Aktualności prawne

Newsletter prawny i gospodarczy MGS LAW – sierpnień 2023 r.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Zmiany w prawie, nowelizacje kodeksów i ustaw – Newsletter MGS LAW zawiera  informacje zebrane z końcem sierpnia i publikowane we wrześniu 2023 r.
Newsletter prawny i gospodarczy przygotowany przez Zespół Kancelarii MGS LAW to syntetyczne informacje na temat zmian w prawie i aktualnego orzecznictwa.
 
 
PRAWO ENERGETYCZNE
 • Ustawa o ochronie odbiorców energii elektrycznej podpisana przez Prezydenta
 • Ustawa o strategicznych inwestycjach w sieci przesyłowe opublikowana w Dzienniku Ustaw
 • Nowelizacja Prawa energetycznego (tzw. projekt UC 74) podpisana przez Prezydenta
 • Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii (tzw. projekt UC 99) podpisana przez Prezydenta
 • Ustawa o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego przekazana do Senatu
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • Ryanair pod lupą UODO
OCHRONA KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
 •  Kara w wys. 5 mln za ukrytą reklamę na Instagramie
 • Ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej
PRAWO HANDLOWE
 • Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych
 
Zapraszamy do lektury!
 

 

 

PRAWO ENERGETYCZNE

 
Ustawa o ochronie odbiorców energii elektrycznej podpisana przez Prezydenta

23 sierpnia 2023 roku Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw.

Jakie najważniejsze rozwiązania przewiduje nowelizacja?
 • podniesienie progu zużycia, do którego przysługują zamrożone ceny energii: dla gospodarstw domowych z 2000 kWh do 3000 kWh rocznie;  dla gospodarstw domowych, w których znajduje się osoba z niepełnosprawnością z 2600 kWh do 3600 kWh;  dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz rolników z 3000 kWh do 4000 kWh rocznie;
 • nowe limity do wykorzystania będą jeszcze w 2023 roku, nawet jeżeli odbiorca energii elektrycznej przekroczył dotychczasowy limit;
 • obniżenie ceny maksymalnej za energię z 785 zł/MWh do 693 zł/MWh. Obniżka obejmie m.in. samorządy, małe i średnie przedsiębiorstwa, wrażliwe podmioty użyteczności publicznej, takie jak szpitale, szkoły, przedszkola, żłobki, noclegownie, placówki opieki nad osobami niepełnosprawnymi;
 • zobligowanie przedsiębiorstw wydobywających gaz ziemny, których zobowiązania objęte zostały gwarancją Skarbu Państwa do uiszczenia jednorazowej opłaty wyrównawczej wnoszonej wraz z gazowym odpisem na Fundusz Wypłaty Różnicy Cen należnym
  za miesiąc następujący po miesiącu wejścia w życie ustawy;
 • modyfikacja mechanizmu obliczania odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Cen poprzez wprowadzenie obowiązku przyjmowania w podstawie obliczeń 97% przychodów uzyskiwanych z tytułu sprzedaży gwarancji pochodzenia, także tych niepowiązanych rodzajowo ze sprzedażą energii elektrycznej. 

Nowelizacja wchodzi w życie 18 września 2023 roku.

W związku z obniżeniem poziomu ceny maksymalnej do 693 zł/MWh zmianie ulega treść ulotki, jaką sprzedawca energii elektrycznej zobowiązany jest dołączać do faktur – nowy wzór znajduje się pod linkiem:
https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-informacji-dolaczanej-do-faktur-za-energie-elektryczna-dla-odbiorcow-uprawnionych/

Ustawa o strategicznych inwestycjach w sieci przesyłowe opublikowana w Dzienniku Ustaw

W dniu 3 sierpnia 2023 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 7 lipca 2023 roku
o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z nowelizacją do strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych zaliczone zostały linie 110 kV zarządzane przez operatorów systemów dystrybucyjnych. Strategiczna inwestycja w zakresie sieci dystrybucyjnej będzie rozumiana jako zadanie inwestycyjne wraz z wykonywaniem niezbędnych robót budowlanych, w szczególności budowy lub przebudowy obiektów, urządzeń, sieci i instalacji niezbędnych do budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, użytkowania, zmiany sposobu użytkowania, eksploatacji lub rozbiórki infrastruktury składającej się na sieć dystrybucyjną o napięciu wyższym niż 400 V, w tym stacji elektroenergetycznych, tymczasowych obiektów budowlanych, obiektów sieci gazowej, sieci i przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych oraz infrastruktury drogowej lub kolejowej, niebędące strategiczną inwestycją w zakresie sieci przesyłowej i niebędące inwestycją towarzyszącą wymienioną w obowiązujących wykazach. Nowelizacja wprowadza przepisy określające zasady przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci dystrybucyjnych.

Celem nowych przepisów jest uproszczenie procedur związanych z realizacją inwestycji w zakresie elektroenergetycznych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych mających szczególne znaczenie dla funkcjonowania krajowego rynku elektroenergetycznego.

