Aktualności prawne

Newsletter prawny i gospodarczy MGS LAW – październik 2023 r.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Zmiany w prawie, nowelizacje kodeksów i ustaw – Newsletter MGS LAW zawiera  informacje zebrane z końcem października i publikowane w listopadzie 2023 r.
Newsletter prawny i gospodarczy przygotowany przez Zespół Kancelarii MGS LAW to syntetyczne informacje na temat zmian w prawie i aktualnego orzecznictwa.
 
 
PRAWO ENERGETYCZNE
 • Kontrowersyjna interpretacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie kalkulacji odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny dla spółek obrotu energią elektryczną

 • Aktualności z Unii Europejskiej: Reforma rynku energii elektrycznej

 • Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 • Komunikat Prezesa URE ws. raportowania PPA oraz informacja o terminie na przekazanie informacji o zawartych przed 1 października 2023 r. PPA

PRAWO PODATKOWE
 • Kreator wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych
PRAWO CYWILNE
 • Nowelizacja Kodeksu cywilnego – prawo spadkowe
 • Zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym
 • Konieczność dostosowania stanowisk pracy z monitorami ekranowymi
 
Zapraszamy do lektury!
 

 

 

PRAWO ENERGETYCZNE

 

Kontrowersyjna interpretacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie kalkulacji odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny dla spółek obrotu energią elektryczną

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wydał 27 października 2023 roku komunikat, który wprowadził znaczące zmiany w sposobie wyliczania odpisu na Fundusz. Prezes URE ogłosił plan rozpoczęcia kontroli sprawozdań w grudniu br., a jednym z głównych punktów komunikatu było stwierdzenie, że średnioważona cena rynkowa sprzedaży energii elektrycznej nie powinna być wyznaczana na podstawie ceny maksymalnej, ale zgodnie z ceną umowy sprzedaży lub zatwierdzonej taryfy, która nie uwzględnia kosztów związanych ze sprzedażą energii elektrycznej, takich jak koszty bilansowania i zakupu z rynku bilansującego.

Zarządca Rozliczeń S.A. dotychczas prezentował jednoznaczne stanowisko, zgodnie z którym cena maksymalna powinna być używana do wyliczenia odpisu w przypadku, gdy cena umowy sprzedaży energii jest wyższa niż cena maksymalna. To stanowisko było szeroko komunikowane i znajdowało się w zgodzie z praktyką rynkową.

Stanowisko Prezesa URE jest diametralnie odmienne od wcześniejszej interpretacji Zarządcy Rozliczeń i jest wyjątkowo niekorzystne dla podmiotów zobowiązanych do uiszczania odpisu, w szczególności dla spółek obrotu energią elektryczną. Taki sposób obliczania ceny rynkowej może znacząco zwiększyć obciążenie finansowe tych firm.

 

 

Aktualności z Unii Europejskiej: Reforma rynku energii elektrycznej

 

1. Uzgodnione stanowisko Rady UE dotyczące reformy rynku energii


Rada Unii Europejskiej osiągnęła porozumienie w sprawie kluczowego aktu prawnego dotyczącego reformy europejskiego rynku energii elektrycznej. Decyzja ta nadeszła po długotrwałych debatach, skoncentrowanych głównie na kwestii dwustronnych kontraktów różnicowych (CfD).


2. Co to są kontrakty różnicowe (CfD)?


To długoterminowe kontrakty z ustaloną ceną energii, które stabilizują przychody instalacji niskoemisyjnych. W zależności od różnicy między ceną rynkową a ceną w kontrakcie różnicowym, różnica ta jest albo zwracana do krajowego budżetu, albo otrzymywana od państwa.


3. Spór Berlin-Paryż rozwiązany


Głównym punktem sporu było zastosowanie CfD do elektrowni jądrowych. Francja dążyła do wsparcia dla ponad 50 istniejących i planowanych do modernizacji reaktorów, podczas gdy Niemcy były przeciwne. Ostatecznie obie strony doszły do porozumienia, pozwalając Francji na zastosowanie CfD dla istniejących reaktorów, a Niemcom na kontrolę ich stosowania.


4. Polska derogacja dla bloków węglowych


W negocjacjach zaakceptowano również „polską” derogację dla starszych bloków węglowych, co pozwoli na wsparcie dla tych jednostek do końca 2028 roku, pod pewnymi warunkami.


