gdyby strony nie doszły do porozumienia, co do kwoty należnego odszkodowania w terminie 2 miesięcy od dnia uzyskania waloru ostateczności decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo – pompowych, wysokość odszkodowania ustalona zostanie przez wojewodę w drodze decyzji administracyjnej.

Nowelizacja prawa energetycznego przyjęta przez Sejm

Sejm uchwalił w dniu 16 czerwca 2023 roku nowelizację Ustawy Prawo energetyczne. Ustawa przekazana została Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.

Nowe przepisy Ustawy Prawo energetyczne wprowadzają m.in.:
 • możliwość budowania linii bezpośrednich łączących wytwórców energii odnawialnej z odbiorcami, bez konieczności uzyskania zgody Prezesa URE,
 • linie bezpośrednie podlegać będą zgłoszeniu do Prezesa URE, który następnie dokona wpisu we właściwym rejestrze,
 • możliwość przekazania nadwyżki energii elektrycznej nieskonsumowanej przez odbiorców do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego,
 • opłatę solidarnościową, tj. opłata obciążająca podmiot posiadający tytuł prawny do linii bezpośredniej, której celem jest pokrycie kosztów stałych niepokrytych innymi składnikami taryfy, opłatą jakościową oraz opłatą mocową. Jak czytamy w uzasadnieniu do ustawy, rozwiązanie to ma na celu zapewnienie, aby podmioty korzystające z linii bezpośredniej wykorzystujące energię sieciową dla celów bilansowych ponosiły część opłat – w przeciwnym wypadku dojdzie do prywatyzacji korzyści przy zwiększeniu obciążeń dla pozostałych uczestników systemu,
 • możliwość zawarcia umowy z ceną dynamiczną, której wysokość powinna zależeć od bieżącego popytu i podaży energii w systemie elektroenergetycznym.

Powrót do SPISU TREŚCI

 
 
PRAWO CYWILNE
Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego

Obszerna nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023r. Komentowana nowelizacja ma przede wszystkim charakter naprawczy względem uprzedniej noweli KPC z 2019 r. Wprowadzenie nowych przepisów ma na celu przyspieszenie postępowania sądowego poprzez m.in. uproszczenie obowiązujących procedur oraz ułatwienie stronom i pełnomocnikom kontaktu z sądem.

Nowelizacja KPC 2023 r.  przewiduje szereg zmian a do najważniejszych z nich możemy zaliczyć:
Wartość przedmiotu sporu 

Nowelizacja zwiększa próg kwotowy wartości przedmiotu sporu warunkującej właściwość rzeczową sądu okręgowego z 75 000 zł do 100 000 zł. Zmiana nie obejmie jednak spraw o alimenty, naruszenie posiadania i ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami oraz spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Pełnomocnictwo do doręczeń 

Na gruncie wprowadzonych przepisów funkcjonować będzie zupełnie nowa instytucja – pełnomocnictwa do doręczeń. Na mocy takiego pełnomocnictwa możliwy będzie odbiór korespondencji sądowej ze skutkiem doręczenia dla strony. Pełnomocnictwo to będzie można udzielić każdej osobie fizycznej.

Odsetki od kosztów procesu z urzędu

Nowe przepisy obligują sąd do orzekania z urzędu o obowiązku zapłaty odsetek od kwoty zwrotu kosztów procesu przez stronę przegrywającą proces.

Mediacja

Nowelizacja przyznaje stronom uprawnienie do zawarcia ugody przed mediatorem również w sprawach innych roszczeń spoza tych objętych pozwem.

Pisma wnoszone przez profesjonalnego pełnomocnika

Pisma procesowe wnoszone przez stronę zastępowaną przez profesjonalnego pełnomocnika będą musiały zawierać wyraźnie wyodrębnione: oświadczenia, twierdzenia,  wnioski (w tym wnioski dowodowe).

Jeżeli pismo procesowe złożone przez profesjonalnego pełnomocnika będzie zawierało uzasadnienie, to wnioski dowodowe zgłoszone tylko w tym uzasadnieniu nie będą wywoływać skutków, jakie ustawa wiąże ze złożeniem ich przez stronę.

Więcej na stronie: sejm.gov.pl

 

Powrót do SPISU TREŚCI

 
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Kara za nieskuteczne zabezpieczenia techniczne dla systemu informatycznego

Decyzją Prezesa UODO na jednego z burmistrzów nałożona została administracyjna kara pieniężna w wysokości 30 tys. zł za nieprawidłowy dobór zabezpieczeń dla wykorzystywanego systemu informatycznego.

Podstawą wszczęcia postępowania było zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych w związku z wystąpieniem ataku ransomware. W ocenie UODO przyczyną ataku była niezaktualizowana baza wirusów a także nierzetelnie przeprowadzona analiza ryzyka.