Nowelizacja Prawa energetycznego podpisana przez Prezydenta

W dniu 14 sierpnia 2023 roku Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne i niektórych innych ustawa. Najważniejsze zmiany przewidziane w projekcie opisywaliśmy tutaj: https://mgs-law.eu/newsletter-prawny-i-gospodarczy-mgs-law-lipiec-2023/.

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii podpisana przez Prezydenta

W dniu 28 sierpnia 2023 roku Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o odnawianych źródłach energii i innych ustaw. Ustawa przewiduje szereg instytucji wpływających m.in. na obszar energetyki rozproszonej. Szerzej o tych zmianach pisaliśmy w osobnych artykułach:

Sejm przyjął nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii

oraz:

Newsletter prawny i gospodarczy MGS LAW lipiec 2023 r.

Ustawa o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego przekazana do Senatu

Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Poza tytułową kwestią udzielania gwarancji przez Skarb Państwa, zmienia on szereg innych aktów prawnych, w tym ustawę z dnia 7 października o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. W tym zakresie istotna jest zmiana polegająca na obniżeniu o 5% zamrożonych cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i odbiorców uprawnionych do określonego progu zużycia (m.in. gospodarstwa rolne), wstecznie, od 1 stycznia 2023 roku.

Powrót do SPISU TREŚCI

 
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 Ryanair pod lupą UODO


Z uwagi na liczne skargi dotyczące procesu weryfikacji tożsamości konsumentów korzystających z usług linii Ryanair, Urząd Ochrony Danych Osobowych podjął działania mające na celu wyjaśnienie, w jaki sposób przewoźnik przetwarza dane osobowe w procedurze weryfikacji pasażerów. W skargach wpływających do UODO konsumenci podkreślali, że Ryanair w celu przeprowadzenia odprawy wymaga przekazania skanu dowodu osobistego. Odmowa przekazania skanu dowodu skutkuje zaś koniecznością uiszczenia opłaty za weryfikację tożsamości pasażera w systemie komputerowym.


Jak czytamy na stronie UODO, sprawa zostanie przekazana do irlandzkiego organu nadzorczego (The Data Protection Commission). Skierowanie sprawy do irlandzkiego organu nadzorczego wynika z faktu, że Ryanair ma siedzibę w Irlandii. W takich przypadkach dalsze procedowanie odbywać się może w ramach mechanizmu współpracy między wiodącym organem nadzorczym a innymi organami nadzorczymi, których sprawa dotyczy (art. 60 RODO).


Więcej na ten temat znajduje na stronie UODO: uodo.gov.pl

 

Powrót do SPISU TREŚCI

 
 
OCHRONA KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

 

Kara w wys. 5 mln  za ukrytą reklamę na Instagramie

 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył karę w wysokości ponad 5 milionów złotych na firmę Olimp Laboratories za nieprawidłową promocję produktów w mediach społecznościowych. Olimp Laboratories zajmuje się produkcją leków, suplementów diety oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego. Od 2015 roku firma wykorzystywała reklamę w mediach społecznościowych oraz współpracę z influencerami posiadającymi liczne grupy obserwujących. Ustalono, że firma opłacała influencerów za umieszczanie jej produktów w postach oraz relacjach, a także sugerowała używanie niejednoznacznych treści reklamowych, co utrudniało identyfikację komercyjnego charakteru publikacji. Nawet po wszczęciu postępowania wyjaśniającego, spółka kontynuowała praktyki naruszające przepisy, nakazując influencerom unikanie ujawniania celu handlowego oraz stosowanie niejasnych form promocji.

Prezes UOKiK podkreślił rolę Olimp Laboratories w kreowaniu niezgodnych z prawem treści reklamowych, zwracając uwagę na obowiązek ujawniania płatnych współprac przez influencerów i reklamodawców. Firma zakończyła kontrowersyjną praktykę w styczniu danego roku i obecnie stosuje zalecenia zgodne z Rekomendacją Prezesa UOKiK w relacjach z influencerami.

Więcej na ten temat znajduje się na stronie UOKiK

 

Powrót do SPISU TREŚCI
 
 
PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE 
Ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej.

Tekst ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej ogłoszono 25 sierpnia 2023r. Zaznaczyć należy, że wdrożenie nowych przepisów na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Nowe przepisy mają na celu ochronę użytkowników usług telekomunikacyjnych. Ustawa ma wyjść naprzeciw coraz bardziej wyszukanemu wykorzystywaniu usług komunikacji elektronicznej przez przestępców. Proponowane rozwiązania mają więc umożliwić przedsiębiorcom telekomunikacyjnym zapobieganie takim nadużyciom.

Ustawa zobowiązuje przedsiębiorców telekomunikacyjnych m.in. do:

 • podejmowania proporcjonalnych środków technicznych i organizacyjnych mających na celu przeciwdziałanie nadużyciom w komunikacji elektronicznej;
 • blokowania krótkich wiadomości tekstowych, które zawierają treści zgodne ze wzorcem wiadomości przekazanym przez CSIRT NASK;
 • blokowania połączeń głosowych, które mają na celu podszywanie się pod inną osobę lub instytucję.