5. Pozostałe założenia reformy:
 • Niezależność cenowa: Reforma ma na celu zredukowanie zależności cen prądu od wahań cen paliw kopalnych.
 • Ochrona konsumenta: Zapewnić ochronę przed nagłymi wzrostami cen, a także zwiększyć ochronę praw konsumentów na rynku energetycznym.
 • Wsparcie dla energii odnawialnej: Zwiększenie tempa wdrażania źródeł energii odnawialnej w UE.

 

Rynki długoterminowe:

 • Stabilizacja: Głównym celem jest ustabilizowanie długoterminowych rynków energii.
 • Dwukierunkowe kontrakty różnicowe: Mają na celu ożywienie rynku poprzez promocję takich kontraktów, co ma przyczynić się do lepszej płynności rynku.

 

Mechanizmy zdolności wytwórczych:

 • Wsparcie dla elektrowni: Państwa członkowskie będą finansować elektrownie, które zapewniają bezpieczeństwo dostaw energii.
 • Zmiany w emisji CO2: Wprowadzono odstępstwa od wymogów dotyczących emisji dla tych, którzy chcą korzystać z tego wsparcia.
 • Prostsze procedury: Rada postuluje uproszczenie procedur zatwierdzania takich mechanizmów.

 

Ochrona konsumentów:

 • Większy wybór: Konsumentom ma być łatwiej zmieniać sprzedawców oraz korzystać z dynamicznych cen.
 • Zabezpieczenia przed skokami cen: Rada chce wzmocnić przepisy dotyczące zabezpieczania cen przez dostawców, aby chronić konsumentów.
 • Kontynuacja dostaw: W przypadku problemów, dostawcy z urzędu mają gwarantować ciągłość dostaw energii.

 

Reagowanie na kryzysy cenowe:

 • Regulowane ceny: W czasie kryzysów państwa członkowskie będą mogły tymczasowo stosować regulowane ceny, nawet jeśli są one poniżej kosztów produkcji.
 • Ogłaszanie kryzysu: Rada wzmocniła swoją rolę w decydowaniu o ogłoszeniu kryzysu cenowego.

 

6. Co dalej?


Rada będzie musiała teraz przekonać Parlament Europejski do tych postanowień. Jest jednak szansa na uzyskanie poparcia, dzięki wsparciu europosła Nicolása Gonzáleza Casaresa oraz zmianom politycznym w Polsce.

 

 

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym


Kluczowe elementy tej nowelizacji to:


1. Zastąpienie studium przez plan ogólny gminy:

Dla ułatwienia, zamiast tradycyjnych studiów, zostanie wprowadzony plan ogólny gminy jako główny dokument określający wytyczne dotyczące zagospodarowania przestrzennego. Ma to uprościć procedury i skrócić czas potrzebny na ich realizację.


2. Zintegrowany plan inwestycyjny:

Nowe narzędzie mające ułatwić realizację dużych projektów inwestycyjnych, które wymagają współpracy z lokalnymi władzami.


3. Zmiany w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy:

Ustawa ogranicza możliwość wydawania decyzji w przypadku, gdy nie istnieje MPZP dla danego terenu.


4. Lokalizacja instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE):

Nowelizacja określa wytyczne dotyczące lokalizacji większych instalacji OZE oraz wprowadza regulacje dotyczące montażu paneli fotowoltaicznych na budynkach.


5. Tryb uproszczony dla MPZP:

Nowelizacja wprowadza tryb uproszczony dla MPZP, który skraca wiele terminów i ułatwia procedury.


6. Konsultacje planów ogólnych gminy:

Wprowadza dodatkowe wymogi dotyczące konsultacji w przypadku projektowania obiektów jądrowych lub składowisk odpadów promieniotwórczych.


7. Przepisy przejściowe:

Dla ułatwienia implementacji nowych regulacji, wprowadzono szereg przepisów przejściowych określających zasady wdrażania nowelizacji.


Ogólnie rzecz biorąc, nowelizacja ma na celu uproszczenie procesów planistycznych w Polsce, uczynienie ich bardziej przejrzystymi i efektywnymi oraz dostosowanie przepisów do aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych kraju. Zmiany te mają również na celu przyspieszenie procesów inwestycyjnych, zwłaszcza w zakresie odnawialnych źródeł energii.