Jak czytamy na stronie UODO: jednym z istotnych elementów, które mają wpływ na bezpieczeństwo danych osobowych jest zapewnienie, aby wykorzystywane do przetwarzania danych oprogramowanie posiadało najnowszą wersję udostępnioną przez jego producenta. Takie oprogramowanie posiada wszystkie wydane przez producenta aktualizacje, w tym te dotyczące zabezpieczeń i poprawek działania oprogramowania.

W toku postępowania wyszło na jaw, że przyjęte przez administratora środki techniczne mające służyć właściwej ochronie danych osobowych nie były przez burmistrza testowane, mierzone i oceniane celem weryfikacji ich skuteczności. Administrator danych nie był w stanie wykazać, że zastosowane przez niego zabezpieczenia gwarantują skuteczność ochrony danych osobowych.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie UODO 

Powrót do SPISU TREŚCI  
 
 
PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII
Pierwsze przepisy regulujące sztuczną inteligencję

W ramach strategii transformacji cyfrowej, Unia Europejska rozpoczęła negocjacje nad regulacjami dotyczącymi sztucznej inteligencji. Mają one na celu zapewnić lepsze warunki do rozwoju i wykorzystania tej innowacyjnej technologii. Strategia zakłada, że sztuczna inteligencja może przynieść wiele korzyści – wskazuje się tu chociażby lepszą opiekę zdrowotną, bezpieczniejszy i czystszy transport czy bardziej wydajną produkcję oraz tańszą i bardziej zrównoważoną energię.

Jeszcze w kwietniu 2021 r. Komisja Europejska zaproponowała pierwsze unijne ramy legislacyjne dotyczące sztucznej inteligencji.  Parlament Europejski w dniu 14 czerwca 2023 r. uzgodnił swoje stanowisko wobec komentowanej sprawy i przystępuje do negocjacji z państwami UE w Radzie na temat ostatecznego kształtu ustawy.

Projekt ustawy o sztucznej inteligencji jest pierwszą w historii próbą wprowadzenia regulacji horyzontalnej dla sztucznej inteligencji.

Proponowane ramy prawne koncentrują się na konkretnym wykorzystaniu systemów sztucznej inteligencji i związanych z nimi zagrożeniach. Jak czytamy w zaproponowanym projekcie, obecnie prace koncentrują się na negocjacjach w celu sfinalizowania nowych przepisów. W szczególności prace polegają na wprowadzeniu poprawek do wniosku Komisji, w tym:

 • zmianę definicji systemów sztucznej inteligencji,
 • rozszerzenie listy zakazanych systemów sztucznej inteligencji
 • nałożenie określonych obowiązków na sztuczną inteligencję ogólnego przeznaczenia i generatywnych modeli sztucznej inteligencji takich jak popularny ChatGPT.
 

Czytaj na stronie Parlamentu Europejskiego: Artificial intelligence act

Mamy nadzieję, że ten wybór tematów przypadł Państwu do gustu. Zapraszamy do obserwowania nas na bieżąco w AKTUALNOŚCIACH  i naszych mediach społecznościowych. 

Powrót do SPISU TREŚCI
Newsletter prawny mgslaw czerwiec 2023
Publikacje

Wypowiedź Bartosza Sambożuka dla Dziennika Gazeta Prawna

Bartosz Sambożuk, radca prawny, partner MGS LAW w wypowiedzi dla Dziennika Gazeta Prawna ocenia sytuację byłych zarządów koncernów państwowych.    Kolejne państwowe koncerny nie udzielają absolutoriów byłym zarządom. Skala tego zjawiska jest bezprecedensowa – komentuje Bartosz Sambożuk, radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa handlowego w wypowiedzi dla Dziennik Gazeta Prawna.

Czytaj więcej »
Publikacje

Bartosz Sambożuk komentuje dla Dziennika Gazeta Prawna

Bartosz Sambożuk, ekspert w dziedzinie prawa handlowego w wypowiedzi dla Dziennika Gazeta Prawna.   Radca prawny, partner MGS LAW Bartosz Sambożuk ocenia, że brak absolutorium wobec byłego zarządu i rady nadzorczej otwiera spółce drogę do ewentualnych roszczeń wobec sprawujących w niej kierownicze stanowiska w 2023 roku. Zapraszamy do lektury artykułu „Czarne chmury nad byłym zarządem

Czytaj więcej »
Energetyka

Doradzamy w transakcji związanej z budową dużej farmy fotowoltaicznej

MGS LAW doradza w transakcji związanej z finansowaniem i budową dużej farmy fotowoltaicznej Z dumą informujemy, że radcy prawni i adwokaci Kancelarii MGS LAW byli odpowiedzialni za przygotowanie dokumentacji do projektu realizowanego przez EDP Energia Polska z Columbus Energy S.A. Dokumentacja do projektu obejmującego budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej ok. 61 MW została przygotowana przez Zespół

Czytaj więcej »