Przepisami ww. ustawy wprowadzono także otwarty katalog nadużyć w komunikacji elektronicznej.

Wśród nich znalazło się m.in. pojęcie „smishing” – fałszywe wiadomości SMS mające na celu nakłonienie odbiorcy do udostępniania danych osobowych – oraz „generowania sztucznego głosu” – terminu określającego wysyłanie lub odbieranie komunikatów lub połączeń głosowych w sieci telekomunikacyjnej z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych lub programów, których celem nie jest skorzystanie z usługi telekomunikacyjnej, lecz ich zarejestrowanie na punkcie połączenia sieci telekomunikacyjnych bądź przez systemy rozliczeniowe.

W  katalogu nadużyć znalazły się również:

 • CLI spoofing
 • generowanie sztucznego ruchu
 • nieuprawniona zmiana informacji adresowej

Przepisy komentowanej ustawy wejdą w życie 25 września 2023r.

Więcej:

Rządowy projekt ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej_Sejm.gov.pl

USTAWA z dnia 28 lipca 2023 r. o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej_ Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu

Projekt ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej

PRAWO HANDLOWE 
Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych

Prezydent RP 22 sierpnia 2023r. podpisał nowelizację Kodeksu spółek handlowych oraz ustawę z dnia 26 maja 2023 r. o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek.

Zmiany obejmują w szczególności kwestie reorganizacyjne na gruncie przepisów KSH. Komentowana nowelizacja stanowi implementacje dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE):

 • 2019/2121 z 27 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek, oraz
 • 2019/1151 z 20 czerwca 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2017/1132 w odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek.

 

W Kodeksie spółek handlowych ustawa wprowadza nowe rozwiązania m.in. w zakresie:

 • zdolności spółki do łączenia się, podziału, przekształcenia;
 • rodzajów operacji transgranicznych i krajowych (połączeń, podziałów, przekształceń);
 • norm kolizyjnych w przypadku operacji transgranicznych;
 • planu operacji transgranicznej oraz sprawozdania zarządu spółki zawierającego uzasadnienie operacji transgranicznej;
 • zasad ochrony wierzycieli, wspólników i pracowników spółki podlegającej operacji połączenia, podziału, przekształcenia;

Na gruncie nowych przepisów uregulowano także nowy typ podziału spółki – podziału przez wyodrębnienie. Podział ten polegać ma na przeniesieniu części aktywów i pasywów spółki dzielonej na jedną lub więcej spółek przejmujących w zamian za emisję na rzecz spółki dzielonej, udziałów lub akcji w spółce nowo zawiązanej.

Komentowane przepisy mają wejść w życie 15 września 2023r.

Źródło:
Prezydent_Ustawy podpisane w sierpniu 2023 r.

Mamy nadzieję, że ten wybór tematów przypadł Państwu do gustu. Zapraszamy do obserwowania nas na bieżąco w AKTUALNOŚCIACH  i naszych mediach społecznościowych. 

Powrót do SPISU TREŚCI
Newsletter prawny mgslaw sierpień 2023
Energetyka

Doradzamy w transakcji związanej z budową dużej farmy fotowoltaicznej

MGS LAW doradza w transakcji związanej z finansowaniem i budową dużej farmy fotowoltaicznej Z dumą informujemy, że radcy prawni i adwokaci Kancelarii MGS LAW byli odpowiedzialni za przygotowanie dokumentacji do projektu realizowanego przez EDP Energia Polska z Columbus Energy S.A. Dokumentacja do projektu obejmującego budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej ok. 61 MW została przygotowana przez Zespół

Czytaj więcej »
Sprawy frankowe

Wygrana z bankiem w sprawie o waloryzację kapitału

Kancelaria MGS LAW wygrała w sądzie proces w sprawie z powództwa banku o waloryzację kredytu i zwrot wypłaconego kapitału Mec. Anna Piwakowska-Rowińska, radca prawny MGS LAW poprowadziła z sukcesem i wygrała dla Klientów sprawę z powództwa banku Santander o waloryzację kredytu i zwrot wypłaconego kapitału.   Sąd Rejonowy w Gdyni w sprawie z powództwa Santander Bank Polska SA o waloryzację

Czytaj więcej »
Energetyka

Kongres PV 2024 – M. Sznycer w panelu dyskusyjnym

Kongres PV 2024 to najważniejsze wydarzenie branży PV w Polsce, organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki.    Tegoroczny Kongres PV odbył się w Warszawie w dniach 27-28 maja 2024 r.  W gronie ekspertów w panelu „Redysponowanie – stracona energia polskiej gospodarki” brał udział Partner MGS LAW, radca prawy Michał Sznycer.  Dziękujemy Pani

Czytaj więcej »