 

 

Komunikat Prezesa URE ws. raportowania PPA oraz informacja o terminie na przekazanie informacji o zawartych przed 1 października 2023 r. PPA

 

Zgodnie z art. 5 ust. 11a ustawy Prawo energetyczne, każdy wytwórca energii z OZE, który zawarł umowę sprzedaży energii elektrycznej, jest zobowiązany do przekazania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (URE) szczegółowych informacji o zawartej umowie PPA. Te informacje powinny zawierać dane o stronach umowy, ilości i cenie sprzedawanej energii, lokalizacji i rodzaju źródła OZE oraz okresie obowiązywania umowy. Informacje te należy zgłosić w terminie miesiąca od dnia zawarcia umowy.

Ponadto, zgodnie z art. 35 ustawy o OZE, wszyscy wytwórcy, którzy zawarli umowy sprzedaży energii z OZE z fizyczną dostawą przed dniem 1 października 2023 r., są zobowiązani do przekazania Prezesowi URE stosownych informacji w ciągu 45 dni od tego terminu. URE podkreśla, że obowiązkiem sprawozdawczym objęci są wszyscy wytwórcy, niezależnie od sposobu transportu energii (przez sieć elektroenergetyczną lub linię bezpośrednią). W związku z powyższym, wszyscy wytwórcy, którzy zawarli umowy przed wejściem w życie zmienionej ustawy o OZE (przed 1 października 2023 r.), muszą zgłosić te umowy do dnia 14 listopada. Dla umów zawartych po tej dacie termin zgłoszenia wynosi miesiąc od zawarcia umowy.

Szczegółowe informacje na temat obowiązków sprawozdawczych oraz wykładni tych przepisów znajdują się w Informacji Prezesa URE nr 58/2023

Powrót do SPISU TREŚCI

 
 

PRAWO PODATKOWE

 
Kreator wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych

Ministerstwo Finansów poinformowało, że przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji przepisów podatkowych ma ułatwić specjalny internetowy kreator przygotowany przez Krajową Administrację Skarbową. Należy jednak pamiętać, że nowy system pozwala na wygenerowanie wyłącznie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Nowe rozwiązanie pozwala na podpisanie wniosku elektronicznym podpisem i przesłanie go na skrzynkę podawczą e-PUAP lub jako załącznik do pisma ogólnego w e – Urzędzie Skarbowym.

Komentowane rozwiązanie jest alternatywą dla tradycyjnej formy składania wniosków i nie jest obowiązkowe. W dalszym ciągu użytkownicy będą mogli korzystać z dotychczasowych form przewidzianych dla wniosków o interpretacje.

Czytaj:
https://www.gov.pl/web/kas/kreator-wniosku-o-interpretacje-indywidualna-juz-dostepny

Powrót do SPISU TREŚCI

 
 

PRAWO CYWILNE

Nowelizacja Kodeksu cywilnego – prawo spadkowe

 

Przepisy ustawy nowelizującej Kodeks cywilny i niektórych innych ustaw wchodzą w życie 15 listopada 2023r. Komentowana nowelizacja wprowadza zmiany m.in. w zakresie:

 

Przesłanki niegodności dziedziczenia

Ustawodawca rozszerzył katalog przesłanek niegodności dziedziczenia o zachowania szczególnie naganne. Mają one polegać na:

 • uporczywym uchylaniu się od wykonywania wobec spadkodawcy obowiązku alimentacyjnego, określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową,
 • uchylaniu się od obowiązku sprawowania pieczy nad spadkodawcą.

 

Ograniczenie kręgu spadkobierców ustawowych

 

Nowe przepisy przewidują ograniczenie kręgu spadkobierców ustawowych w przypadku dziedziczenia zstępnych dziadków. Na gruncie nowelizacji w pierwszej kolejności dziedziczyć będą dziadkowie, dopiero w dalszej kolejności ich dzieci i wnuki. Wyłączeni od dziedziczenia zostaną natomiast dalsi zstępni dziadków spadkodawcy, czyli tzw. cioteczne lub stryjeczne wnuki i dalsi krewni.

 

Odrzucenie spadku przez małoletniego

 

Nowelizacja wprowadza zmianę, wedle której do zachowania ustawowego terminu (6 miesięcy) do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku wystarczy złożenie przed jego upływem wniosku do sądu. W przypadku zaś, gdy będzie wymagana zgoda sądu na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku, w imieniu dziecka albo osoby pozostającej pod opieką, bieg ww. terminu będzie ulegał zawieszeniu na czas trwania postępowania w tym przedmiocie.

 

 

 

 

Zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym

 

Wydane zgody na przyjęcie lub odrzucenie spadku będzie należało do właściwości sądu spadku. Do tej pory w przypadku czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka lub osoby pozostającej pod opieką, właściwym był sąd opiekuńczy.

 

Powrót do SPISU TREŚCI
 
 

PRAWO PRACY

 
Konieczność dostosowania stanowisk pracy z monitorami ekranowymi

Rozporządzenie zawierające przepisy w zakresie dostosowania stanowisk pracy pracowników pracujących z wykorzystaniem monitorów ekranowych wchodzi w życie z dniem 17 listopada 2023r.

Na gruncie nowych przepisów pracodawca będzie zobowiązany zapewnić podstawowe wyposażenie stanowiska pracy, w którego skład wejdzie: monitor ekranowy, klawiatura, mysz lub inne urządzenia wejściowe oraz oprogramowanie z interfejsem dal użytkownika. Do stanowiska pracy należą także stół i krzesło. Nowa regulacja obejmuje także pracowników świadczących pracę w formie pracy zdalnej.

Przepisy nowego rozporządzenia wprowadzają termin „opcjonalnego wyposażenia dodatkowego” które może znaleźć się w przestrzeni stanowiska pracy, ale nie jest obligatoryjne. Takim opcjonalnym wyposażeniem będą m.in. podnóżki. Na żądanie pracownika pracodawca będzie zobowiązany zapewnić mu takie opcjonalne wyposażenie. Dodatkowo nałożono na pracodawcę obowiązek dofinansowania zakupu soczewek kontaktowych dla pracownika. Do tej pory dofinansowaniem objęty był zakup okularów.

 

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Mamy nadzieję, że ten wybór tematów przypadł Państwu do gustu. Zapraszamy do obserwowania nas na bieżąco w AKTUALNOŚCIACH  i naszych mediach społecznościowych. 

Powrót do SPISU TREŚCI
Newsletter prawny mgs law październik 2023
Publikacje

Wypowiedź Bartosza Sambożuka dla Dziennika Gazeta Prawna

Bartosz Sambożuk, radca prawny, partner MGS LAW w wypowiedzi dla Dziennika Gazeta Prawna ocenia sytuację byłych zarządów koncernów państwowych.    Kolejne państwowe koncerny nie udzielają absolutoriów byłym zarządom. Skala tego zjawiska jest bezprecedensowa – komentuje Bartosz Sambożuk, radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa handlowego w wypowiedzi dla Dziennik Gazeta Prawna.

Czytaj więcej »
Publikacje

Bartosz Sambożuk komentuje dla Dziennika Gazeta Prawna

Bartosz Sambożuk, ekspert w dziedzinie prawa handlowego w wypowiedzi dla Dziennika Gazeta Prawna.   Radca prawny, partner MGS LAW Bartosz Sambożuk ocenia, że brak absolutorium wobec byłego zarządu i rady nadzorczej otwiera spółce drogę do ewentualnych roszczeń wobec sprawujących w niej kierownicze stanowiska w 2023 roku. Zapraszamy do lektury artykułu „Czarne chmury nad byłym zarządem

Czytaj więcej »
Energetyka

Doradzamy w transakcji związanej z budową dużej farmy fotowoltaicznej

MGS LAW doradza w transakcji związanej z finansowaniem i budową dużej farmy fotowoltaicznej Z dumą informujemy, że radcy prawni i adwokaci Kancelarii MGS LAW byli odpowiedzialni za przygotowanie dokumentacji do projektu realizowanego przez EDP Energia Polska z Columbus Energy S.A. Dokumentacja do projektu obejmującego budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej ok. 61 MW została przygotowana przez Zespół

Czytaj więcej »